Ukmergės sveikatos naujienos, ligos, epidemijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo pa­va­duo­to­jas, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rys V. Spruo­gis pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tas.

V. Spruo­gis sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­to po­sė­dy­je svars­tė klau­si­mą dėl svei­ka­tos sis­te­mos vie­šų­jų įstai­gų va­do­vų at­ly­gi­ni­mo pa­sto­vio­sios ir kin­ta­mo­sios da­lies nu­sta­ty­mo ir jam pri­ta­rė.

Pa­ste­bi­ma nau­ja nu­si­kal­ti­mų rū­šis – ap­va­gia­mi pra­dur­tus au­to­mo­bi­lių ra­tus kei­čian­tys vai­ruo­to­jai.

Au­to­mo­bi­liu FIAT DOBLO iš Kau­no va­žia­vęs T. S. gruo­džio 11 d. bu­vo su­sto­jęs mies­to pa­kraš­ty­je esan­čio­je sta­ty­bi­nių pre­kių par­duo­tu­vė­je. Apie 15 val. iš­va­žia­vęs iš mies­to ne­to­li Duks­ty­nos ka­pi­nių vai­ruo­to­jas pa­ju­to, kad tuš­čia vie­na au­to­mo­bi­lio pa­dan­ga.

Nors sa­vi­val­dy­bės va­do­vai nuo­lat ka­te­go­riš­kai nei­gia, kad Vil­niaus gat­vė­je ar­ti­miau­siu me­tu pa­kvips bio­ku­ro ka­ti­lės sta­ty­ba, nu­ma­ty­to­je vie­to­je jau aki­vaiz­džiai ren­gia­ma­si to­kiems dar­bams.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

02-08-2_straipsnio_2_nuotr

Gedimino Nemunaičio nuotr. Netoli šio kamino greičiausiai iškils ir antras...

Paviršinių kojų venų varikozė arba lėtinis venų nepakankamumas – tai liga, kuri atsiranda dėl paviršinių venų vožtuvų nesandarumo. Moterys šia liga serga 4 kartus dažniau nei vyrai. Venų liga gali pasireikšti tiek paauglystėje, tiek ir vyresniame amžiuje.

 

Sa­vi­val­dos rin­ki­mų die­ną, va­sa­rio 27-ąją, ša­lies po­li­ci­jos įstai­go­se už­re­gist­ruo­ta be­veik 200 pra­ne­ši­mų apie rin­ki­mų tvar­kos bei įsta­ty­mų pa­žei­di­mus. Tuo tar­pu nuo pir­mos iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo die­nos li­gi sek­ma­die­nio bu­vo pra­dė­ta ke­tu­rio­li­ka iki­teis­mi­nių ty­ri­mų. Vie­nas jų – dėl ga­li­mo bal­sų pir­ki­mo – vyks­ta Uk­mer­gė­je.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Rinkėjo balsas gali kainuoti ir „bambalį“...

Ke­lių sa­vai­čių se­nu­mo įvy­kis, kuo­met po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nu­šo­vė žmo­nes pul­di­nė­jan­tį sa­vo pa­čių dre­suo­tą avi­ga­nį, pa­ska­ti­no pa­si­do­mė­ti šu­nų dre­sa­vi­mu. Kaip mo­ky­ti sa­vo au­gin­ti­nį, kad jis ne­at­si­dur­tų pa­na­šio­je si­tu­a­ci­jo­je?

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sta­sio Ba­raus­ko juo­da­sis ru­sų ter­je­ras Olis pa­klus­niai vyk­do vi­sas šei­mi­nin­ko ko­man­das.

„Vals­tie­čius“ iš­stū­mu­si nau­jo­ji ra­jo­no ta­ry­bos ko­a­li­ci­ja dė­lio­ja sa­vo pro­gra­mos met­me­nis. Į pa­si­ta­ri­mą su­si­rin­kę part­ne­riai įvar­di­no kon­kre­čias kan­di­da­tū­ras į ga­li­mus ra­jo­no va­do­vų pos­tus bei ap­ta­rė pro­gra­mos kryp­tis. Ta­čiau Uk­mer­gė­je vis gar­siau kal­ba­ma, kad da­bar­ti­nė ko­a­li­ci­ja yra per tra­pi švęs­ti per­ga­lę.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Mero rinkimuose viešumo nebus.

Tuo­jau po rin­ki­mų pa­si­ra­šy­ta val­dan­čių­jų ko­a­li­ci­ja su­by­rė­jo, ne­su­ge­bė­ju­si su­si­tar­ti dėl aukš­čiau­sių val­džios pos­tų. Nei ra­jo­no me­ro, nei ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pos­tų ne­no­rė­ję ati­duo­ti „vals­tie­čiai“ ant­ra­die­nį bu­vo iš­stum­ti iš ko­a­li­ci­jos val­ties.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Me­ro re­ga­li­jas Al­gir­dui Ko­pūs­tui ga­li tek­ti per­duo­ti Arū­nui Du­dė­nui.

Na­cio­na­li­nis mu­zie­jus Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės val­do­vų rū­mai per­da­vė Vla­do Šlai­to vie­ša­jai bib­lio­te­kai 13 sa­vo iš­leis­tų lei­di­nių, skir­tų Lie­tu­vos is­to­ri­jai.

 

Ra­sa GRIŠKEVIČIENĖ

Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė

 

Au­to­rės nuotr. Biblioteką pasiekė neįprasta dovana.

Ukmergės kino ir foto klubas „Horizontas“ mini savo veiklos dešimtmetį. Jo nariai kviečia į kultūros centro dailės galerijoje eksponuojamą jubiliejinę parodą „10 požiūrių“.

 

Vaidotė ŠANTARIENĖ

 

Autorės nuotr. Albinas Kuliešis perskaitė klubo „Horizontas“ nariams skirtus Seimo narės Auksutės Ramanauskaitės-Skokauskienės sveikinimus.

Puslapis 481 iš 531

Laidojimo ir kremavimo paslaugos Ukmergėje

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Kurį iš šių kandidatų norėtumėte matyti Ukmergės rajono mero poste?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Autoservisas Ukmergėje

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Mitybos plano sudarymas

Naudingos nuorodos

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų