Ukmergiškių skudai, patarimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Nuo šeš­ta­die­nio uk­mer­giš­kiams pra­dė­tos da­lin­ti rin­kė­jų kor­te­lės. Rin­ki­mų apy­lin­kių ko­mi­si­jų na­riai jas iš­ne­šio­ti po bu­tus tu­ri per sa­vai­tę – iki va­sa­rio 23 die­nos.

Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­lin­kės rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Hu­ber­tas Ži­žys sa­ko, kad iš vi­so bus pa­da­lin­ta 34 tūks­tan­čiai 413 rin­kė­jų kor­te­lių. Tiek jų pa­reng­ta yra pa­gal ra­jo­ne gy­ve­nan­čių rin­kė­jų skai­čių.

 

Ypa­tin­ga ši rug­sė­jo 1-oji bu­vo Uk­mer­gės dai­lės mo­kyk­lai. Sa­vo du­ris ji at­vė­rė nau­jo­se, tvis­kan­čio­se pa­tal­po­se.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Va­sa­rio 16-osios gat­vė­je esan­čia­me se­no­vi­nia­me pa­sta­te Dai­lės mo­kyk­la glau­dė­si 18 me­tų. Pas­ta­rai­siais me­tais pa­sta­tas bu­vo ava­ri­nės būk­lės. Vie­na kla­sė, bai­mi­nan­tis, kad ga­li įgriū­ti sto­gas, vi­sai už­da­ry­ta. Pa­sta­tas kū­re­na­mas kros­ni­mis, ap­švie­ti­mas – la­bai pra­stas. Be to, trū­ko kla­sių.

 

 

Ant nau­jos mo­kyk­los slenks­čio sve­čius pa­si­ti­ko mo­kyk­los di­rek­to­rė Bi­rutė Ži­lė­nie­nė.

 

Sa­vi­val­dy­bės do­va­na – ąžuo­las.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Dai­na­vos gy­ven­vie­tė­je šiuo me­tu vyk­do­ma cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos ūkio per­tvar­ka. Au­to­no­mi­nės šil­dy­mo sis­te­mos įren­gi­nė­ja­mos 54 būs­tuo­se. Ti­ki­ma­si, kad šios per­mai­nos ge­ro­kai at­pi­gins ši­lu­mos kai­nas dai­na­viš­kiams.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Pa­skli­dus gan­dams apie cuk­raus bran­gi­mą, pir­kė­jai iš­pir­ko re­kor­di­nį jo kie­kį. Per pus­die­nį par­duo­ta tiek, kiek pa­pras­tai re­a­li­zuo­ja­ma be­veik per mė­ne­sį. Ne­su­sku­bu­sie­ji cuk­raus nu­si­pirk­ti pra­ei­tą sa­vai­tę pas kai­my­nus ei­na pra­šy­da­mi ne pa­sko­lin­ti, o par­duo­ti ki­log­ra­mą cuk­raus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Cuk­rų pir­kė­jai iš­ne­šė ur­mu.

Apie Sos­nov­skio barš­tį sklan­do pras­ta re­pu­ta­ci­ja. Vie­na pa­vo­jin­giau­sių, au­ga­lu-monst­ru lai­ko­ma iki 5 met­rų aukš­čio už­au­gan­ti žo­lė ga­li su­kel­ti rim­tų pro­ble­mų – aler­gi­nių re­ak­ci­jų, gi­lių žaiz­dų, nu­de­gi­mų. Nors jis įtrauk­tas į Kenks­min­gų ir nai­kin­ti­nų au­ga­lų są­ra­šą, pui­kiau­siai tarps­ta pa­čia­me mies­to cen­tre.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Res­pub­li­ka nai­ki­na, Uk­mer­gė au­gi­na...

Li­na SUKACKIENĖ

Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro ad­mi­nist­ra­to­rė

Pra­ėjo 200 die­nų, kuo­met Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre pra­dė­jo veik­ti Die­nos so­cia­li­nės glo­bos sky­rius pro­to ne­ga­lią tu­rin­tiems as­me­nims.

 

Lan­ky­to­jai kar­tu su so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­dė­jė­ja Da­nu­te Ra­moš­kie­ne.

Lap­kri­čio 5 die­ną Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės sos­ti­nė­je Lon­do­ne su­si­tiks ge­riau­si pa­sau­ly­je ko­vos me­nų meist­rai. Tarp­tau­ti­nia­me bu­ši­do tur­ny­re pa­kvies­tas da­ly­vau­ti Uk­mer­gės dziu­do klu­bo spor­ti­nin­kas – Lie­tu­vos ko­vi­nio sam­bo čem­pio­nas Min­dau­gas Verž­bic­kas.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Uk­mer­gės dziu­do klu­bo spor­ti­nin­ko Min­dau­go Verž­bic­ko lau­kia ne­leng­vos ko­vos.

Lap­kri­čio 5 die­ną Lie­tu­vos ape­lia­ci­nia­me teis­me bu­vo spren­džia­mas ant­rus me­tus nar­plio­ja­mas klau­si­mas – ar Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė su­tar­tį su pri­va­čiu ši­lu­mos ope­ra­to­riu­mi vie­na­ša­liš­kai nu­trau­kė tei­sė­tai.

By­la iš­nag­ri­nė­ta, ta­čiau jos iš­va­dos bus skel­bia­mos gruo­džio 5 die­ną.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ar po teismų ukmergiškių šildymą gali perimti „Mies­to ener­gi­ja“?

Šį ket­vir­ta­die­nį Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me tu­rė­tų bū­ti pra­dė­ta nag­ri­nė­ti va­di­na­mo­ji rin­ki­mų by­la. Prieš teis­mą stos trys kal­ti­na­mie­ji, įta­ria­mi rin­ki­mų bal­sų pir­ki­mu.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Tre­čia­die­nį Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me tu­rė­jo bū­ti nag­ri­nė­ja­ma ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to by­la dėl vai­ra­vi­mo esant ga­li­mai ne­blai­viam. Ta­čiau by­los nag­ri­nė­ji­mas bu­vo ati­dė­tas. Ne­pai­sant to, ra­jo­no opo­zi­ci­ja ne­at­si­sa­ko spren­di­mo teik­ti in­ter­pe­lia­ci­ją dėl ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to at­sta­ty­di­ni­mo.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Puslapis 999 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų