Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Pa­va­sa­rį pa­dau­gė­ja šu­nų ir ka­čių pla­ti­na­mų pa­ra­zi­ti­nių li­gų. Vie­na jų – tok­so­ka­ro­zė, ku­ria už­si­krės­ti ga­li­ma kad ir žai­džiant smė­lio dė­žė­je. Ap­sir­gu­sį na­muo­se au­gi­na­mą gy­vū­ną pa­vo­jin­ga net­gi glos­ty­ti.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Na­mi­niai gy­vū­nai ga­li tap­ti pa­ra­zi­ti­nių li­gų pla­tin­to­jais.

Zi­ta BATAITIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. LTS Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Ri­man­tas Zin­ke­vi­čius kar­tu su pa­ro­dos or­ga­ni­za­to­riu­mi Egi­di­ju­mi Da­ru­liu.

Miš­ki­nin­kai sa­ko, kad in­ki­lus paukš­čiams ga­li­ma kel­ti vi­sus me­tus, nes taip jie įgau­na na­tū­ra­les­nę spal­vą, tam­pa pa­trauk­les­ni paukš­čiams. Ta­čiau la­biau­siai su in­ki­lų kė­li­mu sie­ja­me pa­va­sa­rį – paukš­čių grį­ži­mo me­tą.

 

Į po­li­ci­ją krei­pė­si Bu­ge­nių gat­vė­je gy­ve­nan­ti mo­te­ris, pra­šy­da­ma pa­gal­bos dėl smur­tau­jan­čio vy­ro. Pa­sak mo­ters, ne­blai­vus su­tuok­ti­nis na­muo­se ją spar­dė, stum­dė, iš­va­di­no ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais. Vi­sa tai vy­ko ma­ža­me­čių vai­kų aki­vaiz­do­je.

Vy­rui A. M. bu­vo nu­sta­ty­tas 2,05 pro­mi­lės gir­tu­mas. Dėl įvy­kio po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

Šiandien, lapkričio 21 d., Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) paskelbė elektros energijos persiuntimo paslaugos ir visuomenines elektros energijos kainas bei jų taikymo tvarkas 2013 metams. Visuomeninės elektros energijos kainos gyventojams nuo 2013 metų didės apie 5,69 ct/kWh (su PVM), arba apie 12 procentų. Statistiniam Lietuvos namų ūkiui, vidutiniškai per mėnesį sunaudojančiam apie 138 kWh, išlaidos už elektros energiją kitais metais padidės apie 7 Lt (su PVM) per mėnesį.

Ta­ry­bos na­riai pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­dy­je ne tik rim­tai pa­dir­bė­jo, bet ir įsi­trau­kė į ar­chi­tek­tų pa­siū­ly­tą „žai­di­mą ka­la­dė­lė­mis“. Pa­nau­do­jant ma­ke­tą, bu­vo pri­sta­ty­ta Uk­mer­gės se­na­mies­čio plėt­ros ga­li­my­bių stu­di­ja.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Au­to­rės nuotr. Vie­ti­nės rin­klia­vos nuo­sta­tus kri­ti­ka­vo Hen­ri­kas Gin­tau­tas.

Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­tvir­ti­no 2010 me­tų biu­dže­tą, sie­kian­tį be­veik 80,5 mi­li­jo­no li­tų. Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, jis ma­žė­ja 25 mi­li­jo­nais. Toks, kaip šių­me­ti­nis, biu­dže­tas bu­vo tvir­tin­tas 2007-ai­siais. Dėl to fi­nan­sa­vi­mas ma­ži­na­mas dau­ge­liui mies­to po­rei­kių, iš­sky­rus be­ne vie­nin­te­lį – so­cia­li­nes reik­mes.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pi­ni­gus aky­liau teks skai­čiuo­ti vi­siems...

 

 

 

Ukmergės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisija 2012 m. kovo 8 d. posėdyje patvirtino UAB „Ukmergės šiluma“ iš RK1, RK2, RK3, „Šilo“ katilinių vasario mėnesį tiektos šilumos kainas (su PVM) gyventojams – 29,32 cento už kilovatvalandę; 21,22 cento už kilovatvalandę vartotojams, gaunantiems šilumą iš Šventupės katilinės.

Šilumos kilovatvalandės kaina, lyginant su sausio mėnesiu, sumažėjo 0,26 ct.

 

Savivaldybės atstovė spaudai Dalia Ivaškevičienė

Da­lia IVAŠKEVIČIENĖ

Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė spau­dai

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja lap­kri­čio 9 d. po­sė­dy­je pa­tvir­ti­no UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ iš RK1, RK2, RK3, „Ši­lo“ ka­ti­li­nių spa­lio mė­ne­sį tiek­tos ši­lu­mos kai­nas (su PVM) gy­ven­to­jams:

Da­lia IVAŠKEVIČIENĖ

Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė spau­dai

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Puslapis 587 iš 702

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar domitės artėjančiais Seimo rinkimais?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų