Spausdinti šį puslapį

Pasirodys „X Faktoriaus“ finale

TV3 archyvo nuotr. TV3 archyvo nuotr.

Šį sek­ma­die­nį pra­si­de­da tie­sio­gi­nės TV3 mu­zi­ki­nio pro­jek­to „X Fak­to­rius“ fi­na­lų lai­dos. Tarp fi­na­li­nin­kų iš­vy­si­me ir uk­mer­giš­kę Odi­li­ją Mu­raus­kai­tę.

Pir­mo­je fi­na­li­nė­je lai­do­je pa­si­ro­dys 16 „X Fak­to­riaus“ at­ran­kas pra­ėju­sių da­ly­vių. Už juos ga­lės bal­suo­ti te­le­vi­zi­jos žiū­ro­vai. Dviem iš jų iš­kri­tus iš pro­jek­to, li­ku­sie­ji ke­liaus to­liau.

 Sa­vo pa­si­ro­dy­mui be­si­ren­gian­ti Odi­li­ja sa­ko per di­de­lio jau­du­lio ne­jau­čian­ti ir esan­ti ra­mi. „Nei la­bai di­de­lių, nei la­bai ma­žų vil­čių ar lū­kes­čių dėl to­les­nių fi­na­lo eta­pų ne­tu­riu. Da­ly­viai vi­si stip­rūs, to­dėl ne­įma­no­ma nu­spręs­ti, kas bus“, – ne­spė­lio­ja ji. 

Pa­si­ruo­ši­mas, anot mer­gi­nos, rei­ka­lau­ja ne­men­kų pa­stan­gų: „Da­ly­vau­jam in­ten­sy­vio­se re­pe­ti­ci­jo­se, su­si­tin­kam su mū­sų gru­pės mo­ky­to­ja dai­ni­nin­ke Jus­te Ar­laus­kai­te-Jaz­zu. Daug stre­so, nes lai­kas spau­džia, pa­sta­bų dau­gė­ja. Ta­čiau įspū­džiai la­bai pui­kūs, kaip ir pa­ti Jaz­zu bei vi­sa kū­ry­bi­nė ko­man­da – vi­si mums nuo­šir­džiai pa­de­da.“ 

Džiau­gia­si tu­rin­ti ne vien uk­mer­giš­kių pa­lai­ky­mą, ir dėl tam tik­rų da­ly­kų vi­sai ne­nu­si­me­na. Kad ir, pa­vyz­džiui, dėl kū­ri­nio, ku­rį at­liks sek­ma­die­nį. „Dai­ną ga­vau su­dė­tin­gą – ne­la­bai man tin­kan­čią ir pa­tin­kan­čią, ta­čiau tai te­bū­nie man iš­šū­kis“, – dau­giau ne­at­sklei­džia Odi­li­ja, mat to ne­lei­džia pro­diu­se­riai.

Mer­gi­na sa­ko, jog su mu­zi­ka ji – nuo vai­kys­tės. Dai­na­vo „Gar­siu­kuo­se“, bai­gė Uk­mer­gės mu­zi­kos mo­kyk­lą, mo­kė­si vo­ka­lo pas mo­ky­to­jus. Ne pir­mus me­tus kon­cer­tuo­ja kaip at­li­kė­ja, yra pa­si­ro­džiu­si su mu­zi­kos gru­pė­mis, su­kur­ta vaiz­do kli­pų. 

„Mu­zi­ka man – vie­na iš sva­jo­nių, sie­kių, bet ne pa­grin­di­nis tiks­las. Džiau­giuo­si tu­rė­da­ma daug ki­to­kių dar­bų, ak­ty­viai da­ly­vau­ju po­li­ti­nė­je, vi­suo­me­ni­nė­je veik­lo­je“, – pa­sa­ko­jo ša­lies jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos „Dar­bas“ va­do­ve ką tik ta­pu­si uk­mer­giš­kė. 

Kū­ry­bos ir pra­mo­gų in­dust­ri­ją stu­di­juo­jan­ti mer­gi­na pri­si­pa­žįs­ta gal­vo­jan­ti apie sa­vo ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo įmo­nę. „Yra trys ma­no sva­jo­nės – bū­ti at­li­kė­ja, vi­suo­me­nės vei­kė­ja ir or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nius, ir vi­sos jos pil­do­si“, – džiau­gia­si ji.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Susiję įrašai (pagal žymę)