Spausdinti šį puslapį

Policija vykdys reidus

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba in­for­muo­ja, kad gruo­džio mė­ne­sį po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ša­lies ke­liuo­se vyk­dys šias res­pub­li­ki­nes pre­ven­ci­nes eis­mo da­ly­vių kon­tro­lės prie­mo­nes.

Gruo­džio 5–25 d. – pės­čių­jų, dvi­ra­čių vai­ruo­to­jų, va­de­lio­to­jų kon­tro­lė (pės­čių­jų va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies per­ėji­mo ar ėji­mo ten, kur drau­džia­ma, kon­tro­lė; eis­mo re­gu­lia­vi­mo sig­na­lų, ke­lio žen­klų, žen­kli­ni­mo rei­ka­la­vi­mų, eis­mo tvar­kos au­to­ma­gist­ra­lė­se lai­ky­ma­sis; at­švai­tų, ki­tų švie­są at­spin­din­čių ele­men­tų nau­do­ji­mas tam­siuo­ju pa­ros me­tu ar esant blo­gam ma­to­mu­mui).

Gruo­džio 12–18 d. – trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų blai­vu­mo pa­tik­ri­ni­mai (ini­ci­juo­ta Eu­ro­pos ke­lių po­li­ci­jos tin­klo TISPOL ir vyk­do­ma dau­ge­ly­je Eu­ro­pos ša­lių); pa­vo­jin­go ir chu­li­ga­niš­ko vai­ra­vi­mo kon­tro­lė.

Gruo­džio 19–25 d. – pri­va­lo­mų sau­gos prie­mo­nių (dir­žai, šal­mai) nau­do­ji­mo, vai­kų ve­ži­mo au­to­mo­bi­liuo­se tai­syk­lių lai­ky­mo­si kon­tro­lė; dvi­ra­čių vai­ruo­to­jų ryš­kias­pal­vių lie­me­nių su švie­są at­spin­din­čiais ele­men­tais nau­do­ji­mo kon­tro­lė; vai­ruo­to­jų nau­do­ji­mo­si mo­bi­lio­jo ry­šio prie­mo­nė­mis vai­ruo­jant, įspė­ja­mų­jų sig­na­lų ro­dy­mo kon­tro­lė.

Gruo­džio 27 d. – vai­ruo­to­jų blai­vu­mo pa­tik­ri­ni­mai.

 

***

Per šių me­tų vie­nuo­li­ka mė­ne­sių, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, už­fik­suo­ti 337 503 Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai. Dau­giau­sia nu­sta­ty­ta leis­ti­no va­žia­vi­mo grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jų – 122 843.

Ša­lies ke­liuo­se po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai iš­aiš­ki­no 18 786 ne­blai­vius vai­ruo­to­jus, tarp jų 8 587 ne­blai­vūs dvi­ra­čių vai­ruo­to­jai ir 176 va­de­lio­to­jai. Su­lai­ky­ti 3 237 as­me­nys, ku­rie trans­por­to prie­mo­nes vai­ra­vo bū­da­mi ne­blai­vūs ir ne­tu­rė­da­mi tei­sės vai­ruo­ti.

Už pa­vo­jin­gą ir chu­li­ga­niš­ką vai­ra­vi­mą ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­ti 606 vai­ruo­to­jai, 29 iš jų bu­vo ne­blai­vūs.

Iš­aiš­kin­ti 12 687 pės­čių­jų pa­da­ry­ti Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai, iš jų 1 763 at­ve­jai – va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies per­ėji­mas ar­ba ėji­mas ja ten, kur drau­džia­ma, 1 700 at­ve­jų – pės­tie­siems nu­sta­ty­tų el­ge­sio tam­siuo­ju pa­ros me­tu ar­ba esant blo­gam ma­to­mu­mui rei­ka­la­vi­mų ne­si­lai­ky­mas.

At­kreip­ti­nas dė­me­sys ir į tai, kad tiek vai­ruo­to­jai, tiek ir ke­lei­viai vis dar, sė­dę į au­to­mo­bi­lį, „pa­mirš­ta“ už­si­seg­ti sau­gos dir­žą: už­fik­suo­ti 19 145 to­kie „už­mar­šu­mo“ at­ve­jai.

„Už ne­ati­dė­lio­ti­nų rei­ka­lų tvar­ky­mą“, t. y. nau­do­ji­mą­si mo­bi­lio­jo ry­šio prie­mo­nė­mis vai­ruo­jant, nu­baus­ti 16 807 vai­ruo­to­jai.

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba pra­šo vi­sų bū­ti at­sa­kin­gais eis­mo da­ly­viais, pai­sy­ti nu­sta­ty­tos tvar­kos ke­ly­je, gerb­ti ir sau­go­ti vie­nas ki­tą.

Kar­tu Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos pa­rei­gū­nai pri­me­na, kad kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį iš­vyks­ta­ma į vie­ną ar ke­lias ap­skri­tis ir vyk­do­mi spe­cia­lie­ji rei­dai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)