Įžymūs Ukmergiškiai, Ukmergės gyventojai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Pra­ėju­sią sa­vai­tę į Šven­to­sios ir Ne­ries upes bu­vo pa­leis­ta 30 žy­mė­tų At­lan­ti­nio erš­ke­to jau­nik­lių. Šią nyks­tan­čią rū­šį moks­li­nin­kai lai­ko svar­bia dėl ga­li­my­bės iš­sau­go­ti ka­dais kles­tė­ju­sią žu­vį ir ste­bė­ti jos vys­ti­mą­si. Kad sau­giai pa­siek­tų jū­rą, žve­jų pra­šo­ma bū­ti su­pra­tin­gų ir ne­si­gun­dy­ti ne­įpras­tu lai­mi­kiu.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Au­to­rės nuotr. Pa­leis­ti į Šven­tą­ją erš­ke­to jau­nik­liu­kus ga­lė­jo pau­py­je po­il­sia­vę uk­mer­giš­kiai.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ pra­ėju­sią sa­vai­tę ra­šė­me apie ra­jo­no kri­mi­na­lis­tų su­lai­ky­tą suk­čia­vi­mu įta­ria­mą Vi­diš­kių se­niū­ni­jos Pa­mer­nac­kų kai­mo gy­ven­to­ją 22 me­tų Ed­var­dą Aug­lį.

Pir­mo­ji jo au­ka į po­li­ci­ją krei­pė­si va­sa­rio 14 d. Vė­liau gau­ta dau­giau nu­ken­tė­ju­sių­jų pa­reiš­ki­mų. Ko­ne vi­si suk­čia­vi­mo at­ve­jai bu­vo ana­lo­giš­ki.

Sek­ma­die­nį uk­mer­giš­kiai sa­vo kan­di­da­tu vien­man­da­ti­nin­ku Sei­me iš­si­rin­ko so­cial­de­mok­ra­tą Ka­zį Gry­baus­ką. Rin­ki­mai bu­vo kaip nie­kad pa­sy­vūs – bal­sa­vo vos dau­giau nei ket­vir­ta­da­lis rin­ki­mų tei­sę tu­rin­čių ra­jo­no gy­ven­to­jų.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Pirmą kartą į Seimą išrinktas K. Grybauskas.

Iš už­ima­mų pa­rei­gų pa­si­trau­kė il­ga­me­tis Še­šuo­lių se­niū­nas Jo­nas Dik­čius.

Se­niū­ni­jai jis va­do­va­vo nuo 1995 me­tų.

 

Uk­mer­gės ra­jo­ne, prie Ko­pūs­tė­lių kai­mo nu­ma­to­ma sta­ty­ti dum­blo kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lę. Ka­dan­gi Lie­tu­vo­je tai dar nau­jo­vė, UAB “Uk­mer­gės van­de­nys” bei sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai to­kių įren­gi­nių vyks­ta ap­žiū­rė­ti į Len­ki­ją. Kar­tu – ir gy­ven­to­jai, ne­ri­mau­jan­tys, kad ša­lia jų na­mų at­si­ras dvo­kian­tis re­zer­vu­a­ras.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gė­je vy­ko so­cia­li­niams dar­buo­to­jams skir­ta kon­fe­ren­ci­ja „So­cia­li­nė stra­ti­fi­ka­ci­ja šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je“.

Jo­je pra­ne­ši­mus skai­tė Vil­niaus pe­da­go­gi­nio uni­ver­si­te­to rek­to­rius aka­de­mi­kas, pro­fe­so­rius, ha­bil. dr. Al­gir­das Gai­žu­tis, pro­fe­so­rius, ha­bil. dr., Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jos na­rys ko­res­pon­den­tas Ro­mu­al­das Gri­gas, Vil­niaus pe­da­go­gi­nio uni­ver­si­te­to So­cia­li­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ins­ti­tu­to di­rek­to­rė, pro­fe­so­rė, ha­bil. dr. Gied­rė Kvies­kie­nė.

Šiuo ren­gi­niu bu­vo pa­mi­nė­ta Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro pen­ke­rių me­tų veik­los su­kak­tis ir So­cia­li­nių dar­buo­to­jų die­na.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Mies­to ka­pi­nė­se au­gan­tys se­ni, ne vie­ną de­šimt­me­tį skai­čiuo­jan­tys me­džiai ar jų ša­kos daž­nai ne­be­at­lai­ko stip­res­nio vė­jo gū­sių. Ne­ma­lo­nu­mų pri­da­rė ir pra­ei­tą sa­vai­tę įsi­smar­ka­vę vė­jai. „Uk­mer­gės ži­nių“ skai­ty­to­jai  pa­sa­ko­jo, kad Vaiž­gan­to ka­pi­nė­se vė­jo nu­lau­žy­tos me­džių ša­kos ap­nio­ko­jo ka­pa­vie­tes.

Žmo­nės tei­gia, kad me­džiai, ku­rių ša­kos ne­at­lai­kė stip­raus vė­jo, jau se­niai pa­žy­mė­ti kaip kri­ti­nės būk­lės ir at­rink­ti nu­kir­ti­mui. Ta­čiau dau­giau nie­ko ir ne­da­ro­ma.

 

AB „Jo­na­vos grū­dai“ Uk­mer­gės grū­dų san­dė­ly­je šią sa­vai­tę pri­im­tas pir­ma­sis šių me­tų der­lius. Ūki­nin­kai sa­ko, kad ja­vai šie­met už­de­rė­jo. „Jei tik orai leis nuim­ti der­lių“, - ne­ri­mau­ja ūki­nin­kas Vy­tau­tas Pa­kė­nas, pir­ma­sis šie­met į grū­dų san­dė­lį at­ve­žęs žie­mi­nius rap­sus.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ne­džiu­gi­na ūki­nin­kų šių­me­tės grū­dų su­pir­ki­mo kai­nos. Pa­ly­gin­ti su per­nykš­tė­mis jos yra ge­ro­kai kri­tu­sios. „Šie­met už to­ną žie­mi­nių rap­sų gau­siu 820 li­tų. Per­nai mo­kė­jo 1300. Vi­sais pen­kiais šim­tais ma­žiau...“ – sa­ko ūki­nin­kas V. Pa­kė­nas, au­gi­nan­tis be­veik 180 hek­ta­rų grū­di­nių kul­tū­rų. Jis, ne­tu­rė­da­mas kur san­dė­liuo­ti grū­dų, juos nu­kū­lęs iš kar­to ve­ža par­duo­ti. Pa­si­lie­ka tik apie tris­de­šimt to­nų – ki­tų me­tų sėk­lai ir lai­ko­miems gy­vu­liams. „Vė­liau ga­li su­pir­ki­mo kai­na ir šok­te­lė­ti. Taip at­si­ti­ko už­per­nai. Iš­lo­šė tie, ku­rie iš­lau­kė to mo­men­to ir tik tuo­met par­da­vė“, - ta­čiau ūki­nin­kas sa­ko, kad tai – tik­rai ne tai­syk­lė. Per­nai kaip tik at­virkš­čiai – aukš­čiau­sia kai­na bu­vo ru­giap­jū­tės me­tu. Vė­liau ge­ro­kai nu­kri­to.

 

 

Ūki­nin­kas Vy­tau­tas Pa­kė­nas su sa­vo pa­dė­jė­ju Min­dau­gu Gu­da­vi­čiu­mi šie­met „ati­da­rė“ grū­dų san­dė­lio pa­ruo­šų se­zo­ną.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Kiek­vie­ną ru­de­nį Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Liau­šių fi­lia­le vyks­ta prie­šad­ven­ti­nės šven­tės. Šie­met į to­kią šven­tę su­si­rin­ko ne tik Še­šuo­lių se­niū­ni­jos Liau­šių mies­te­lio gy­ven­to­jai, bet ir sve­čiai iš Es­ti­jos.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Še­šuo­lių se­niū­nas Jo­nas Dik­čius pa­dė­kos raš­tą įtei­kė res­pub­li­ki­nė­se ar­to­jų var­žy­bo­se an­trą vie­tą lai­mė­ju­siam Ri­mui Luk­šai.

Bu­vu­sia­me Ko­pūs­tė­lių są­var­ty­ne esan­ti kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lė kom­pos­tui ga­min­ti pra­dė­jo nau­do­ti ne tik įvai­rias ža­lie­nas, bet ir me­die­nos at­lie­kas.

Dėl ga­my­bo­je su­si­da­ran­čių at­lie­kų iš­ve­ži­mo „Uk­mer­gės van­de­nys“ ne­se­niai su­ta­rė su uždarąja akcine bendrove „Lik­me­rė“.

„Uk­mer­gės van­de­nų“ di­rek­to­rius Ri­mas Ar­lins­kas džiau­gė­si, kad eks­pe­ri­men­tas pa­si­tvir­ti­no, o ber­žų žie­vė pui­kiai tin­ka kom­pos­to ga­my­bo­je. Tie­sa, tik­tų ir ki­to­kia me­die­na, krū­mokš­niai, ša­kos. Ta­čiau juos tek­tų smul­kin­ti, o tai jau – pa­pil­do­mos są­nau­dos. Tuo tar­pu „Lik­me­rės“ ga­my­bos at­lie­kos jau su­smul­kin­tos, jas ga­li­ma iš kar­to mai­šy­ti su dum­blu ir taip ga­min­ti kom­pos­tą.

Puslapis 980 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų