Ukmergės sveikatos naujienos, ligos, epidemijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Mi­nint po­li­ci­jos pro­fe­si­nę šven­tę – An­ge­lų sar­gų die­ną – bu­vo pa­gerb­ti ne tik pa­si­žy­mė­ję pa­rei­gū­nai, bet ir pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­ką iš­lai­kę uk­mer­giš­kiai.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pi­lie­tiš­kiau­sia iš­rink­ta tri­jų žmo­nių gy­vy­bes iš­gel­bė­ju­si Zim­blių šei­ma.

Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­bos na­rio An­driaus Ka­les­ni­ko kar­je­ro­je – di­de­lis šuo­lis į vir­šų. Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­nas jau ke­lias sa­vai­tes ei­na ūkio mi­nist­ro Ri­man­to Žy­liaus pa­ta­rė­jo pa­rei­gas.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. An­drius Ka­les­ni­kas.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bai­gė­si mė­ne­sį tru­kęs pa­tik­ros lai­ko­tar­pis, ku­rios me­tu tar­nau­to­jai tu­rė­jo fik­suo­ti kiek­vie­ną dar­bo die­nos mi­nu­tę. Dar­bo gru­pė da­bar ana­li­zuo­ja in­for­ma­ci­ją, iš­gul­dy­tą tūks­tan­čiuo­se pus­la­pių.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Po sa­vi­val­dy­bė­je vi­są mė­ne­sį tru­ku­sios dar­bo die­nos fo­to­gra­fi­jos – šūs­nys ata­skai­tų.

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gė­je lan­kė­si Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je am­ba­sa­do­rius Vla­di­mi­ras Čchik­va­dzė. Vie­nos die­nos vieš­na­gės me­tu sve­čias spė­jo ap­žiū­rė­ti Uk­mer­gę, iš­ban­dy­ti ran­kos taik­lu­mą ir pa­ra­gau­ti gė­ri­mo, ku­riuo gar­sė­ja mū­sų kraš­tas.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Į Uk­mer­gę am­ba­sa­do­rius at­vy­ko Uk­mer­gės mies­to ben­druo­me­nės pir­mi­nin­ko, Lie­tu­vos San­tar­vės fon­do va­do­vo Ju­liaus Ka­zė­no kvie­ti­mu, ku­ris čia ir pri­ėmė sve­čią bei kar­tu at­va­žia­vu­sį Ru­si­jos pre­ky­bos at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je va­do­vą Alek­san­drą Star­ko­vą. Ne kar­tą su V. Čchik­va­dze, am­ba­sa­do­riaus pa­rei­gas pra­dė­ju­siu ei­ti prieš me­tus, ben­dra­vęs J. Ka­zė­nas at­vi­ra­vo no­rė­jęs, kad sa­vo ša­liai mū­sų vals­ty­bė­je at­sto­vau­jan­tis di­plo­ma­tas tie­siog su­si­pa­žin­tų su Uk­mer­ge. „Juk Lie­tu­va – tai ne vien Vil­nius. Lie­tu­va – tai ir Uk­mer­gė. Esam vi­sai ša­lia sos­ti­nės, in­ves­ta­vi­mo mū­sų mies­te, įvai­rių pro­jek­tų vyk­dy­mo ga­li­my­bė­mis do­mi­si už­sie­nie­čiai, tu­rim nuo­sta­bią gam­tą“, – sa­kė jis.

 

Į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą at­vy­ku­sius sve­čius – Ru­si­jos am­ba­sa­do­rių Vla­di­mi­rą Čchik­va­dzę (de­ši­nė­je) ir Ju­lių Ka­zė­ną su­ti­ko ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis (kai­rė­je).
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Lie­tu­viai Vė­li­nių šven­tei ypa­tin­gai iš­ti­ki­mi – į ka­pi­nes su­gu­ža net vi­sus me­tus ne­si­lan­kiu­sie­ji. Pats dar­by­me­tis prieš šią šven­tę ir mies­to se­niū­ni­jai – iš­grėbs­ty­ti la­pus, pa­rū­pin­ti smė­lio. Šie­met į Duks­ty­nos ka­pi­nių nau­ją­jį kvar­ta­lą jau ve­da as­fal­tuo­tas ke­lias, o prie var­tų įreng­ta aikš­te­lė.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Žva­ke­les Vi­sų šven­tų­jų die­ną ir per Vė­li­nes deg­si­me tvar­kin­go­se ka­pi­nė­se.

 

Uk­mer­gės Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­ja šiais moks­lo me­tais su­lau­kė ne­įpras­tų sve­čių. Nuo rug­sė­jo čia mo­ko­si iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Mi­ne­so­tos, at­vy­ku­si de­vy­nio­lik­me­tė Ruth Amer­man.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Mo­ky­tis į Lie­tu­vą mer­gi­na at­vy­ko pa­gal Ro­ta­ry tarp­tau­ti­nių mai­nų pro­gra­mą, ku­rio­je da­ly­vau­jan­čios ša­lys mai­no­si moks­lei­viais. Į sve­čias vals­ty­bes pa­gy­ven­ti iš­vyks­tan­čio jau­ni­mo tiks­las – su­si­pa­žin­ti su už­sie­nio švie­ti­mo sis­te­ma, kul­tū­ra, tra­di­ci­jo­mis, pa­ge­rin­ti kal­bos įgū­džius. Ame­ri­kie­tė Uk­mer­gė­je pra­leis vie­nus moks­lo me­tus. Pa­gal tą pa­čią pro­gra­mą mo­ky­tis į JAV iš­vy­ko šios gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kė Kris­ti­na Zim­bly­tė.

 

Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos 4c kla­sės auk­lė­to­ja, an­glų kal­bos mo­ky­to­ja Ri­ma Jakš­tie­nė de­vy­nio­lik­me­tei Ruth – ir pa­gal­bi­nin­kė, ir drau­gė.
Au­to­rės nuotr.

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai la­bai grei­tai pa­jun­ta, kuo­met pra­de­da­mos mo­kė­ti pa­šal­pos. Pra­ėju­sią sa­vai­tę į ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą bu­vo pri­sta­ty­tos dvi gir­tos ma­mos, ku­rios ga­vusios pa­šal­pas nu­spren­dė at­si­pa­lai­duo­ti.

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo su­si­rin­kę se­niū­nai ir so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių  ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tai, po­li­ci­jos rė­mė­jai, sau­gios kai­my­nys­tės gru­pių at­sto­vai.

Pri­sta­ty­ti pra­ėju­sių­ me­tų po­li­ci­jos veik­los re­zul­ta­tai, ap­tar­tos ben­dra­dar­bia­vi­mo per­spek­ty­vos.

Dvi­de­šimt­me­tis Ša­rū­nas Žiup­ka dėl mo­to­cik­lų gal­vą pa­me­tė dar vai­kys­tė­je. Pir­ma pa­žin­tis su tech­ni­ka – nuo­lat ar­do­mas ir vėl ren­ka­mas mo­to­ro­le­ris. Vė­liau san­dė­liu­ke ra­dęs iš­ar­dy­tą se­nu­čiu­kę „Ja­vą“ ir iš­pra­šęs se­ne­lio vi­sų tei­sių į ją, ėmė­si dar­bo. Per me­tus krū­vą me­ta­lo jis pa­ver­tė ne vie­no ko­lek­cio­nie­riaus sva­jo­ne...

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Ša­rū­nas Žiup­ka iš­ar­dy­tą se­ne­lio „Ja­vą“ iš de­ta­lių kon­stra­vo vi­sus me­tus.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai be sa­vo tie­sio­gi­nių už­duo­čių nuo šiol pri­vers­ti at­lik­ti pa­pil­do­mą – smul­kiai ap­ra­šy­ti, ką jie vei­kia dar­be. Fik­suo­ti ten­ka ne tik nu­veik­tus dar­bus, bet ir kiek­vie­ną iš­ger­tą ka­vos puo­de­lį bei ap­si­lan­ky­mus tu­a­le­te. To­kia pa­tik­ra vyks dau­giau kaip mė­ne­sį.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Puslapis 492 iš 495

Veterinarijos klinika

Skelbimai

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ar vyksite į susitikimą su Popiežiumi?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Laidojimo ir kremavimo paslaugos Ukmergėje

Autoservisas Ukmergėje

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Medical Devices Global Directory

Mitybos plano sudarymas

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų