Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

 

TV3 te­le­vi­zi­ja ir SEB ban­kas jau sep­tin­tą kar­tą or­ga­ni­zuo­ja prieš­ka­lė­di­nę „Iš­si­pil­dy­mo ak­ci­ją“, kvie­čian­čią pa­si­da­lin­ti ge­ru­mu ir pa­rem­ti ša­lies glo­bos na­mų auk­lė­ti­nius, li­go­niu­kus bei skau­džių nu­ti­ki­mų pa­ty­ru­sius vai­kus. Vie­ni ak­ci­jos da­ly­vių ne­se­niai lan­kė­si Uk­mer­gė­je.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Te­le­vi­zi­nin­kų dė­me­sio šie­met su­lau­kė de­šimt­me­tė uk­mer­giš­kė Lau­ra, ku­ri li­gi šiol gy­do­si ant vei­do ir kū­no esan­čias žaiz­das – jas pa­li­ko sau­sį ki­lęs gais­ras. Po ne­lem­to­sios nak­ties, kai lieps­no­se žu­vo vy­res­nio­ji Lau­ros se­su­tė, o ar­ti­mie­ji li­ko be na­mų, mer­gai­tės na­mais il­gam ta­po li­go­ni­nė, sa­na­to­ri­ja. Per ne­lai­mę ji ap­de­gė tris­de­šimt sep­ty­nis pro­cen­tus kū­no, ug­nis pa­žei­dė ma­ža­me­tės odą, or­ga­nus. Nors iš­ken­tė ne vie­ną ope­ra­ci­ją, dau­gy­bę gy­dy­mo ir re­a­bi­li­ta­ci­jos pro­ce­dū­rų, di­džiu­liai ran­dai nie­kur ne­iš­ny­ko...

 

 

Kar­tu su li­ki­mo se­su­tė­mis ir bro­liu­kais spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tre „Vy­tu­rė­lis“ Lau­ru­tė sma­giai at­šven­tė sa­vo de­šim­tą­jį gim­ta­die­nį.
TV3 ar­chy­vo nuotr.

 

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Se­ny­vo am­žiaus sun­kių ne­ga­lių ka­muo­ja­ma uk­mer­giš­kių po­ra spa­lio 19 d. nu­ken­tė­jo nuo ap­si­me­tė­lių ir pra­ra­do vi­sas sa­vo san­tau­pas.

Apie 12 val. 30 min. į Uk­mer­gė­je, Vy­tau­to gat­vė­je,  gy­ve­nan­čios N. Z. (g. 1924 m.) na­mų du­ris pa­skam­bi­no ne­pa­žįs­ta­mos mo­te­rys. Du­ris ati­da­rė ir ne­kvies­tas vieš­nias įlei­do re­gė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tis N. Z. vy­ras. Mo­te­rys pri­sis­ta­tė esan­čios in­va­li­dų drau­gi­jos dar­buo­to­jos iš Vo­kie­ti­jos.

Va­sa­rio 26 d. nuo ap­si­me­tė­lių nu­ken­tė­jo gar­baus am­žiaus uk­mer­giš­kė.

Apie 13 val. Anykš­čių gat­vės gy­ven­to­ja 92 me­tų V. M. ėjo į na­mus. Stai­ga prie jos pri­sig­re­ti­no dvi mo­te­riš­kės.

Pir­miau­siai jos pa­si­tei­ra­vo, kur ir su kuo se­no­lė gy­ve­na. Vė­liau ėmė kal­bė­ti apie Vo­kie­ti­ją, lai­do­tu­ves... Taip kar­tu mo­te­rys at­ėjo į V. M. na­mus ir iš se­nu­tės iš­vi­lio­jo 200 li­tų. Vieš­nioms pa­si­ša­li­nus su­pra­tu­si, kad ją ap­ga­vo, ne­tru­kus pen­si­nin­kė pa­skam­bi­no į po­li­ci­ją.

Ap­leis­tų so­dų skly­pų sa­vi­nin­kų lau­kia ne­ma­lo­nu­mai. So­dų skly­pe­lių daug me­tų ne­pri­žiū­rin­čius as­me­nis pra­dė­ta baus­ti. Že­mėt­var­ki­nin­kai pa­tik­ri­no vie­nos so­dų ben­dri­jos ap­si­lei­dė­lius ir sky­rė jiems pi­ni­gi­nes bau­das. To­kių griež­tų sank­ci­jų mū­sų ra­jo­ne im­ta­si pir­mą kar­tą.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Sodų sklypus tvarko anaiptol ne visi.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras su šventomis Kalėdomis pasveikino paslaugas šiame centre gaunančius klientus. Prieš šventes su lauknešėliais buvo aplankytos 76 šeimos.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Vaikus lankė Nestacionarių socialinių paslaugų centro Kalėdų Senelis.

Ne­įpras­ti šios va­sa­ros karš­čiai ir liū­tys di­di­na van­dens tel­ki­nių už­tar­šą. Ta­čiau su­ži­no­ti, ar mau­dy­tis Uk­mer­gės ra­jo­ne sau­gu, mau­dy­nių mė­gė­jams nė­ra kaip. Mat van­dens ko­ky­bės ty­ri­mai pas mus jau se­no­kai ne­at­lie­ka­mi.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gelbėjantis nuo alinančio karščio, apie vandens kokybę galvoti nėra kada.

Apie sau­gų eis­mą ir suk­čių pin­kles sa­vo pa­ra­pi­jie­čius Uk­mer­gės de­ka­na­to dva­si­nin­kai nuo šiol įspės iš baž­ny­čių sa­kyk­lų. Šia te­ma pra­ėju­sią sa­vai­tę dis­ku­ta­vo pro­jek­to„Sau­go­ki­me vie­ni ki­tus ke­ly­je“ da­ly­viai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­na­ičio nuotr. Į ko­le­gas krei­pė­si Po­li­ci­jos ka­pe­lio­nas ku­ni­gas To­mas Kar­klys.

Tre­čia­die­nį vy­ku­sia­me ne­ei­li­nia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­tvir­tin­tas Mies­to ben­dra­sis pla­nas ir pra­neš­ta ne­links­ma ži­nia – ten­ka už­da­ry­ti vie­nos ra­jo­no mo­kyk­los kai­me esan­tį pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Lina SUKACKIENĖ

Apsilankius poliklinikoje visad atkreipdavau dėmesį į eilę prie procedūrinio kabineto. Nuo pat ankstyvo ryto žmonės čia laukia savo eilės, kad duotų kraujo tyrimams ar jiems būtų suleisti paskirti vaistai.

Taip jau atsitiko, kad į eilę atsistojau ir aš. Bendrauti su čia dirbančiomis slaugytojomis teko visą savaitę. Kol vaistai lašėjo, galėjau ne tik atlikti procedūras, bet ir stebėti jų darbą.

Praėjusį penktadienį straipsnyje „Pagalbos šauksmo medikai neišgirdo“ rašėme, kad Ukmergės ligoninės gydytojai nesuteikė pagalbos jos prašiusiam vyriškiui. Parvežtas namo žmogus mirė ant savo namo slenksčio. Nors medikai neigia, kad vyras pats buvo atvykęs į priėmimo skyrių, jį lydėjęs giminaitis pasakoja kitaip.

 

Ligita JUODVALKIENĖ

Puslapis 601 iš 607

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar manote miesto centre medžių bus iškirsta per daug?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų