Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ukmergės kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Cantilena“, vadovaujamas Daivos Petrikienės, toliau skina laurus tarptautiniuose konkursuose. Šią savaitę žavaus moteriško kolektyvo narės grįžo iš Italijos...

Ant ledo lūkuriuojantys paukščiai paskatino žmones skambinti ir reikalauti, kad gelbėtojai kuo skubiau važiuotų ir jiems padėtų. Lietuvos ornitologų draugijos atstovams, medžiotojams, miškininkams apsilankius kai kuriose nurodytose vietose įsitikinta, kad šiems paukščiams pagalbos nereikia, kad jie gali pakilti ir skristi. Vėliau jie taip ir padarė.

Pil­na žiū­ro­vų kul­tū­ros cen­tro sa­lė plo­jo sa­vo ra­jo­no te­at­ro ak­to­riams. Tau­jė­nų mė­gė­jų te­at­ras „Bi­čiu­liai“ uk­mer­giš­kiams pri­sta­tė iš ko­jų ver­čian­čią pje­sę – Ba­lio Sruo­gos „Pa­gun­dą“. Tau­jė­nuo­se, ra­jo­ni­nė­je mė­gė­jų te­at­ro šven­tė­je „Klė­te­lė“ per­nai pa­va­sa­rį pir­mą kar­tą su­vai­din­tą spek­tak­lį ak­to­riai vai­di­no jau 17 kar­tų.

Uk­mer­gės vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba pra­ne­ša, kad nuo rug­pjū­čio 28 d. įsi­ga­lio­jo rei­ka­la­vi­mas, kad mū­sų ša­lies te­ri­to­ri­jo­je per­ke­liant kiau­les iš vie­nos lai­ky­mo vie­tos į ki­tą to­li­mes­niam au­gi­ni­mui, ne anks­čiau kaip per 24 val...

Taujėnų gimnazijos istoriją tęsia šeimos nariai. Ilgametį jos direktorių Stasį Kaplūną keičia jo sūnus mokytojas Darius Kaplūnas. 41-erių pedagogas laimėjo savivaldybės skelbtą konkursą eiti šias pareigas. Mokslo ir darbo vieta ši įstaiga tapusi visiems Kaplūnų šeimos nariams.

Sa­vait­ga­lį Liau­šių kul­tū­ros na­muo­se su­ko­si „Vė­jo ma­lū­nė­lis“. Į šią jau de­vin­tą kar­tą ren­gia­mą ra­jo­ni­nę vai­kų te­at­ro šven­tę su­va­žia­vę te­at­rai pa­ro­dė pa­čius įvai­riau­sius spek­tak­lius.

Savo kelionę po Lietuvą tęsiantis Eurobusas penktadienį sustojo ir Ukmergėje. Jo komanda pakvietė ukmergiškius daugiau sužinoti apie euro įvedimą. Susitikimai vyko prie Ukmergės kultūros centro, Taujėnuose ir Vepriuose.

 

Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la iš­lie­ka di­džiau­sia ug­dy­mo įstai­ga mū­sų ra­jo­ne. Pa­ste­bi­ma – vis daž­niau ją ren­ka­si ne tik abi­tu­rien­tai ar de­šimt kla­sių bai­gę moks­lei­viai, bet ir jau­ni žmo­nės, jau tu­rin­tys aukš­to­jo moks­lo di­plo­mą.

 

Paskutinį gegužės savaitgalį vykstanti Miesto šventė jau seniai tapo pagrindiniu metiniu Ukmergės įvykiu.

Baigėsi Lietuvoje vykusi kampanija „16 pasipriešinimo smurtui prieš moteris dienų“, kurią lydėjo „Baltojo kaspino“ akcija. Seimo nario Arūno Dudėno biuro bei Ukmergės rajono policijos komisariato iniciatyva ji vyko ir Ukmergėje. Seimo nario A. Dudėno padėjėja Indrė Kižienė pasakojo, kad kampanija...

Puslapis 483 iš 677

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kada, manote, bus sukurta vakcina nuo COVID-19?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų