Spausdinti šį puslapį

Kviečia dalintis kava

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Dvie­jų vai­kų ma­ma Ine­sa uk­mer­giš­kius kvie­čia įsi­lie­ti į pra­smin­gą ak­ci­ją – už­su­kus į ka­vi­nę ne tik pa­si­mė­gau­ti ka­va, bet ir pa­lik­ti ka­vos puo­de­lį sen­jo­rams, ku­riems toks ma­lo­nu­mas šiuo me­tu – ne­įper­ka­mas.

Pa­na­ši lab­da­rin­ga veik­la po­pu­lia­ri Ita­li­jo­je. Gy­vuo­ja ji ir ke­liuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se. Ar pri­gis Uk­mer­gė­je – pa­ro­dys lai­kas ir vie­šin­tis vi­sai ne­no­rin­čios jau­nos mo­ters už­si­spy­ri­mas.

Ste­bi­na tai, kad ini­cia­ty­vos su­ma­ny­to­ja – nei ko­kia vi­suo­me­ni­nin­kė, nei po­li­ti­kė ar vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė. Kaip pa­ti sa­ko – tie­siog žmo­gus, ne­abe­jin­gas tiems, kam šian­dien sun­kiau: sen­jo­rams, ne­įga­lie­siems...

Mo­te­ris pa­sa­ko­jo šiuo me­tu pa­ti esan­ti ne pa­čio­je švie­siau­sio­je as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo pu­sė­je. Ma­no, kad net – sa­vo­tiš­ko­je duo­bė­je, nes tu­rė­da­ma aukš­to­jo moks­lo di­plo­mą dir­ba pa­tį pa­pras­čiau­sią ne­kva­li­fi­kuo­tą dar­bą vie­no­je mies­to įmo­nė­je.

Sa­vi­raiš­kai to ne­pa­kan­ka. Gal­būt tai – vie­na prie­žas­čių, ko­dėl pa­ti vie­na ėmė­si šios ini­cia­ty­vos. Ti­ki, kad pa­vyks, nes vos per sa­vai­tę nu­vei­kė ne­ma­žai dar­bų.

Pa­sak Ine­sos, ak­ci­jo­je jau su­ti­ko da­ly­vau­ti: „Op­ti­ma 13“ pi­ce­ri­jos Kau­no ir Vil­niaus gat­vė­je, „Už­upio ka­vi­nė“ Vil­niaus gat­vė­je, už­ei­ga „Ko­le­gos“ Žie­do gat­vė­je, „Vil­kmer­gės“ res­to­ra­nas ir val­gyk­la Kau­no gat­vė­je, „Sus­hi Grei­ta“ Kęs­tu­čio aikš­tė­je.

Ti­ki, kad pri­si­jungs ir dau­giau mies­to ka­vi­nių.

Už­su­kus į jas kiek­vie­nas lan­ky­to­jas ga­li pa­sa­ky­ti, kad no­rė­tų pa­lik­ti ka­vos. O no­rin­tie­ji pa­si­mė­gau­ti puo­de­liu už dy­ką apie to­kią ga­li­my­bę per­skai­tys in­for­ma­ci­jo­je prie ba­ro.

Ar Uk­mer­gė nė­ra per­ne­lyg ma­žas mies­tas to­kioms ak­ci­joms, juk net did­mies­čiuo­se jos sun­kiai ski­na­si ke­lią?

Ine­sa su tuo ne­su­tin­ka: „Jei yra ka­vi­nių, jos iš­gy­ve­na, va­di­na­si yra ir lan­ky­to­jų, o tarp jų – ne­abe­jin­gų ki­to ne­pri­tek­liams.“

Mo­te­ris pa­si­ry­žu­si Uk­mer­gės sen­jo­rams apie šią ak­ci­ją ži­nią skleis­ti įvai­riais bū­dais, net per dva­si­nin­kus ir laiš­ka­ne­šius.

Pa­ti mo­te­ris sa­ko anaip­tol ne­san­ti iš tų, ku­rie ga­li sau leis­ti lan­ky­tis ka­vi­nė­se. Pri­si­pa­žįs­ta šiaip sau pa­si­sė­dė­ti ne­bu­vo už­su­ku­si jau daug me­tų. Ta­čiau da­bar ir pa­ti tu­rės pro­gą dėl kil­naus tiks­lo.

Dau­giau apie ak­ci­ją – feis­bu­ko pa­sky­ro­je „Pa­lik­ta- KAVA-Uk­mer­ge“.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)