Spausdinti šį puslapį

Žingsnis abejingumo link

OBA jaunimo organizacijos savanoriai, besilankantys gyvūnų prieglaudoje. OBA jaunimo organizacijos savanoriai, besilankantys gyvūnų prieglaudoje.

Be­glo­biai gy­vū­nai šian­die­ni­nė­je be­šir­diš­ko­je ir ne­at­sa­kin­go­je vi­suo­me­nė­je yra la­bai di­de­lė pro­ble­ma. Jei ne gy­vū­nų glo­bos or­ga­ni­za­ci­jos, tar­ny­bos, glo­bos na­mai, ne­su­skai­čiuo­ja­mas bū­rys sa­va­no­rių, žmo­nių pa­lik­ti ar su­žeis­ti gy­vū­nai lik­tų be prie­globs­čio ir pa­gal­bos.

Ar ga­li­me va­din­tis žmo­nė­mis, jei ne­pa­si­rū­pi­na­me ma­ža­isiais li­ki­mo va­liai pa­lik­tais drau­gais? Ta­čiau tam rei­kia ir ofi­cia­lių įstai­gų pa­gal­bos bei fi­nan­si­nės pa­ra­mos.

Šių me­tų lie­pos 1-ąją nu­trauk­ta su­tar­tis tarp Uk­mer­gės bu­tų ūkio bei Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, to­dėl su­stab­dy­ta ra­jo­no be­glo­bių gy­vū­nų tar­ny­bos veik­la.

Krikš­tė­nų prie­glau­do­je šiuo me­tu vis dar yra 5 šu­ne­liai ir jiems sku­biai ieš­ko­mi šei­mi­nin­kai. Nau­jų be­glo­bių gy­vū­nų, ku­rių kas­dien at­si­ran­da gat­vė­se, Krikš­tė­nų prie­glau­da pri­im­ti, de­ja, ne­be­ga­li. Su­stab­dy­tas ką tik gi­mu­sių ir iš­mes­tų į gat­vę ka­čiu­kų ir šu­niu­kų rin­ki­mas, nu­sto­ta teik­ti pa­gal­ba ava­ri­jo­se nu­ken­tė­ju­siems ar ser­gan­tiems be­glo­biams. Kas­dien su­lau­kia­ma skam­bu­čių ir apie skriau­džia­mus gy­vū­nus, ta­čiau nie­kas pa­dė­ti jiems šiuo me­tu ne­be­ga­li.

Kol bus nu­spręs­ta, ką da­ry­ti, gat­vė­se žen­kliai pa­di­dės ir be­na­mių ka­čių po­pu­lia­ci­ja, nes prie­glau­do­je vy­ko nuo­la­ti­nė jų ste­ri­li­za­ci­ja ir kast­ra­ci­ja. Nie­kas ne­be­ren­ka ir gat­vė­se su­va­ži­nė­tų gy­vū­nų.

Per tre­jus gy­va­vi­mo me­tus Krikš­tė­nų prie­glau­da už­mez­gė glau­džius ry­šius su Kau­no be­glo­bių gy­vū­nų prie­glau­da „Penk­ta ko­ja“, „Le­se“, Vil­niaus gy­vū­nų glo­bos cen­tru „Na­mi­nu­kas“, Ute­nos gy­vū­nų prie­glau­da. Vi­siems ben­dra­dar­biau­jant, gy­vū­nai prie­glau­do­se ne­už­si­bū­da­vo, jiems grei­tai bū­da­vo ran­da­mi nau­ji šei­mi­nin­kai.

Krikš­tė­nų prie­glau­do­je nuo­lat lan­ky­da­vo­si moks­lei­viai ir dar­že­li­nu­kai, sa­va­no­riai. Jie at­vež­da­vo žais­lų, ska­nės­tų, skir­da­vo dė­me­sį be­glo­biams. Čia jie iš­mok­da­vo žmo­giš­ku­mo pa­mo­ką ir su­ži­no­da­vo, kad sa­vo au­gin­ti­nį ga­li­ma iš­si­rink­ti bū­tent čia.

Prie­glau­do­je dir­bo ir ją pri­žiū­rė­jo du dar­buo­to­jai – Ali­na ir Vid­man­tas Pa­vi­lio­niai. Jie su di­de­le mei­le ir at­si­da­vi­mu rū­pi­no­si kiek­vie­nu ke­tur­ko­ju. Del­tu­vos gy­dyk­los ve­te­ri­na­rė Izol­da Goš­tau­tai­tė pri­žiū­rė­jo, gy­dė ir su­tei­kė me­di­ci­ni­nę pa­gal­bą gy­vū­nams. Jiems bu­vo su­teik­tos jau­kios gy­ve­ni­mo są­ly­gos.

La­bai no­rė­tų­si, kad be­glo­bių gy­vū­nų tar­ny­ba ir dar­buo­to­jai tęs­tų sa­vo ge­rai or­ga­ni­zuo­tą, nuo­šir­dų ir la­bai rei­ka­lin­gą dar­bą. Juk ne­si­no­ri ti­kė­ti, kad grįš lai­kai, kai be­glo­biai gy­vū­nai tie­siog bū­da­vo šau­do­mi gat­vė­se ir kie­muo­se.

Ko­dėl man tai rū­pi? Nes esu vi­suo­me­nės pi­lie­tė, esu jaut­ri ir at­sa­kin­ga dėl to, kas vyks­ta su mū­sų ma­ža­isiais be­jė­giais drau­gais. Su sa­vo šei­ma ne kar­tą sa­va­no­ria­vau šio­je prie­glau­do­je, su dar­buo­to­jais Ali­na ir Vid­man­tu rū­pi­no­mės, links­mi­no­me ir mai­ti­no­me ten esan­čius nuo­sta­bius gy­vū­nė­lius, ieš­ko­me jiems na­mų. Ti­kiu, kad mū­sų val­džia ne­žengs žings­nio at­gal, o ma­žiems gy­vū­nams pa­siū­lys švie­ses­nį ry­to­jų.

Eg­lė TEREKAITĖ

Kates Šuniukas

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)