Ukmergės eismo įvykių apžvalgos, avarijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Na­cio­na­li­nė Lie­tu­vos bib­lio­te­kų sa­vai­tė pa­mi­nė­ta ne tik įvai­riais ren­gi­niais, bet ir pa­ger­biant ge­riau­sius ša­lies bib­lio­te­ki­nin­kus. No­mi­na­ci­jos už ino­va­ty­vią, kū­ry­bin­gą veik­lą skir­tos ir Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­joms, o ge­riau­sio 2010 me­tų bib­lio­te­ki­nin­ko var­das su­teik­tas Tau­jė­nų fi­lia­le dir­ban­čiai Gra­ži­nai Žu­kaus­kie­nei.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Au­to­rės nuotr. Iš kai­rės: J. Ma­čiu­lie­nė, G. Žu­kaus­kie­nė, O. Venc­lo­vie­nė ir M. Kur­nic­kie­nė.

Ra­jo­no pe­da­go­gams šven­tę Tarp­tau­ti­nės mo­ky­to­jo die­nos pro­ga pra­ėju­sį penk­ta­die­nį su­ren­gė sa­vi­val­dy­bė bei moks­lei­viai. Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro sa­lė­je skam­bė­jo svei­ki­ni­mo kal­bos, mu­zi­ka, pa­gerb­ti ge­riau­si ra­jo­no mo­ky­to­jai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ge­riau­si ra­jo­no mo­ky­to­jai (iš kai­rės): R. Ver­bic­kas, M. Baš­kie­nė, R. Ka­ma­raus­kas.

Uk­mer­gės spor­to cen­tras kas­met ren­ka ge­riau­sių spor­ti­nin­kų de­šim­tu­ką. Tai jau­nie­ji spor­ti­nin­kai, per me­tus pel­nę dau­giau­siai per­ga­lių, gar­si­nan­tys Uk­mer­gę ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je.

Šie­met vi­si jie tra­di­ciš­kai bu­vo pa­gerb­ti ir ap­do­va­no­ti svei­ka­tin­gu­mo cen­tre „Si­ner­gi­ja“ su­reng­to­se iš­kil­mė­se. Jų me­tu pa­skelb­ta ir ge­riau­sia 2012-ųjų me­tų spor­ti­nin­kė.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Penk­tus me­tus iš ei­lės prieš šven­tas Ka­lė­das ap­do­va­no­ja­mi ga­biau­si Uk­mer­gės moks­lei­viai, pa­si­žy­mė­ję moks­lo, me­no, spor­to sri­ty­se.

 

Au­to­rės nuotr. Tarp ap­do­va­no­tų­jų dau­giau­siai – An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nių.

Bai­gian­tis me­tams ta­po gra­žia tra­di­ci­ja ap­do­va­no­ti ga­biau­sius ra­jo­no moks­lei­vius. Ant­ra­die­nį sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lė­je jiems bu­vo įtei­kia­mi ap­do­va­no­ji­mai iš Ga­bių vai­kų ir jau­ni­mo rė­mi­mo fon­do.

Dvi­de­šimt de­vy­niems ra­jo­no moks­lei­viams įteik­ti di­plo­mai ir pi­ni­gi­nės pre­mi­jos. Juos svei­ki­no fon­do glo­bė­jas ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas, fon­do pir­mi­nin­kas Juo­zas Varž­ga­lys, sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė.

Gedimino Nemunaičio nuotr. „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los pir­mo­kė Lu­ka Kuz­mai­tė pui­kiai pa­si­ro­dė „Švie­so­fo­ro“ re­gio­ni­nė­se var­žy­bo­se.

Jau ta­po tra­di­ci­ja bai­gian­tis moks­lo me­tams bei prieš di­dži­ą­sias šven­tes pa­gerb­ti ga­biau­sius ra­jo­no moks­lei­vius, Uk­mer­gę gar­si­nan­čius jau­nuo­lius. Sa­vi­val­dy­bės Ga­bių vai­kų ir jau­ni­mo rė­mi­mo fon­do fi­nan­si­nė pa­ra­ma prieš Ka­lė­das skir­ta 65 mo­ki­niams.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Au­to­rės nuotr. Vie­na ap­do­va­no­tų­jų – Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos gim­na­zis­tė Greta Slapšytė, res­pub­li­ki­nio mo­ki­nių kū­ry­bos kon­kur­so lau­re­a­tė.

Įspū­din­ga ei­se­na Uk­mer­gė­je bu­vo pa­žy­mė­ta ba­lan­džio 15-ąją mi­ni­ma Pa­sau­li­nė kul­tū­ros die­na. Ke­tu­riems ra­jo­no kul­tū­ros vei­kė­jams šven­tės pro­ga įteik­ti ap­do­va­no­ji­mai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Iš­kil­min­ga kul­tū­ros dar­buo­to­jų ei­se­na.

Tre­čia­die­nį uk­mer­giš­kė Ka­ro­li­na Bur­lė­gie­nė į Pre­zi­den­tū­rą vy­ko at­si­im­ti gar­bin­go ap­do­va­no­ji­mo. Mo­ti­nos die­nos pro­ga Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė įtei­kė vals­ty­bi­nius ap­do­va­no­ji­mus dau­gia­vai­kėms mo­ti­noms.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Džo­jos Gun­dos Ba­ry­sai­tės nuotr. De­vy­nis vai­kus iš­au­gi­nu­sią Ka­ro­li­ną Bur­lė­gie­nę svei­ki­no Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Tre­čia­die­nį Žel­vos se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai rin­ko­si į gra­žią šven­tę. Ant­ram gy­ve­ni­mui mies­te­lio kul­tū­ros na­mai pri­kel­ti, at­li­kus di­de­lį pa­sta­to iš­orės ir vi­daus re­mon­tą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Įkurtuvių šventėje.

Ve­ly­kos nuo se­no bu­vo sie­ja­mos su sta­lo kul­tu – val­giais, gė­ri­mais, tuo, kuo sta­las den­gia­mas ir puo­šia­mas. Gau­sių vai­šių prieš šven­tes gy­ven­to­jai plūs­ta į par­duo­tu­ves, kva­pai sklin­da iš šei­mi­nin­kių vir­tu­vių. Ta­čiau su­kio­tis prie puo­dų pa­tin­ka ne vi­siems: ga­ta­vų pa­tie­ka­lų dai­ro­ma­si ki­tur.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Per Velykas susėsime prie nekasdieniškai atrodančių stalų.

Puslapis 490 iš 495

Veterinarijos klinika

Skelbimai

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ar Prezidento rinkimuose palaikysite Ukmergės Garbės pilietį V. Ušacką?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Laidojimo ir kremavimo paslaugos Ukmergėje

Autoservisas Ukmergėje

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Medical Devices Global Directory

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų