Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Spa­lio 2-ąją ša­lies po­li­ci­jos ben­druo­me­nė mi­ni pro­fe­si­nę die­ną. Su ko­kio­mis min­ti­mis, rū­pes­čiais ir dar­bais šią die­ną pa­si­tin­ka Uk­mer­gės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, kal­bė­jo­mės su ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vu Ro­lan­du Kiš­kiu.

 

Penk­ta­die­nį An­ta­no Sme­to­nos gat­vė­je vy­ko įkur­tu­vės. Nau­ju­tė­lai­tės par­duo­tu­vės įkur­tu­ves šven­tė ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vas ir šios gat­vės ben­druo­me­nė.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pinigų medį A. Andrikonienė (dešinėje) įteikė pardavėjai Ligitai Lukoševičienei.

Per ar­tė­jan­čius rin­ki­mus sa­va­ran­kiš­kai į Sei­mą pre­ten­duo­jan­tys as­me­nys iki šio ant­ra­die­nio tu­rė­jo su­rink­ti tūks­tan­tį juos pa­lai­kan­čių uk­mer­giš­kių pa­ra­šų. Ta­čiau pa­aiš­kė­jo, jog tai pa­da­ry­ti pa­si­se­kė anaip­tol ne vi­siems.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Parašų tikrinimui komisija turi savaitę.

UAB „Mies­to ener­gi­ja“ Uk­mer­gė­je su­ren­gė keis­tą „re­fe­ren­du­mą“. Žmo­nės ra­gi­na­mi at­ei­ti į šią įstai­gą ir pa­ra­šu pa­tvir­tin­ti sa­vo va­lią dėl „skai­tik­lio mo­kes­čio“. Ta­čiau toks pa­ra­šų rin­ki­mas dau­ge­liui už­da­vė ne­ma­žai klau­si­mų.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Gyventojai skuba atsikratyti įgrisusio mokesčio.

Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus spe­cia­lis­tai, se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai pa­si­rai­to­jo ran­ko­ves ko­vo­je su pik­tnau­džiau­jan­čiais pa­ra­mos pra­šy­to­jais.

 

Ligita JUODVALKIENĖ

 

So­cia­li­nė pa­ra­ma vie­niems – iš­gy­ve­ni­mas, ki­tiems – pa­pil­do­mos pa­ja­mos.

Ša­lies Vy­riau­sy­bė yra iš­lei­du­si nu­ta­ri­mą, ku­riuo re­mian­tis sa­vi­val­dy­bė su­tei­kia fi­nan­si­nę pa­ra­mą už­sie­ny­je mi­ru­sių pi­lie­čių pa­lai­kams par­vež­ti.

Lė­šos mi­ru­sių­jų ar­ti­mie­siems lai­ki­nai yra iš­mo­ka­mos iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Sa­vi­val­dy­bei pa­tei­kus duo­me­nis apie iš­mo­kas, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja grąži­na šias lė­šas. Kom­pen­suo­ja­ma pa­pras­tai yra kar­tą per ket­vir­tį.

Pa­gal sa­vi­val­dos įsta­ty­mą apie šių lė­šų pa­nau­do­ji­mą spren­džia ir jas pa­skirs­to ra­jo­no ta­ry­ba.

Žodžiu paramą nepriklausomai spaudai ir laisvam žodžiui deklaruojantys Seimo nariai, prireikus tą įrodyti darbais – neria į krūmus. Šį mėnesį turėta svarstyti Pridėtinės vertės įstatymo (PVM) pataisa, kuria ketinta sugrąžinti spaudai lengvatinį šio mokesčio tarifą, įstrigo parlamentarų stalčiuose.

 

Gintaras TOMKUS

„Vakarų ekspreso“ vyr. redaktorius

 

Lat­vi­jo­je, Daug­pi­ly­je, sa­vait­ga­lį vy­kęs tarp­tau­ti­nis ma­dos ir ta­len­tų fes­ti­va­lis sėk­mę at­ne­šė Uk­mer­gės mo­de­liams. Ma­dos stu­di­jos vai­kai ir jau­nuo­liai pel­nė ne vie­ną aukš­čiau­sią įver­ti­ni­mą.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Ga­bi­ja, Lau­ra, Ema ir ma­žo­ji Va­ne­sa iš kon­kur­so Lat­vi­jo­je grį­žo pa­si­puo­šu­sios prin­ce­sių ka­rū­no­mis.

Ver­slas, su­si­jęs su ant­ka­pi­niais pa­min­klais, ga­li pa­si­ro­dy­ti tvir­tas kaip ir pats ak­muo. Ne­pa­ju­di­na­mas jo­kių kri­zių. Juk sun­kme­tis ar ne, žmo­nės – mir­tin­gi. O gy­vie­ji sa­vo pa­rei­ga lai­ko ka­pus pri­žiū­rė­ti. Ta­čiau pa­min­klų ga­min­to­jai sa­ko, kad į kai­nas pas­ta­ruo­ju me­tu pir­kė­jai pra­dė­jo dai­ry­tis ati­džiau.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Al­vy­das Pu­čins­kas sa­ko, kad iš be­veik šim­to pa­min­klų pa­vyz­džių klien­tas ga­li iš­si­rink­ti pre­kę pa­gal sa­vo ki­še­nę.

Tra­giš­ki 1991 me­tų sau­sio 13-osios įvy­kiai Lie­tu­vo­je kas­met mi­ni­mi kaip Lais­vės gy­nė­jų die­na. Tuo­met prie te­le­vi­zi­jos bokš­to Vil­niu­je nuo so­vie­ti­nės ka­riuo­me­nės pa­jė­gų žu­vo 14, per 600 tai­kių žmo­nių bu­vo su­žeis­ta.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prie Laisvės paminklo – gėlių ir žvakelių jūra.

 

Puslapis 483 iš 594

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Vyriausybė planuoja naujus mokesčius. Ar manote jie jus palies?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų