Įžymūs Ukmergiškiai, Ukmergės gyventojai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ne­se­niai bai­gė­si du mė­ne­sius tru­kęs fi­nan­si­nis pa­tik­ri­ni­mas VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je. Įmo­nė­je ras­ta fi­nan­si­nių pa­žei­di­mų. Kaip re­a­guo­ti į au­di­to iš­va­das, spręs su jo­mis su­si­pa­ži­nę ra­jo­no ta­ry­bos na­riai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Nuo spa­lio pra­džios dar­bo už­mo­kes­tį  VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je tik­ri­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riai.

Sa­vi­val­dy­bės įsteig­ta įmo­nė bu­vo tik­ri­na­ma ra­jo­no ta­ry­bos na­rių pra­šy­mu. Fi­nan­si­ne jos būk­le ta­ry­ba su­si­do­mė­jo, kai li­go­ni­nės dar­buo­to­jai pa­si­skun­dė dėl vė­luo­jan­čių at­ly­gi­ni­mų. Iš pra­džių pla­nuo­ta au­di­tą at­lik­ti per mė­ne­sį, ta­čiau vė­liau jis pra­tęs­tas dar an­tra tiek.

Uk­mer­gės li­go­ni­nės sie­nas pa­puo­šė vie­nuo­li­ka uk­mer­giš­kių dai­li­nin­kų pa­veiks­lų. Me­no kū­ri­niai įstai­gai pa­do­va­no­ti, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei kar­tu su me­ni­nin­kais įgy­ven­di­nus projektą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Pa­veiks­lus do­va­no­ju­siems me­ni­nin­kams – li­go­ni­nės va­do­vų pa­dė­ka.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Uk­mer­gės li­go­ni­nės Kar­dio­lo­gi­jos sky­riu­je at­lik­tas re­mon­tas, nu­pirk­ta nau­jos apa­ra­tū­ros. Tre­čia­die­nį įvy­ko at­si­nau­ji­nu­sio sky­riaus ati­da­ry­mas.

 

Au­to­rės nuotr. Ati­da­ry­mo juos­te­lę per­kir­po (iš kai­rės) R. Ba­ra­vy­kas, A. Kli­šo­nis ir A. Ve­lič­ka.

Pir­ma­die­nio ry­tą VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je bu­vo jau­čia­mas su­ju­di­mas – po ne­trum­pos per­trau­kos įstai­gą pa­sie­kė lab­da­ra iš Va­ka­rų Eu­ro­pos. Šį kar­tą li­go­ni­nę pa­sie­kė pa­ra­ma iš Olan­di­jos.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je gau­ta įvai­rios me­di­ci­nos bei bui­ti­nės įran­gos iš Olan­di­jos.

 

Is­to­ri­ja lė­mė, kad Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės ma­te­ria­li­nės ir dva­si­nės ver­ty­bės li­ko ana­pus mū­sų vals­ty­bės sie­nų. „Pa­žin­ti Uk­rai­nos is­to­ri­nio pa­vel­do klo­dus ir juos iš­sau­go­ti – ben­dras abie­jų ša­lių rei­ka­las“, - sa­kė į Po­do­lės Ka­me­ne­co mies­tą vy­kę mū­sų ra­jo­no de­le­ga­ci­jos na­riai.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

Į spa­lio pra­džio­je Podo­lės Ka­me­ne­ce, Uk­rai­no­je, or­ga­ni­zuo­tas kon­fe­ren­ci­jas ir tarp­tau­ti­nį fes­ti­va­lį „Ter­ra He­roi­ca“ at­vy­ko Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gar­bės kon­su­lai Uk­rai­no­je, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos am­ba­sa­dos Uk­rai­no­je di­plo­ma­tai, Uk­rai­no­je vei­kian­čių lie­tu­vių ben­dri­jų, ver­slo ir kul­tū­ros at­sto­vai. Jo­je da­ly­va­vo ir uk­mer­giš­kių de­le­ga­ci­ja: ta­ry­bos na­riai Val­das Pet­ro­nis ir Gin­ta­ras Ple­vo­kas, ver­sli­nin­kas Ri­mas Ro­mu­tis Če­pe­lio­nis.

 

 

G. Ple­vo­kas (kai­rė­je), R. R. Če­pe­lio­nis, LR am­ba­sa­do­rius Uk­rai­no­je A. Kum­ža, Po­do­lės Ka­me­ne­co mies­to ta­ry­bos sek­re­to­rius M. Ano­so­vas ir V. Pet­ro­nis tu­rė­jo apie ką pa­si­šne­kė­ti.
Au­to­rės nuotr.

Li­na SUKACKIENĖ

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pra­ne­ši­mas ne­pa­li­ko abe­jin­gų. Vi­sų pir­ma, jo to­nas ir ap­žval­gų pe­ri­met­ras. Pra­ne­šė­jos šyp­se­na nuo pir­mų žo­džių ir po­zi­ty­vas tau­tos at­žvil­giu pri­ver­tė iš kar­to su­klus­ti.

Po­li­to­lo­gai, bu­vę ben­dra­žy­giai įvai­riai ko­men­tuo­ja at­ski­rus pra­ne­ši­mo epi­zo­dus. Vie­ni gi­ria, ki­ti ne vis­kuo pa­ten­kin­ti. Ir tai vi­sai na­tū­ra­lu. Kai kas pa­si­gen­da, kad ne­bu­vo nie­kaip ver­tin­ti nuo­lat ap­ta­ri­nė­ja­mi po­pu­lia­rūs po­kal­biuo­se įvy­kiai...

Jo­li­ta STANKAITIENĖ

LSB Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kė

 

Ge­gu­žės 12 die­ną Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių ben­dri­ja (LSB) šven­tė sa­vo 20-ies me­tų ju­bi­lie­jų.

LSB – aso­cia­ci­ja, vyk­dan­ti so­cia­li­nes, pa­ra­mos, vai­kų ir jau­ni­mo už­im­tu­mo bei ki­tas pro­gra­mas. Ji įsi­kū­rė 1992 m., sa­vo de­vi­zu pa­si­rin­ko šū­kį ,,Sku­bė­ki­me da­ry­ti ge­ra“ ir nuo pir­mų­jų die­nų pra­dė­jo rem­ti skurs­tan­čius žmo­nes, teik­da­mi pa­gal­bą rū­bais, mais­tu bei ki­tais daik­tais.

 

Uk­mer­gės sa­ma­rie­čiai su ko­le­go­mis iš Vo­kie­ti­jos.

Visus gyventojus bei įmones Lietuvos paštas ragina iki birželio 1 dienos įsirengti gaunamųjų laiškų dėžutes. To nepadariusiems iki minėto termino, pašto siuntas, pranešimus ir prenumeratą bus galima atsiimti tik teritoriją aptarnaujančiame pašte.

Kasmet trečiąjį rugsėjo šeštadienį profesinę šventę mini miškininkai. Šiemet visos šalies miškininkai savo profesinę šventę švęs Ukmergėje.

Renginys prasidės šį šeštadienį, rugsėjo 15 dieną, 10 valandą. Aikštėje prie kultūros centro vyks bendras Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos miškininkų sąjungos ir rajono savivaldybės renginys, skirtas Miškininko dienai.

Miškų urėdijų, privačių miškų savininkų, medienos perdirbėjų, biokuro gamintojų paviljonuose bus pateikta naudingos informacijos apie miško atkūrimą, priežiūrą, eksploatavimą.

Nors iki šių metų Europos krepšinio čempionato starto liko dar daug laiko, vyriausiasis Lietuvos rinktinės treneris Jonas Kazlauskas kartu su savo asistentais ir krepšinio federacijos atstovais jau dėlioja nacionalinės rinktinės maršrutą būsimų pergalių link.

Puslapis 485 iš 575

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Minimali “popierinė” alga nuo 2020-ųjų turėtų didėti iki 607 eurų. O kokie jūsų lūkesčiai?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Naudingos nuorodos

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų