Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės r. policijos komisariato Migracijos poskyris informuoja Lietuvos Respublikos piliečius apie papildomą padalinio darbo laiką rinkimų į Seimą dieną.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės r. PK Migracijos poskyris (Ukmergė, Vytauto g. 109) spalio 14-ąją – Seimo rinkimų ir referendumo dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje dieną – dirbs nuo 9 iki 14 val.

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me nag­ri­nė­ja­mo­je rin­ki­mų by­lo­je – vėl per­trau­ka. Šį­kart po­sė­dis bu­vo ati­dė­tas, nes pro­ku­ro­ras pa­tei­kė sun­kes­nius kal­ti­ni­mus Vy­tau­tui Mar­ty­šiui. Jam pri­ski­ria­mas or­ga­ni­za­to­riaus vaid­muo.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se iš­rink­ta ra­jo­no ta­ry­ba jau įpu­sė­jo sa­vo ka­den­ci­ją, o su šiais rin­ki­mais su­si­ju­sios bau­džia­mo­sios by­los ga­lo dar ne­ma­ty­ti. Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me ji „gliau­do­ma“ jau dve­jus me­tus. Pra­ei­tą sa­vai­tę pa­skelb­tas po­sė­dis taip pat ati­dė­tas, į teis­mą ne­at­vy­kus dviem kal­ti­na­mie­siems.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me pra­dė­ta nag­ri­nė­ti va­di­na­mo­ji rin­ki­mų by­la. Prieš teis­mą sto­jo trys kal­ti­na­mie­ji, įta­ria­mi rin­ki­mų bal­sų pir­ki­mu. Ka­dan­gi ne­pa­vy­ko ap­klaus­ti vi­sų liu­dy­to­jų, po­sė­dis bus tę­sia­mas po mė­ne­sio.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Autorės nuotr. Kal­ti­na­mie­ji V. Sek­mo­kas, S. Ra­čic­kas ir V. Mar­ty­šius.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ar­tė­jant ša­lies pre­zi­den­to rin­ki­mams gy­ven­to­jams po na­mus bai­gia­mos iš­ne­šio­ti rin­kė­jo kor­te­lės. Ta­čiau pa­ste­bi­ma, kad ši rin­ki­mi­nė kam­pa­ni­ja pa­si­žy­mi ne­re­gė­tu van­gu­mu. Kan­di­da­tai re­kla­muo­ja­si itin pa­sy­viai.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jai Nr. 53 va­do­vau­jan­tis Hu­ber­tas Ži­žys pa­sa­ko­jo, kad rin­ki­mų kor­te­lės tu­ri bū­ti baig­tos iš­ne­šio­ti iki šio šeš­ta­die­nio. Šį dar­bą mū­sų ra­jo­ne at­lie­ka 39 rin­ki­mų apy­lin­kių ko­mi­si­jų na­riai.

Li­na SUKACKIENĖ

Vie­na svar­biau­sių šių die­nų ak­tu­a­li­jų – ar­tė­jan­tys sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mai. Pir­mą kar­tą tie­sio­giai bus ren­ka­mi me­rai ir, su­pran­ta­ma, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riai.

Da­ly­vau­ti tie­sio­gi­niuo­se me­ro rin­ki­muo­se pir­mą kar­tą – di­de­lis iš­šū­kis. To­kį ga­li sau leis­ti pa­ty­rę po­li­ti­kai ar­ba ab­so­liu­tūs avan­tiū­ris­tai. Pa­ty­ru­sių, ga­bių žmo­nių, įžval­gių po­li­ti­kų ra­jo­nuo­se nė­ra daug. Bet tam, kad rin­ki­mai įvyk­tų, jų tik­rai pa­kaks.

Ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams, po­li­ti­nės par­ti­jos tvir­ti­na sa­vo kan­di­da­tų į ra­jo­no ta­ry­bą są­ra­šus. Svar­bus mo­men­tas lau­kia ir rin­kė­jų – ap­si­spręs­ti, kam ati­duo­ti sa­vo bal­sus.

Par­ti­jų ly­de­riams, ve­dan­tiems ben­dra­min­čius į rin­ki­mus, už­da­vė­me tą pa­tį klau­si­mą: ką ge­ro jų ko­man­da ža­da nu­veik­ti, kad uk­mer­giš­kiai tu­rė­tų ap­si­spręs­ti bal­suo­ti už jų par­ti­jos at­sto­vus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kas užims vietas savivaldybės posėdžių salėje, spręs rinkėjai.

 

Gat­vių re­konst­ruk­ci­jos dar­bai, pra­dė­ti rug­sė­jo pa­bai­go­je, įsi­bė­gė­jo di­de­liu tem­pu. Kuo dau­giau jų at­lik­ti no­ri­ma iki žie­mos pra­džios. Pra­si­dė­ję nuo Vie­nuo­ly­no gat­vės ir Kęs­tu­čio aikš­tės, ne­se­niai jie per­si­kė­lė ir į Mai­ro­nio gat­vę.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Mai­ro­nio gat­vė­je bus pa­keis­ta va­žiuo­ja­mo­sios da­lies dan­ga, abie­jo­se pu­sė­se bus su­klo­ti ša­li­gat­viai. „Iki šiol ša­li­gat­vis bu­vo tik vie­no­je pu­sė­je. Bet ir tas bū­da­vo nuo­lat ap­sem­tas – žmo­nėms tek­da­vo ei­ti ne­sau­giai, va­žiuo­ja­mą­ja ke­lio da­li­mi“, - sa­ko Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ūkio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vy­gin­tas Du­baus­kas.

 

 

Mai­ro­nio gat­vės re­konst­ruk­ci­jos dar­bai at­lie­ka­mi at­kar­po­mis, kad gy­ven­to­jai pa­tir­tų ma­žiau ne­pa­to­gu­mų.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Dėl kai ku­rių są­ly­gų ne­ati­ti­ki­mo strin­ga pro­jek­to „Vie­šo­sios įstai­gos Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro pa­sta­to ir ener­ge­ti­nių sis­te­mų mo­der­ni­za­vi­mas“ įgy­ven­di­ni­mas. Apie tai sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me kal­bė­jo­si ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys, pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė.

Ore sklan­dan­ti ku­pi­na gė­rio ka­lė­di­nė dva­sia ska­ti­na žmo­nes at­si­gręž­ti į vie­ni­šus, lau­kian­čius pa­gal­bos, pa­ra­mos. Vie­na to­kių pro­gų – tra­di­ci­nis Ka­lė­di­nis kon­cer­tas Kul­tū­ros cen­tre.

Šia­me kon­cer­te ant­rą­ją šv. Ka­lė­dų die­ną 14 val. pa­si­ro­dys Me­no mo­kyk­los Mu­zi­kos sky­riaus mo­ki­niai, Ne­įga­lių­jų drau­gi­jos vo­ka­li­nis an­sam­blis ,,Sva­ja“, kul­tū­ros cen­tro cho­rai ir vo­ka­li­niai an­sam­bliai, jau­nie­ji šo­kė­jai, ei­les skai­tys Le­o­no­ra Jan­ke­liū­nie­nė. Sce­no­je iš vi­so pa­si­ro­dys 22 ko­lek­ty­vai ir at­li­kė­jai.

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Už ką atiduosite savo balsą Seimo rinkimuose?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų