Ukmergės eismo įvykių apžvalgos, avarijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Visus gyventojus bei įmones Lietuvos paštas ragina iki birželio 1 dienos įsirengti gaunamųjų laiškų dėžutes. To nepadariusiems iki minėto termino, pašto siuntas, pranešimus ir prenumeratą bus galima atsiimti tik teritoriją aptarnaujančiame pašte.

Kasmet trečiąjį rugsėjo šeštadienį profesinę šventę mini miškininkai. Šiemet visos šalies miškininkai savo profesinę šventę švęs Ukmergėje.

Renginys prasidės šį šeštadienį, rugsėjo 15 dieną, 10 valandą. Aikštėje prie kultūros centro vyks bendras Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos miškininkų sąjungos ir rajono savivaldybės renginys, skirtas Miškininko dienai.

Miškų urėdijų, privačių miškų savininkų, medienos perdirbėjų, biokuro gamintojų paviljonuose bus pateikta naudingos informacijos apie miško atkūrimą, priežiūrą, eksploatavimą.

Nors iki šių metų Europos krepšinio čempionato starto liko dar daug laiko, vyriausiasis Lietuvos rinktinės treneris Jonas Kazlauskas kartu su savo asistentais ir krepšinio federacijos atstovais jau dėlioja nacionalinės rinktinės maršrutą būsimų pergalių link.

1992-ųjų ba­lan­džio 22 die­ną Uk­mer­gės ra­jo­ne iš­ra­šy­ti pir­mie­ji Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čio pa­sai. Mi­nint šio ne­pri­klau­so­mos vals­ty­bės do­ku­men­to dvi­de­šimt­me­tį, pri­si­min­ti is­to­ri­ją pa­kvie­tė po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to dar­buo­to­jai.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Au­to­rės nuotr. Lietuviško paso dvidešimtmetis tapo ir Migracijos poskyrio darbuotojų švente.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Lie­tu­va prieš aš­tuo­ne­rius me­tus ta­po de­mok­ra­ti­nių Eu­ro­pos vals­ty­bių šei­mos na­re. Ką reiš­kia­me Eu­ro­pos Są­jun­gai ir ką ji duo­da mums? Apie tai kal­bė­ta Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jo­je vy­ku­sio­je dis­ku­si­jo­je.

 

Au­to­rės nuotr. Apie Eu­ro­pos Są­jun­gą pa­sa­ko­jo žur­na­lis­tas Au­ri­mas Pe­red­nis ir po­li­to­lo­gė Mo­ni­ka Kokš­tai­tė.

Dvi sa­vai­tes Lie­tu­va gy­ve­no krep­ši­niu ir vil­ti­mis mū­sų ko­man­dą iš­vys­ti tarp pa­čių stip­riau­sių pa­sau­lio rink­ti­nių. Lū­kes­čiai iš­si­pil­dė su kau­pu: kar­tu su Tur­ki­jos bei JAV ko­man­do­mis lie­tu­viai sek­ma­die­nio va­ka­rą sto­jo ant pa­sau­lio vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jų tre­je­to pa­ky­los.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Lie­tu­vo­je pa­skelb­tas ge­du­las dėl ka­den­ci­ją bai­gu­sio pre­zi­den­to Al­gir­do My­-
ko­lo Bra­zaus­ko mir­ties. Tri­jų die­nų ge­du­las skel­bia­mas nuo ant­ra­die­nio ry­to.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Gedimino Nemunaičio nuotr. A. M. Bra­zaus­kas su žmo­na Kris­ti­na ne kar­tą lan­kė­si Uk­mer­gė­je.

Per pa­čią ru­giap­jū­tę sub­ju­rę orai men­ki­na grū­dų ko­ky­bę, bet jų kie­kiu su­pir­kė­jai ne­si­skun­džia. Pa­lan­kūs me­tai ir ūki­nin­kams – su­pir­ki­mo kai­nos nors ir ban­guo­ja, ta­čiau kol kas ge­ro­kai len­kia per­nykš­tes. Prog­no­zės, kad rin­ka bus per­pil­dy­ta ir ten­kin­tis teks mi­ni­ma­lio­mis kai­no­mis, nepa­si­tvir­ti­no.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Dėl lietingų orų grūdų kokybė nukentėjo.

Spe­cia­lis­tai tvir­ti­na, kad ge­riantys šu­li­nių van­de­nį gy­ven­to­jai – nuo­lat tar­si ant ug­ni­kal­nio kra­te­rio. La­bo­ra­to­ri­jo­je ti­riant van­de­nį, be­veik pu­sė­je mė­gi­nių ran­da­ma nu­kry­pi­mų nuo nor­mos. Į že­mę su­si­ge­rian­tis lie­taus van­duo ga­li pa­blo­gin­ti šu­li­nių van­dens ko­ky­bę.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šulinio vandens kokybę gali atskleisti tik laboratoriniai tyrimai.

„Grybautojai laukia jauno mėnulio“
(Ligita Juodvalkienė)
„Į Anykščius nuvežė saulę“
(Ligita Juodvalkienė)
„Nepilnamečiai žudikai įtariami žiauriais nusikaltimais“
(„U. ž.“ informacija)
„Žemomis kainomis nesusigundė“
(Ligita Juodvalkienė)
„Vartus iš užmaršties prikėlė klebonas“
(Ligita Juodvalkienė)
„Buvo gėda“
(Vilma Nemunaitienė)
„Vilties atgauti žemę nepraranda“
(Ligita Juodvalkienė)
„Krūties vėžį galima įveikti“
(Jolita Žurauskienė)
„Vaikai laukia naujųjų tėvų“
(Jolita Žurauskienė)
„Pardavėjai ne visada prisimena pirštines“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Kelią pastoja nuvirtę medžiai“
(Ligita Juodvalkienė)
„Darželinukų dovana Tėvynei“
(Rasa Kazlauskienė, Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Šilelis“ direktorė)

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar tikite, kad Baltarusijoje Lukašenka atsistatydins?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų