Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­gė­je, Švie­sos gat­vė­je, so­cia­li­nia­me na­me esan­čiuo­se bu­tuo­se tre­čia­die­nį bu­vo su­mon­tuo­ti au­to­no­mi­niai dū­mų sig­na­li­za­to­riai. Jie re­a­guo­ja į dū­mus ir sklei­džia pa­vo­jaus sig­na­lą, taip pra­neš­da­mi apie ga­li­mą gais­rą.

Ar dažnas mūsų šiandien turime galimybę išvysti atgimstančius senuosius papročius? 

Ukmergėje norima sugrąžinti Kęstučio a. esančiam skverui Dariaus ir Girėno vardą ir pavadinti jį Dariaus ir Girėno skveru. Siekiama atstatyti ir kitą istorinę tiesą – sugrąžinti Ukmergėlės upeliui istorinį Vilkmergėlės vardą.

Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jus su­lau­kė itin ver­tin­gos do­va­nos. Skulp­to­rius uk­mer­giš­kis 82 me­tų My­ko­las Strio­ga pra­ėju­sią sa­vai­tę Mies­to šven­tės pro­ga pa­do­va­no­jo mu­zie­jui sa­vo skulp­tū­rų ko­lek­ci­ją.

Ukmergės rajone pernai buvo įregistruotos 257 santuokos. Deja, liūdna statistika byloja: pažadą „kol mirtis mus išskirs“ per gyvenimą sulaužo beveik pusė porų.

 

Pa­grin­di­nės bran­dos eg­za­mi­nų se­si­jos da­ly­viai tre­čia­die­nį su­ži­no­jo dar vie­nus re­zul­ta­tus. Pa­aiš­kė­jo, kaip se­kė­si lai­ky­ti vals­ty­bi­nius lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros bei ge­og­ra­fi­jos eg­za­mi­nus.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė dvie­jų eta­pų kon­kur­so bū­du nu­ma­to at­rink­ti ge­riau­sius pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus, ku­riais va­do­vau­jan­tis bū­tų ren­gia­mas Kęs­tu­čio aikš­tės, Drau­gys­tės skve­ro ir Pi­lies par­ko su pri­ei­go­mis tech­ni­nis pro­jek­tas. Bir­že­lio 19 d. vy­ko su­si­ti­ki­mas su ga­li­mais vie­šo­jo pir­ki­mo tie­kė­jais – pro­jek­to kon­kur­so da­ly­viais.

Jau aš­tun­tus me­tus Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu ren­ka­me ge­riau­sią me­tų mo­ky­to­ją. Pa­gal pa­tvir­tin­tus nuo­sta­tus kas­met šis var­das su­tei­kia­mas trims ra­jo­no pe­da­go­gams.

 

Kaunietis gidas Chaim Bargman skatina, kad Lietuvos miestuos, prie jų savivaldybių būtų pastatyti stendai su tų miestų partnerių užsienio šalyse herbais. Net septyni miestai tokius stendus jau turi. Kaunietis tikisi, kad jų pavyzdžiu paseks ir Ukmergė.

Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to kas­met skel­bia­mas ša­lies sa­vi­val­dy­bių in­dek­sas pa­ro­dė, kad iš 53-ijų sa­vi­val­dy­bių Uk­mer­gė už­ima 44 vie­tą.

Puslapis 488 iš 703

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar domitės artėjančiais Seimo rinkimais?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų