Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­ga jau de­vy­nio­lik­tą­jį kar­tą su­ren­gė kon­kur­są „Me­tų ūkis“. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Kau­ne bu­vo ap­do­va­no­ta 115 pri­zi­nių vie­tų lai­mė­to­jų iš vi­sos Lie­tu­vos. Tarp jų – ir trys ūki­nin­kai iš Uk­mer­gės.

Mū­sų ra­jo­ne kon­kur­so pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­jai – Ži­bu­tės ir Si­gi­to Raz­va­daus­kų ūkis. Sie­si­kų se­niū­ni­jo­je, Vai­va­diš­ky­je, šie ūki­nin­kai au­gi­na per 200 mel­žia­mų kar­vių. Jų ūkis – tarp ke­lio­li­kos pa­čių mo­der­niau­sių, la­biau­siai kom­piu­te­ri­zuo­tų Lie­tu­vo­je.

Lie­tu­vos mu­zi­kų rė­mi­mo fon­do kas­met ren­gia­mo­se tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­re­a­tų pa­ger­bi­mo iš­kil­mė­se šie­met pa­svei­kin­ta pus­an­tro šim­to at­li­kė­jų. Tarp jų – uk­mer­giš­kiai akor­de­o­nis­tai Do­man­tas Zub­ric­kis ir Kęs­tas Ra­dze­vi­čius.

Mu­zi­kų rė­mi­mo fon­do ar­chy­vo nuotr. Uk­mer­giš­kiai (de­ši­nė­je) tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­re­a­tų pa­ger­bi­mo iš­kil­mė­se Vy­riau­sy­bės rū­muo­se.

Mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je iki šiol kas­met bū­da­vo ren­ka­mi ir ap­do­va­no­ja­mi la­biau­siai nu­si­pel­nę kul­tū­rai dar­buo­to­jai bei sėk­min­giau­sio kū­ry­bi­nio pro­jek­to au­to­rius. Šią tra­di­ci­ją siū­lo­ma pa­pil­dy­ti Me­tų kul­tū­ros me­ce­na­to no­mi­na­ci­ja. Nau­jus ap­do­va­no­ji­mų su­tei­ki­mo nuo­sta­tus ket­vir­ta­die­nį dar tvir­tins ra­jo­no ta­ry­bos na­riai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo pa­gerb­ti Vie­tos veik­los gru­pės (VVG) ak­ty­vis­tai, nu­si­pel­nę kai­mo ben­druo­me­nių na­riai bei va­do­vai, se­niū­nai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pa­dė­kos raš­tais už no­rą ir ge­bė­ji­mą dirb­ti kar­tu pa­gerb­ta vi­sa VVG val­dy­ba.

 

Kiek­vie­ną ru­de­nį, į pa­bai­gą ei­nant der­liaus nu­ė­mi­mo dar­bams, ra­jo­ne ren­gia­ma so­di­nin­kų šven­tė.

Šie­met jos me­tu bu­vo pa­gerb­ti gra­žiau­sių so­dų skly­pe­lių šei­mi­nin­kai, so­dų ben­dri­jų pir­mi­nin­kai, fi­nan­si­nin­kai, vi­si pui­kiai be­si­tvar­kan­tys, gro­žį sau ir ki­tiems ku­rian­tys so­dų skly­pe­lių šei­mi­nin­kai.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys so­di­nin­kams įtei­kė ap­do­va­no­ji­mus.

Uk­mer­gės spor­to cen­tras tu­ri gra­žią tra­di­ci­ją bai­gian­tis me­tams pa­gerb­ti ga­biau­sius, ta­len­tin­giau­sius, aukš­čiau­sius įver­ti­ni­mus pel­niu­sius spor­ti­nin­kus.

Į šiai pro­gai skir­tą ren­gi­nį pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo pa­kvies­ti ne tik Spor­to cen­tro spor­ti­nin­kai, bet ir klu­bų na­riai, tre­ne­riai, spor­to rė­mė­jai.

 

 

 Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ab­so­liu­čiai ge­riau­siu šių me­tų ra­jo­no spor­ti­nin­ku pri­pa­žin­tas Mindaugas Orlingis.

Uk­mer­gės kraš­to kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­ga ir Uk­mer­gės ūki­nin­kų kre­di­to uni­ja penk­ta­die­nį su­kvie­tė ak­ty­vius kai­mo žmo­nes į kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je ap­ta­rė per­nai nu­veik­tus dar­bus ir pa­si­da­li­no at­ei­ties pla­nais.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. A. Jo­ku­by­nie­nės kvie­ti­mu į kai­mo ben­druo­me­nių kon­fe­ren­ci­ją at­vy­ko Sei­mo na­rė L. Grau­ži­nie­nė.

 

Sau­sio 13-ąją Uk­mer­gė kar­tu su vi­sa Lie­tu­va mi­nė­jo Lais­vės gy­nė­jų die­ną.

Prie Lais­vės pa­min­klo vy­ko šiai da­tai at­min­ti skir­tas mi­nė­ji­mas.

Į su­si­rin­ku­siuo­sius krei­pė­si ra­jo­no vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prie pa­min­klo – lau­žas, žva­ke­lės, gė­lės lais­vės gy­nė­jams.

Kiek­vie­ną ru­de­nį prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai ren­gia pa­dė­kos sa­vo rė­mė­jams, part­ne­riams šven­tę.

Į to­kį ren­gi­nį sve­čius pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­kvie­tęs įstai­gos va­do­vas Rim­vy­das Lu­ko­šius pa­si­džiau­gė, kad šie­met gais­rų bū­ta kiek ma­žiau nei įpras­tai, tad ga­li­ma bu­vo dau­giau dė­me­sio skir­ti ma­lo­nes­nei veik­lai: pra­smin­giems ren­gi­niams.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Val­das Pet­ro­nis už nuo­pel­nus gy­ven­to­jų sau­gai ap­do­va­no­tas at­mi­ni­mo žen­klu.

 

Lie­tu­vos ma­ra­to­no bė­gi­kai ne­pa­bū­go iki 42 laips­nių karš­čio įkai­tu­sio oro. Žal­gi­rio mū­šio 600-ųjų me­ti­nių is­to­ri­nę da­tą jie pa­žy­mė­jo tra­so­je.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Asmeninio archyvo nuotr.Juozas Songaila (antras iš dešinės) namo grįžo su apdovanojimais.

Puslapis 593 iš 702

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar domitės artėjančiais Seimo rinkimais?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų