Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

At­si­jun­gę nuo cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai ti­ki­si su­tau­py­ti pi­ni­gų. Ta­čiau šie lū­kes­čiai iš­si­pil­do ne vi­sa­da. Pa­ši­lė­je gy­ve­nan­ti dau­gia­bu­čio gy­ven­to­ja už vie­no kam­ba­rio bu­to šil­dy­mą po at­si­jun­gi­mo kas mė­ne­sį su­mo­ka iki 300 li­tų. Pa­ši­liš­kė ei­na kry­žiaus žy­gius, ta­čiau taip ir ne­at­ran­da tie­sos, ko­dėl jai ten­ka tiek daug mo­kė­ti už vie­no kam­ba­rio šil­dy­mą.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Autonominis šildymas gali ir nuvilti.

La­bai lė­tai Uk­mer­gė­je ju­dan­ti dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja tu­rė­tų įgau­ti pa­grei­tį.

Ša­lies sa­vi­val­dy­bės jau at­rin­ko sku­biau­siai re­no­vuo­ti­nus, iš­eik­vo­jan­čius dau­giau­sia ener­gi­jos šil­dy­mui dau­gia­bu­čius na­mus. Mū­sų sa­vi­val­dy­bės pa­teik­ta­me są­ra­še – per 40 pa­sta­tų. Iš jų trys – Del­tu­vo­je, du – Šven­tu­pės gy­ven­vie­tė­je ir vie­nas – Pa­ši­lė­je.

Ki­tą­met Lie­tu­vo­je nu­ma­ty­ta re­no­vuo­ti ma­žiau­siai 500 iš są­ra­še nu­ro­dy­tų se­nų dau­gia­bu­čių. Li­ku­sie­ji bus re­no­vuo­ja­mi vė­liau. Ma­no­ma, kad Uk­mer­gė­je šia­me eta­pe pa­vyks re­no­vuo­ti bent 10 pa­sta­tų.

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­si­jau­tė atos­to­gų nuo­tai­kos. Ne­mo­ka­mų atos­to­gų ta­ry­ba iš­lei­do ra­jo­no me­rą Al­gir­dą Ko­pūs­tą, atos­to­gau­sian­tį nuo bir­že­lio 15 iki lie­pos 7 die­nos.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Pir­mi­nin­kau­ja­ma vi­ce­me­ro Gri­go­ri­jaus Mal­ča­no­vo, ta­ry­ba ap­svars­tė per tris­de­šimt klau­si­mų, nė vie­no iš jų ne­ati­dė­da­ma ki­tam po­sė­džiui. Ke­le­tas spren­di­mų pro­jek­tų bu­vo pri­im­ta iš es­mės, rei­ka­lau­jant ren­gė­jų juos pa­tiks­lin­ti.

 

 

Posėdžio metu energijos kai kam suteikia energetiniai gėrimai.
Autorės nuotr.

Sei­mas pra­ėju­sią sa­vai­tę nu­ta­rė reng­ti re­fe­ren­du­mą, ku­rio me­tu pi­lie­čiai ga­lės pa­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę, ar Lie­tu­vai rei­ka­lin­ga nau­ja ato­mi­nė elek­tri­nė. Vep­riš­kis Le­o­nas Bu­tė­nas – bu­vęs Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės Fi­zi­nės sau­gos kon­tro­lės sky­riaus in­ži­nie­rius. Vy­ras do­mi­si šia te­ma ir ma­no, kad ei­li­niai žmo­nės apie ypa­tin­gos svar­bos ob­jek­tą ži­no per­ne­lyg ma­žai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Prieš dau­giau nei de­šimt­me­tį da­ry­to­je nuo­trau­ko­je – Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės val­dy­mo pul­tas.

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja prie LR fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos (VMI) in­for­muo­ja, kad gy­ven­to­jams, de­kla­ruo­jan­tiems 2010 me­tų pa­ja­mas ir tur­tą, at­nau­jin­to­je elek­tro­ni­nio de­kla­ra­vi­mo sis­te­mo­je (EDS) jau su­for­muo­tos pre­li­mi­na­rio­sios de­kla­ra­ci­jos.

At­nau­jin­ta EDS bus pa­to­giau teik­ti de­kla­ra­ci­jas. Ne­be­rei­kia siųs­tis jo­kių pro­gra­mų ar šab­lo­nų – de­kla­ra­ci­jas ga­li­ma pil­dy­ti tie­sio­giai in­ter­ne­te, o pil­dant do­ku­men­tą nu­sta­to­mos pil­dy­mo klai­dos, nu­ro­do­ma, kur ir ką tai­sy­ti. Taip pat yra ga­li­my­bė iš­sau­go­ti tar­pi­nius pil­dy­mo re­zul­ta­tus, o vė­liau pra­tęs­ti pil­dy­mą.

De­šimt ra­jo­no pe­da­go­gų, va­sa­rą bū­rių va­do­vais dir­bę Vep­rių vai­kų sto­vyk­lo­je, krei­pė­si už­ta­ri­mo į Švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų Uk­mer­gės ra­jo­no su­si­vie­ni­ji­mą. Pe­da­go­gai skun­dė­si du mė­ne­sius ne­ga­vę už­mo­kes­čio už at­lik­tą dar­bą ir ne­su­lau­kę iš va­do­vų jo­kio pa­aiš­ki­ni­mo.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Pe­da­go­gai sa­vo ne­pa­si­ten­ki­ni­mą dėl vil­kin­tų al­gų iš­sa­kė kul­tū­ros cen­tro ir sa­vi­val­dy­bės at­sto­vams.

Li­na SUKACKIENĖ

Kuo­met pa­di­dė­jo mi­ni­ma­li al­ga iki vie­no tūks­tan­čio li­tų, pra­si­dė­jo įdo­mūs da­ly­kai. Įvai­rios dis­ku­si­jos nuo darb­da­vių iki vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų, ku­rie, at­seit, ne­ga­li mo­kė­ti to­kio at­ly­gi­ni­mo. Kaip liau­dies pa­tar­lė­je „La­šas po la­šo ir ak­me­nį pra­ta­šo“, taip ir gy­ve­ni­me, li­tas po li­to – ir mi­li­jo­nas. O biu­dže­te at­lie­ka­mų pi­ni­gė­lių nė­ra ir ne­ža­da bū­ti.

At­lie­kų tvar­ky­mu Uk­mer­gė­je be­si­rū­pi­nan­čios įmo­nės dar­buo­to­jai ne­iš­ma­no, kaip su­tram­dy­ti už bui­ti­nes at­lie­kas ven­gian­čius mo­kė­ti uk­mer­giš­kius. Įmo­nės dar­buo­to­jai pa­si­ren­gę bu­dė­ti daž­niau­siai ter­šia­mo­se mies­to vie­to­se, fo­to­gra­fuo­ti ir vie­šin­ti pa­žei­dė­jus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mies­te tai – kas­die­ni­nis vaiz­de­lis.

Pur­vi­nas, ap­lū­žęs, iš mai­šų by­ran­čio­mis šiukš­lė­mis ap­krau­tas kon­tei­ne­ris, apie ku­rį su­kio­ja­si pul­kas var­nų... To­kį vaiz­dą ga­li­ma pa­ma­ty­ti ne vie­no­je kon­tei­ne­rių aikš­te­lė­je. Ko­mu­na­li­nin­kai sa­ko, jog šias te­ri­to­ri­jas bent aki­mir­ką iš­lai­ky­ti tvar­kin­gas ne­įma­no­ma.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Apdergti konteineriai "dušo" nemato...

Ne­paisant to, kad at­lie­kų tvar­ky­mo ope­ra­to­riaus pa­slau­gos sa­vi­val­dy­bei at­pigs, vie­ti­nės rin­klia­vos mo­kes­tį ke­ti­na­ma di­din­ti. At­si­kra­ty­ti bui­ti­nė­mis at­lie­ko­mis ga­li kai­nuo­ti be­veik treč­da­liu bran­giau nei iki šiol.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Buitinių atliekų klausimas – dar neišspręsta problema.

Puslapis 487 iš 495

Veterinarijos klinika

Skelbimai

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ar vyksite į susitikimą su Popiežiumi?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Laidojimo ir kremavimo paslaugos Ukmergėje

Autoservisas Ukmergėje

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Medical Devices Global Directory

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų