Kaip grūdinti vaiką, kad jis būtų sveikas

Entuziastai įkūrė gamtos darželį. Entuziastai įkūrė gamtos darželį.

Jau tre­čią mė­ne­sį be­veik kiek­vie­ną dar­bo die­ną lei­džiu ben­druo­me­ni­nia­me, šei­mų įsteig­ta­me gam­tos dar­že­ly­je „Vė­jo ša­lies vai­kai“, įsi­kū­ru­sia­me Uk­mer­gės ra­jo­ne, Su­ki­nių kai­me.

Jį lan­ko ma­no tre­čio­ji duk­ra. Vy­res­nie­ji vai­kai ėjo į vals­ty­bi­nį dar­že­lį, to­dėl tu­riu su kuo pa­ly­gin­ti pa­tir­tis. Kiek­vie­na die­na čia – tar­si tu­ris­ti­nis žy­gis, ku­ria­me prak­tiš­kai ga­li­ma pa­tir­ti gam­tos ste­buk­lus, kvė­puo­ti gry­nu oru, ste­bė­ti vai­kų nuo­tai­kas ir svei­ka­tą.

Jiems čia vien­marš­ki­niams ir be ba­tų laks­ty­ti lau­ke lei­džia­ma net esant pen­kiems laips­niams ši­lu­mos, o ba­so­mis jur­to­je – de­šim­čiai.

Nie­kas ne­aik­čio­ja, kai vai­kas ki­ša ran­kas į šal­tą tven­ki­nio van­de­nį, taš­ko­si ba­lo­se, ro­pi­nė­ja ar ri­di­nė­ja­si smė­ly­je. Nie­kas ne­sau­go ir jų rū­bų – tik vai­kys­tę ir no­rą pa­žin­ti. Kad jis nuo su­au­gu­sių­jų „auk­lė­ji­mo“ pa­laips­niui vi­sai ne­iš­nyk­tų.

Įsup­ti į šil­tus mieg­mai­šius miš­ke pa­ka­bin­tuo­se ha­ma­kuo­se vai­kai iš­mie­ga 2–4 va­lan­das pie­tų mie­go. Tie, ku­rie mie­go­ti ne­no­ri, pa­tys su­si­gal­vo­ja, ką veik­ti.

Nuo­lat bū­da­mi gam­to­je jie grei­tai iš­moks­ta kars­ty­tis me­džiais, lai­pio­ti ko­pė­čio­mis, įgy­ja dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi ir sa­vo jė­go­mis.

Čia ne­pri­va­lo­ma kiek­vie­ną kar­tą plau­tis ran­kų prieš val­gį, ku­ris ruo­šia­mas ant lau­žo ar­ba lau­ko vir­tu­vė­je. Net jei na­mie vai­kai at­si­sa­ko val­gy­ti jiems ne­pa­tin­kan­čius pro­duk­tus, dar­že­ly­je su­val­go vis­ką. Mais­tas, be­je, čia tik ve­ge­ta­ri­nis, o vi­sos dar­žo­vės, da­lis kruo­pų ir mil­tai – iš vie­ti­nių ūki­nin­kų.

Per tris mė­ne­sius ne­su­sir­go nė vie­nas vai­kas, iš­sky­rus vie­ną mer­gai­tę, ku­riai po­rą die­nų bu­vo pa­ki­lu­si tem­pe­ra­tū­ra. De­ja, vals­ty­bi­nių dar­že­lių sta­tis­ti­ka ro­do, kad dar­že­lį lan­kan­čiam vai­kui yra nor­ma­lu sirg­ti 13 kar­tų per me­tus.

Mū­sų vi­sų džiaugs­mui pas­ku­ti­niu me­tu lau­ko ir gam­tos dar­že­lių at­si­ran­da vis dau­giau: Vil­niu­je vei­kia jau du gam­tos dar­že­liai „Po smil­gom“ ir „Lau­ko dar­že­lis“, Šir­vin­to­se – „Ža­lio­ji pie­ve­lė“, Ro­kuo­se ne­to­li Kau­no – dar­že­lis jur­to­je, Smil­ty­nė­je prie Klai­pė­dos – „Miš­ko dar­že­lis“, o da­bar ir Uk­mer­gės ra­jo­ne įsi­kū­rę „Vė­jo ša­lies vai­kai“.

Ką da­ry­ti tiems, kas ne­ga­li ves­ti vai­ko į lau­ko ir gam­tos dar­že­lius?

Leis­ki­te vai­kams laks­ty­ti ba­siems ir be rū­bų ta­da, kai jie to no­ri. Apie kraš­tu­ti­nius at­ve­jus čia, ži­no­ma, ne­kal­ba­ma. Ten­ka ma­ty­ti, kaip įnir­tin­gai kar­tais ma­mos ko­vo­ja su vai­kais, kol jiems už­mau­na pėd­kel­nes, šil­tas kel­nes, vil­no­nes ko­ji­nes, šle­pe­tes. Kam?

Ne­bi­jo­ki­te, jei bū­nant lau­ke jums pa­si­ro­dė, kad su­ša­lo vai­ko ran­kos ar­ba no­sis. Tik­rin­ki­te kak­lo sri­tį. Ir ap­skri­tai – ma­žiau bi­jo­ki­te.

Lie­tus ir vė­jas – ne prie­žas­tis sė­dė­ti na­muo­se. No­rint au­gin­ti svei­ką vai­ką, tė­vams pa­tiems rei­kia keis­ti sa­vo gy­ve­ni­mo bū­dą. Nes vai­kai mo­ko­si iš tė­vų.

Pa­rin­ki­te vai­kui to­kius lau­ko rū­bus, ku­rių ne­bū­tų gai­la su­tep­ti. Ki­taip vie­to­je džiaugs­mo abu pa­ti­ria stre­są: ma­ma nuo­lat sau­go, kad vai­kas ne­iš­si­pur­vin­tų, o jis vi­są lai­ką bū­tent tai ir no­ri pa­da­ry­ti. Grį­žę na­mo, rū­bus iš­si­skalb­si­te ir nu­si­prau­si­te. Ko­kia bė­da?

Ar prie at­vi­ro lan­go mie­ga­te kiek­vie­ną nak­tį, iš­ti­sus me­tus? Ne? Ta­da pra­dė­ki­te tai da­ry­ti. Jei pa­si­da­rys šal­ta, šil­čiau ap­si­klo­ki­te. Dar vė­liau ga­lė­si­te per­si­kel­ti mie­go­ti į bal­ko­ną, jei to­kį tu­ri­te. Gry­nas oras bū­ti­nas jū­sų na­muo­se, kad ir ko­kiam už­terš­tam mies­te gy­ven­tu­mė­te.

Mais­tas, mais­tas ir dar kar­tą – mais­tas! Ne­kiš­ki­te vai­kui, jei jis ne­no­ri val­gy­ti. Ge­riau pa­li­ki­te ra­my­bė­je. Jei sun­ku tai pa­da­ry­ti, pa­ban­dy­ki­te įsi­vaiz­duo­ti, kaip jaus­tu­mė­tės, jei jums kas nors nuo­lat įky­riai ban­dy­tų įsi­ūly­ti tai, ko ne­no­ri­te. Ati­džiai ste­bė­ki­te, kuo, kiek ir kaip vai­ką mai­ti­na­me. Ta­čiau svei­ko mais­to te­ma ir mi­ty­bos kul­tū­ra, nors ir ne­at­sie­ja­ma nuo grū­di­ni­mo, – ki­to po­kal­bio te­ma.

Ka­da jū­sų vai­kas ke­lia­si ir ei­na mie­go­ti? Vai­ko svei­ka­tai re­ži­mas yra ne ma­žiau svar­bus nei mais­tas, ju­dė­ji­mas ir grū­di­ni­ma­sis. Kar­tu anks­ti kel­ki­tės ir ei­ki­te mie­go­ti 22 va­lan­dą.

Šei­mos, įkū­ru­sios ben­druo­me­ni­nį dar­že­lį „Vė­jo ša­lies vai­kai“, pla­nuo­ja kur­ti al­ter­na­ty­vią pra­di­nę mo­kyk­lė­lę Uk­mer­gės ra­jo­ne. Pa­si­ta­ri­mas dėl jos ren­gia­mas sau­sio 11 d. 18 val. Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tre, Miš­kų g. 29. Vi­sus tė­ve­lius, ku­riems įdo­mus šis pro­jek­tas, kvie­čia­me da­ly­vau­ti. Tel. pa­si­tei­ra­vi­mui 8 656 31211 (Si­gi­ta).

Si­gi­ta KRIAUČIŪNIENĖ

Lie­tu­vos svei­kuo­lių są­jun­gos vi­ce­pre­zi­den­tė

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

0 # ecogriteforat 2020-01-10 08:34
Amoxicillin 500mg: http://mewkid.net/who-is-xandra/ Amoxicillin 500mg Capsules abq.yoaq.ukzinios.lt.fyv.yf http://mewkid.net/who-is-xandra/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų