Ukmergės eismo įvykių apžvalgos, avarijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Apie Sos­nov­skio barš­tį sklan­do pras­ta re­pu­ta­ci­ja. Vie­na pa­vo­jin­giau­sių, au­ga­lu-monst­ru lai­ko­ma iki 5 met­rų aukš­čio už­au­gan­ti žo­lė ga­li su­kel­ti rim­tų pro­ble­mų – aler­gi­nių re­ak­ci­jų, gi­lių žaiz­dų, nu­de­gi­mų. Nors jis įtrauk­tas į Kenks­min­gų ir nai­kin­ti­nų au­ga­lų są­ra­šą, pui­kiau­siai tarps­ta pa­čia­me mies­to cen­tre.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Res­pub­li­ka nai­ki­na, Uk­mer­gė au­gi­na...

Li­na SUKACKIENĖ

Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro ad­mi­nist­ra­to­rė

Pra­ėjo 200 die­nų, kuo­met Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre pra­dė­jo veik­ti Die­nos so­cia­li­nės glo­bos sky­rius pro­to ne­ga­lią tu­rin­tiems as­me­nims.

 

Lan­ky­to­jai kar­tu su so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­dė­jė­ja Da­nu­te Ra­moš­kie­ne.

Lap­kri­čio 5 die­ną Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės sos­ti­nė­je Lon­do­ne su­si­tiks ge­riau­si pa­sau­ly­je ko­vos me­nų meist­rai. Tarp­tau­ti­nia­me bu­ši­do tur­ny­re pa­kvies­tas da­ly­vau­ti Uk­mer­gės dziu­do klu­bo spor­ti­nin­kas – Lie­tu­vos ko­vi­nio sam­bo čem­pio­nas Min­dau­gas Verž­bic­kas.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Uk­mer­gės dziu­do klu­bo spor­ti­nin­ko Min­dau­go Verž­bic­ko lau­kia ne­leng­vos ko­vos.

Lap­kri­čio 5 die­ną Lie­tu­vos ape­lia­ci­nia­me teis­me bu­vo spren­džia­mas ant­rus me­tus nar­plio­ja­mas klau­si­mas – ar Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė su­tar­tį su pri­va­čiu ši­lu­mos ope­ra­to­riu­mi vie­na­ša­liš­kai nu­trau­kė tei­sė­tai.

By­la iš­nag­ri­nė­ta, ta­čiau jos iš­va­dos bus skel­bia­mos gruo­džio 5 die­ną.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ar po teismų ukmergiškių šildymą gali perimti „Mies­to ener­gi­ja“?

Šį ket­vir­ta­die­nį Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me tu­rė­tų bū­ti pra­dė­ta nag­ri­nė­ti va­di­na­mo­ji rin­ki­mų by­la. Prieš teis­mą stos trys kal­ti­na­mie­ji, įta­ria­mi rin­ki­mų bal­sų pir­ki­mu.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Tre­čia­die­nį Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me tu­rė­jo bū­ti nag­ri­nė­ja­ma ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to by­la dėl vai­ra­vi­mo esant ga­li­mai ne­blai­viam. Ta­čiau by­los nag­ri­nė­ji­mas bu­vo ati­dė­tas. Ne­pai­sant to, ra­jo­no opo­zi­ci­ja ne­at­si­sa­ko spren­di­mo teik­ti in­ter­pe­lia­ci­ją dėl ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to at­sta­ty­di­ni­mo.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Gra­žią do­va­ną Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mams įtei­kė bu­vęs šios įstai­gos ug­dy­ti­nis – ver­sli­nin­kas Ar­nol­das Ta­mo­šai­tis. Ap­lin­ką pa­puo­šė jo ūky­je iš­au­gin­ti įvai­riau­sių rū­šių au­ga­lai.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mų ug­dy­ti­nis A. Ta­mo­šai­tis su val­diš­kais na­mais at­si­svei­ki­no prieš pen­kio­li­ka me­tų. Pa­si­sė­męs pa­tir­ties už­sie­ny­je ir už­dir­bęs pi­ni­gų, jis įsi­gi­jo so­dy­bą Uk­mer­gės ra­jo­ne, Re­mei­sių kai­me.

 

 

Di­rek­to­rius S. Lau­ri­na­vi­čius (de­ši­nė­je) džiau­gia­si Ta­mo­šai­čių šei­mos do­va­no­tais žel­di­niais.
Au­to­rės nuotr.

 

Bu­tų kai­nos Uk­mer­gė­je pas­ta­rą­jį pus­me­tį nu­kri­to tiek, kad kai ku­rie par­da­vė­jai pra­ra­do vil­tį su­da­ry­ti pel­nin­gą san­do­rį. Dau­ge­lis jų bu­to par­da­vi­mą lai­ki­nai „už­šal­dė“, ti­kė­da­mie­si, kad šti­lis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ko­je tu­rė­tų baig­tis po po­ros me­tų. „Ge­riau mo­kė­ti mo­kes­čius nei bu­tą par­duo­ti pus­vel­čiui“, – įsi­ti­ki­nę par­da­vė­jai.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Re­kla­mi­nio laik­raš­čio „Uk­mer­gė“ skel­bi­muo­se me­tų pra­džio­je nu­ro­dy­tos bu­tų kai­nos per pus­me­tį ge­ro­kai su­bliuš­ko. Ne­par­da­vę bu­tų, vie­ni par­da­vė­jai jas mu­ša iš pe­ties, ki­ti sa­ko nė nebe­si­skel­bian­tys. Skun­džia­si mo­kan­tys di­de­lius mo­kes­čius, bet ma­no, kad rei­kia kaip nors iš­lauk­ti, kol kai­nos vėl pra­dės kop­ti į vir­šų. Be­je, dau­ge­lis par­da­vė­jų ma­no, jog to­kio ze­ni­to, ko­kia­me bu­vo prieš pus­an­trų me­tų, jos ne­be­pa­sieks. Kai ku­rie sa­vi­nin­kai nuo mo­kes­čių „tuš­čia pa­va­ra“ už ne­gy­ve­na­mą bu­tą gi­na­si pri­im­da­mi nuo­mi­nin­kus. „Nors už ši­lu­mą su­mo­ka“, – svars­to jie.

 

 

Kai ku­rie prieš ge­rus me­tus bu­vę ne­įper­ka­mi bu­tai at­pi­go dvi­gu­bai.
Au­to­rės nuotr.

 

Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je ne­se­niai pa­sta­ty­tas nau­jau­sias Uk­mer­gės dau­gia­bu­tis kai kam at­ro­do tik­ras sva­jo­nių na­mas – mo­der­niai suplanuotas, su­tvar­ky­ta ap­lin­ka, o svar­biau­sia – ma­žiau­sias mies­te mo­kes­tis už ši­lu­mą. Ne­pai­sant to, ga­vę šį so­cia­li­nį būs­tą du uk­mer­giš­kiai jo jau at­si­sa­kė.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Kęs­tu­tis Lu­ko­še­vi­čius pra­ėju­sią sa­vai­tę la­bai nu­ste­bo ga­vęs vie­no uk­mer­giš­kio raš­tą, ku­riuo šis at­si­sa­ko vie­no kam­ba­rio bu­to Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je esan­čia­me na­me.

 

 

Dviem uk­mer­giš­kiams bu­tai nau­ja­me na­me ne­įti­ko...
Ge­di­mi­no Ne­mu­na­ičio nuotr.

So­cia­li­nius būs­tus jų nuo­mi­nin­kai Uk­mer­gė­je ga­li įsi­gy­ti už sim­bo­li­nę kai­ną – ke­lis tūks­tan­čius li­tų. Tiek ver­tin­to­jai įkai­no­jo se­na­mies­ty­je ir Vil­niaus gat­vė­je esan­čius bu­tus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sa­vi­val­dy­bės bu­tai se­na­mies­ty­je itin pi­gūs.

Puslapis 1452 iš 1468

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų