Žarnyno infekcija įsisuko į vaikų darželį

Gedimino Nemunaičio nuotr. Vaikų darželyje imamasi visų priemonių, norint užkirsti kelią virusui, – dezinfekuojama, skalbiama, plaunama. Gedimino Nemunaičio nuotr. Vaikų darželyje imamasi visų priemonių, norint užkirsti kelią virusui, – dezinfekuojama, skalbiama, plaunama.

Vai­kų lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Nykš­tu­kas“ ki­lus ūmiai žar­ny­no in­fek­ci­jai su­sir­go ir vai­kai, ir dar­buo­to­jai. Iš vi­so re­gist­ruo­ti 9 li­gos at­ve­jai, ta­čiau už­si­krė­tu­sių­jų, ku­rie ne­si­krei­pė į me­di­kus, ga­li bū­ti ir ge­ro­kai dau­giau.

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­ja Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad dar apie 30 as­me­nų skun­dė­si pa­na­šiais ne­ga­la­vi­mais, ta­čiau jie cen­tre nė­ra re­gist­ruo­ti kaip už­si­krė­tu­sie­ji in­fek­ci­niu bū­du.

Ta­čiau ti­ki­my­bės, kad re­a­lus ser­gan­čių­jų skai­čius ga­li bū­ti di­des­nis, ve­dė­ja ne­pa­nei­gė: „Ga­li bū­ti ir taip, kad ne­si­krei­pia į gy­dy­to­jus. Su­sir­gi­mas nė­ra sun­kus – daž­niau­siai ve­mia­ma, vi­du­riuo­ja­ma ne vi­suo­met, tem­pe­ra­tū­ros pa­pras­tai ne­bū­na.“

Ma­no­ma, kad in­fek­ci­ja ki­lo dėl oro la­še­li­niu bū­du plin­tan­čio vi­ru­so. Pa­sak jos, jo­kie an­ti­bio­ti­kai to­kiu at­ve­ju ne­ski­ria­mi. At­lie­ka­mos ben­drą sa­vi­jau­tą ge­ri­nan­čios pro­ce­dū­ros.

Mi­ri­na­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad pir­mie­ji nu­si­skun­di­mai blo­ga­vi­mu – vė­mi­mu ir vi­du­ria­vi­mu – dar­že­ly­je pa­si­gir­do pra­ėju­sį tre­čia­die­nį.

Ke­li vai­kai bu­vo ke­lioms va­lan­doms pa­gul­dy­ti į li­go­ni­nę. Jiems at­lik­tos la­ši­nės tir­pa­lų in­fu­zi­jos.

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tai, penk­ta­die­nį ga­vę pir­muo­sius pra­ne­ši­mus apie ga­li­mą no­ro­vi­ru­si­nės in­fek­ci­jos pro­trū­kį, pra­dė­jo ty­ri­mą.

Ka­dan­gi no­ro­vi­ru­su daž­nai už­si­kre­čia­ma nuo už­krės­to mais­to, o po to vi­ru­sas ga­li plis­ti ir oro la­še­li­niu bū­du, bu­vo pa­im­ti mė­gi­niai la­bo­ra­to­ri­niam ty­ri­mui iš dar­že­lio mais­to tvar­ky­mo sky­riaus. Mė­gi­niai nuo vir­tu­vės įran­gos im­ti sal­mo­ne­lių ir ko­li­for­mi­nių bak­te­ri­jų nu­sta­ty­mui.

Nu­sta­ty­ta pa­žei­di­mų vir­tu­vė­je

Ti­riant sal­mo­ne­lių ne­ap­tik­ta, ta­čiau ko­li­for­mi­nių bak­te­ri­jų yra nu­sta­ty­ta ant mė­sos ir dar­žo­vių pjaus­ty­mo len­te­lių, sta­lo pa­vir­šiaus, šal­dy­tu­vo len­ty­nos.

Vis tik E. Mi­ri­na­vi­čie­nė ne­at­me­ta, kad in­fek­ci­nio pro­trū­kio prie­žas­tis – oro la­še­li­niu bū­du plin­tan­tis vi­ru­sas.

„Kad su­sir­gu­sių­jų dau­gė­ja, in­fek­ci­jos at­ve­ju įpras­tas da­ly­kas. Ši in­fek­ci­ja plin­ta oro la­še­li­niu bū­du, už­si­kre­čia ir ki­ti šei­mos na­riai. Jų ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis ga­li bū­ti ir dau­giau“, – sa­ko ji.

Kiek lai­ko truks in­fek­ci­jos pro­trū­kis, ne­prog­no­zuo­ja, ta­čiau ma­no, kad ge­riau­siu at­ve­ju – dar apie sa­vai­tę. Ne­at­me­ta­ma, kad ga­li už­truk­ti ir il­giau – už­si­krė­tu­sie­ji vi­ru­są ne­šio­ja ir pla­ti­na apie 20 die­nų.

Lau­kia pa­kar­to­ti­nių ty­ri­mų

Uk­mer­gės vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rė An­ge­lė Liau­sie­nė pa­sa­ko­jo, kad ima­ma­si vi­sų prie­mo­nių už­kirs­ti ke­lią in­fek­ci­jai. Vai­kų dar­že­lis bu­vo už­da­ry­tas dvi die­nas – pra­ėju­sį penk­ta­die­nį ir šį pir­ma­die­nį.

„Vyk­do­me nu­ro­dy­mus, kad vai­kai ne­bū­tų bū­ry­je – at­si­sa­ko­me ben­drų ren­gi­nių, mu­zi­kos ir fi­zi­nio la­vi­ni­mo pa­mo­kė­les ve­da­me, val­go­me gru­pė­se. Dez­in­fe­ka­vo­me pa­tal­pas. Minkš­tus žais­lus iš­skal­bė­me skal­bi­mo ma­ši­no­je. Juos ir ki­li­mus iš­ne­šė­me iš gru­pių ir san­dė­liuo­ja­me“, – pa­sa­ko­jo dar­že­lio va­do­vė.

Šios iki­mo­kyk­li­nės įstai­gos vir­tu­vė bu­vo už­da­ry­ta, mais­tas nuo ant­ra­die­nio pri­sta­to­mas iš Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo res­to­ra­no „Vil­kmer­gė“.

At­lie­ka­mi pa­kar­to­ti­niai ty­ri­mai. Mais­tas dar­že­lio pa­tal­po­se bus pra­dė­tas ruoš­ti tuo­met, kai juos at­li­kus re­zul­ta­tai ati­tiks nor­mas.

To­kio įvy­kio ne­pa­me­na

Dar­že­ly­je pa­ka­bin­ta in­for­ma­ci­ja tė­ve­liams apie in­fek­ci­jos pro­trū­kį, ta­čiau di­rek­to­rė sa­ko, kad kiek­vie­no vai­ko tė­vai dar pa­pil­do­mai in­for­muo­ja­mi te­le­fo­nu. A. Liau­sie­nė ti­ki­na jo­kių prie­kaiš­tų iš tė­ve­lių ne­iš­gir­du­si: „Jei skam­bi­na, tai tik gau­ti ko­kios nors in­for­ma­ci­jos. Tik­rai nie­ko pik­to ne­iš­sa­ko.“

Lop­še­lį-dar­že­lį „Nykš­tu­kas“ lan­ko 168 vai­kai. Šį tre­čia­die­nį tė­ve­liai į jį at­ve­dė apie 90 vai­kų.

„Tik­rai ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad dar­že­lis iš­tuš­tė­jęs – tiek vai­kų mums ne nau­jie­na. Mes ir pa­tys pa­siū­lo­me, kad jei tu­ri ga­li­my­bę, vai­ką at­ves­tų trum­pes­niam lai­kui – ke­le­tui va­lan­dų ar­ba pa­lai­ky­tų na­mie“, – pa­sa­ko­ja di­rek­to­rė.

Dvi­de­šimt me­tų čia dir­ban­ti A. Liau­sie­nė ti­ki­na, kad ūmios žar­ny­no in­fek­ci­jos pro­trū­kis ki­lo pir­mą kar­tą.

Duo­me­nys tik apy­tiks­liai

Pa­sak E. Mi­ri­na­vi­čie­nės, su ūmio­mis žar­ny­no in­fek­ci­jo­mis iki­mo­kyk­li­nės ug­dy­mo įstai­gos bei mo­kyk­los į aki­sta­tą sto­ja ne daž­nai. Ji pri­si­mi­nė, kad pas­ku­ti­niai to­kie pro­trū­kiai bu­vo 2004 ir 2007 me­tais.

2004-ai­siais apie 20 „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nu­kų už­si­krė­tė di­zen­te­ri­ja. Ma­no­ma, kad bak­te­ri­jos ne­šio­to­ja bu­vo vie­na mo­kyk­los dar­buo­to­ja.

2007 me­tais ūmio­mis žar­ny­no li­go­mis ma­siš­kai sir­go dvie­jų dar­že­lių vai­kai. Lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Eg­lu­tė“ 15 vai­kų su­sir­go sal­mo­ne­lio­ze. Už­kra­to šal­ti­nis ne­nu­sta­ty­tas. Lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Sau­lu­tė“ ki­lus mais­to tok­si­no in­fek­ci­jai už­si­krė­tė 17 vai­kų. Ta­čiau iš­skir­ti, koks kon­kre­čiai tai bu­vo su­kė­lė­jas, ne­pa­vy­ko.

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro duo­me­ni­mis, re­gist­ruo­tas vai­kų ser­ga­mu­mas ūmio­mis žar­ny­no in­fek­ci­jo­mis 3,5 kar­to di­des­nis nei su­au­gu­sių­jų.

Ta­čiau E. Mi­ri­na­vi­čie­nė sa­ko, kad šie duo­me­nys ne­at­sklei­džia re­a­lios pa­dė­ties, koks yra san­ty­kis. „Į vai­kų vė­mi­mus, vi­du­ria­vi­mus tė­vai tie­siog grei­čiau re­a­guo­ja, ve­ža juos į po­li­kli­ni­ką. Tuo tar­pu pa­tys su­au­gu­sie­ji į gy­dy­to­jus kreip­tis ne­la­bai ir sku­ba“, – aiš­ki­na ji.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų