Įžymūs Ukmergiškiai, Ukmergės gyventojai
Ligita Juodvalkienė

Ligita Juodvalkienė

Nuo lie­pos mi­ni­ma­li al­ga Lie­tu­vo­je pa­di­dė­jo 25 eu­rais – iki 325 eu­rų. Tam šių me­tų biu­dže­te nu­ma­ty­ta be­veik 14,5 mln. eu­rų.

Darbo birža sugrįžo prie buvusios tvarkos, kuomet atsisakius pasiūlyto darbo, pusei metų prarandamas bedarbio statusas. Tokia tvarka darbo biržos specialistai vadovavosi ir anksčiau, tačiau balandžio pabaigoje ji buvo atšaukta.

Penktadienį pradėtos vykdyti Vilniaus ir Linų gatvės sankryžoje numatytos permainos. Čia bus įrengti išmanieji šviesoforai, kurie sumažina automobilių spūstis. Tiesa, projekto kaina iš pirmo žvilgsnio atrodo įspūdingai – 101 tūkst. 656 eurai.

Prie Ukmergės priartėjęs kiaulių maras rajono ribų dar neperkirto, tačiau kiekvienas kaimyniniame rajone registruotas atvejis – didėjanti rizika ir mūsų rajono augintojams.

Uk­mer­gės ra­jo­no žem­dir­bių aso­cia­ci­jos su­si­rin­ki­me pra­ėju­sią sa­vai­tę ap­tar­ti ra­jo­no ūki­nin­kų rei­ka­lai, iš­sa­ky­tos pro­ble­mos. Su­si­rin­ki­mą or­ga­ni­za­vo Uk­mer­gės ra­jo­no žem­dir­bių aso­cia­ci­ja, Lie­tu­vos že­mės ūkio rū­mų Uk­mer­gės sky­rius bei ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­rius.

Šią sa­vai­tę AB „Jo­na­vos grū­dai“ Uk­mer­gės grū­dų san­dė­liuo­se į aruo­dus pa­bi­ro pir­mie­ji ja­vai. Ūki­nin­kai sa­ko, kad vi­su tem­pu ru­giap­jū­tei pra­dė­ti truk­do lie­tus, ir ne­ra­miai dai­ro­si į dan­gų. Per­nai kom­bai­nai į lau­kus iš­va­žia­vo ge­ra sa­vai­te anks­čiau.

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai įsibėgėja. Šiuo metu tarp jau užsiregistravusiųjų į Ukmergės rajono merus – penki politinių partijų atstovai ir vienas nepriklausomas kandidatas. Kai kurios partijos jau atskleidžia ir preliminarias savo sąrašų viršūnėles.

Nors už lan­go vi­dur­va­sa­ris ir dau­ge­lis ne­gal­vo­ja apie šy­lan­čius ra­dia­to­rius, UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Vy­das Pa­knys tei­gia, kad jų įmo­nė­je – pats dar­by­me­tis. Va­sa­rą vyks­ta svar­biau­si pa­si­ren­gi­mo nau­jam šil­dy­mo se­zo­nui dar­bai.

Rug­pjū­čio pa­bai­go­je bai­gia­si su­tar­tis su „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ dėl mies­to tvar­ky­mo. Skel­biant nau­ją vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są, ti­kė­ti­nos per­mai­nos – ke­ti­na­ma mies­to tvar­ky­mo bei gė­ly­nų prie­žiū­ros pa­slau­gas iš­skai­dy­ti.

Po sa­vait­ga­lį mies­to pi­lia­kal­nio pa­pė­dė­je šur­mu­lia­vu­sios „Su­per­fies­tos“ į „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si uk­mer­giš­kė pa­sa­ko­jo apie jos me­tu nu­ti­ku­sį ne­links­mą įvy­kį. Šven­tės me­tu su­si­ža­lo­jus vy­riš­kiui, te­ko kvies­ti grei­tą­ją pa­gal­bą.

Puslapis 11 iš 12

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų