Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Pasikeitė miesto autobusų tvarkaraštis! 11 psl. laikraštyje.

„Patikrinimas ligoninėje pratęstas“

(UŽ informacija)

„Įtūžį išliejo ant parko liepų“

(UŽ informacija)

„Prasidėjo politinė kampanija“

(UŽ informacija)

„Paliepės gyventojai jaučiasi atstumti“

(Ligita Juodvalkienė)

„Samariečių meilė ir dovanos beglobiams gyvūnams“

(Jolita Stankaitienė, Lietuvos samariečių bendrijos Ukmergės skyriaus pirmininkė)

„Tęsiama laukinių gyvūnų vakcinacija“

(Algimantas Kalesnykas, veterinarijos gydytojas-inspektorius)

„Atsisveikinime“ – visas Lietuvos aktorių žvaigždynas“

(Gražvyda Tušienė, projekto KINAS+ koordinatorė)

„Nutarė kurti šiaurietiško vaikščiojimo klubą“

(Vaida Puodžiūnienė, Visuomenės sveikatos biuro direktorė)

„Vienuolyno gatvę papuošė laikrodis“

(UŽ informacija)

„Paramos prašytojų daugėja“

(UŽ informacija)

„Ukmergiškiai kriminalistai įvertinti apdovanojimais“

(UŽ informacija)

„Kūriniuose – liaudies kultūros lobynai“

(Stanislovas Budraitis, istorikas, etnografas)

„Sugrįžtame, neišėję...“

(Rasa Griškevičienė, Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė)

„Prie mokyklų renovuojami sporto aikštynai“

(UŽ informacija)

„Laičiai švenčia 400 metų jubiliejų“

(Ligita Juodvalkienė)

„Siekia didinti minimalų darbo užmokestį“

(ELTA informacija)

Puslapyje jaunimui SVAJOKLIAI: kokiais tikslais ukmergiškė Agnė OLISEVIČIŪTĖ lankėsi gyvūnų prieglaudoje Vilniuje ir ką apie smuikus bei ekologiją žino Technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rimantas JANKŪNAS

„Piliakalnį patikės profesionalams“

(UŽ informacija)

„Vadovaujasi rinkliavos įstatymu“

(Vilma Nemunaitienė)

„Nustatyta žuvusiojo asmenybė“

(Policijos komisariato informacija)

„Lietuvoje kyla naujas sveikatingumo sąjūdis“

(Sigita Kriaučiūnienė)

„Pateko į respublikinį konkursą“

(Policijos komisariato informacija)

Rubrikoje „Pataria specialistai“ – vaikų psichiatro patarimai tėvams

„Kasdienybės langas“

(Vaidotė Griškevičiūtė)

„Mūsų bosai“

(Lina Sukackienė)

„Gražu, bet ne pagal kišenę“

(Vilma Nemunaitienė)

 

„Kultūros centras jau turi vadovą“

(UŽ informacija)

„Verslo liudijimus siūloma piginti perpus“

(Ligita Juodvalkienė)

„Magistralėje suvažinėtas žmogus“

(UŽ informacija)

„Du gaisrai – Paupio gatvėje“

(UŽ informacija)

„Į teisiamųjų suolą sės žmonėms darbą žadėję sukčiai“

(Parengta pagal policijos komisariato informaciją)

„Bendriją papuoš nauji medeliai“

(Jonas Zalepūga, Statikų bendrijos pirmininkas)

„Vilkmergės ragana palieka pėdas knygoje“

(Zita Bataitienė)

PUPSIS: rubrikoje „Kai aš mažas buvau“ svečiuojasi filmuojantis ir fotografuojantis, šokantis ir vaidinantis kino būrelių vadovas, Ukmergės jaunimo mokyklos mokytojas Kęstutis ZABIELA.

„Filmas paskutiniam Lietuvos partizanui“

(Gražvyda Tušienė)

„Tiekėjas – vienas, sąskaitos – dvi“

(Ligita Juodvalkienė)

„Dauguma prekių brangsta, duona – pinga“

(Vilma Nemunaitienė)

„Sudegė angaras ir jame buvusi technika“

(UŽ informacija)

„Namų senienas „išvaduoja“ perdirbėjai“

(Vaidotė Griškevičiūtė)

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja apie vykdomas prevencines programas

„Gyventojai gali įsigyti pigesnio kuro šildymui“

(Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija)

„Siūloma suvienodinti verslo sąlygas“

(UŽ informacija)

UAB „Bijusta“ kviečia dalyvauti akcijoje ieškant namų likimo nuskriaustiems mažiesiems draugams

Rubrikoje „Pataria specialistai“ vairuotojams primenama, kaip elgtis tamsiuoju paros metu

„Milžiniškus moliūgus iš daržo teko ridenti“

(Ligita Juodvalkienė)

„Pirmokų krikštynos“

(Ernesta Valuckaitė, 1b klasės gimnazistė)

„Užderėjo įtariamųjų“

(Pa­reng­ta pa­gal PK inf.)

„Į direktoriaus kėdę – keturi pretendentai“

(UŽ informacija)

„Pagaliau sulauks šilumos“

(UŽ informacija)

„Melžimo konkursas ūkininkus skatina mokytis“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Baloji lazdelė ir Brailio raštas“

(Asta Girnienė, Lietuvos aklųjų bibliotekos (LAB) Ukmergės filialo vedėja)

„Ukmergės žinių“ priedas apie krašto praeitį – „Laiko aidai“

„Galės rinktis pasą ar kortelę“

(Parengta pagal BNS informaciją)

„Daugiausia rėmėjų sulaukė „Bėdų turgus“

(UŽ informacija)

„Negali atsikratyti blusomis“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Policijos darbu domėjosi kolegos iš užsienio“

(PK informacija)

„Pirmokėliai susipažino su policininkų darbu“

(PK informacija)

„Laukia šilto vandens“

(UŽ informacija)

„Dalyvavo mitinge“

(UŽ informacija)

„Degė keturi automobiliai“

(UŽ informacija)

„Miesto centre deginamos šiukšlės?“

(Vilma Nemunaitienė)

„Tikrins krovininį transportą“

(Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos informacija)

„Pa­ro­do­je – sen­ti­kių re­lik­vi­jos“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Nacionalinis konkursas „Blaivi klasė“

(UŽ informacija)

„Ne­tap­ki­te suk­čių ben­dri­nin­kais“

(UŽ informacija)

„So­cia­li­nes dar­buo­to­jas su­bū­rė sa­ma­rie­čiai“

(Al­mi­ra Molčanova, Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių ben­dri­jos Uk­mer­gės sky­riaus biu­ro va­do­vė)

„Neįprasta Mokytojų dienos šventė Antano Smetonos gimnazijoje“

(Er­nes­ta Valuckaitė, Mo­ki­nių ta­ry­bos na­rė, 1b kla­sės gim­na­zis­tė)

„Žai­di­mas be tai­syk­lių“

(Li­na Sukackienė)

„Europinės lėšos prikels „Draugystę“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Siautėjo garažų vagys“

(PK informacija)

„Turi svarbesnių reikalų...“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Pa­so­di­no ąžuo­lą“

(PK informacija)

„Siekiama, kad smurtautojai ginklo laikyti negalėtų“

(Pa­reng­ta pa­gal ELTA)

„Paminėta Tarptautinė mokytojų diena“

(UŽ informacija)

„Jo poezija – nesenstanti. Lyg geras senas vynas...“

(Rasa Griškevičienė, Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė)

„Kad būtų išvengta aukų“

(UŽ informacija)

„Ukmergės sodininkai mini jubiliejų“

(Vilma Nemunaitienė)

„Projektas padeda garsinti šalį ir mokyklą“

(UŽ informacija)

„Konferencijoje – išskirtinis dėmesys kaimo jaunimui“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Ilgėjančiais rudens vakarais – vėl „gero kino“ dozė“

(Gražvyda Tušienė, Ukmergės kultūros centro vykdomo projekto „KINAS+“ koordinatorė)

„Svei­kuo­liai siū­lo ves­tu­ves švęs­ti ki­taip“

(Si­gi­ta Kriaučiūnienė, Lie­tu­vos svei­kuo­lių są­jun­gos vi­ce­pre­zi­den­tė)

„Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė ne­tin­ka­mai vyk­dė vie­šuo­sius pir­ki­mus“

(ELTA informacija)

„Įvyko Konstitucijos egzamino pirmasis etapas“

(Da­lia Ivaš­ke­vi­čie­nė, Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė spau­dai)

„Knygos autorius plojo savo herojams...“

(Ra­sa Griškevičienė, Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė)

„Šventę minėjo, susibėgę į būrį“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Apdovanoti parodos autoriai“

(UŽ informacija)

„Pa­rei­gū­nai ne­pa­bū­go šal­to ru­de­niš­ko van­dens“

(PK informacija)

„Ra­lio čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jai – uk­mer­giš­kiai“

(UŽ informacija)

„Žve­jai iš­ban­dė jė­gas var­žy­bo­se“

(UŽ informacija)

„Gais­ri­nin­kai ren­gia pie­ši­nių kon­kur­są“

(UŽ informacija)

„Pasveikino savo organizacijos narius ir svečius“

(Vilma Nemunaitienė)

„Važiuos be bilietų“

(UŽ informacija)

„Sukčių aukos“

(UŽ informacija)

„Spalio 4-oji – Pasaulinė gyvūnų globos diena“

(Ed­mun­das Dabrickas, Ukmergės ra­jo­no Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vy­riau­sia­sis ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas-ins­pek­to­rius)

„Po pamario dangum“

(Vincas Lukša, Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Sližių filialo vyresnysis bibliotekininkas)

„Saugų eismą užtikrins ženklai“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Tebestovi lietuviškos bažnyčios ir skamba lietuviška šneka“

(Leonora Jankeliūnienė)

„Dėl triukšmo namuose kaltina ir pardavėjas“

(Vaidotė Griškevičiūtė)

„Sovietinių laikų įrenginius pakeis kompiuteriai“

(Vilma Nemunaitienė)

„Ra­gi­no pa­si­rū­pin­ti gy­vū­nais“

(Vilma Nemunaitienė)

Puslapis 580 iš 642

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kaip vertinate mūsų Eurovizijos atstovo galimybes?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų