Ukmergės eismo įvykių apžvalgos, avarijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Lie­pos 16 d. apie 18 val. ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bu­dė­to­jai su­lau­kė skam­bu­čio, kad ras­ta pa­si­me­tu­si mer­gai­tė. Apie tai pra­ne­šė vie­na mies­to gy­ven­to­ja. Ji pa­pa­sa­ko­jo, jog prie jos pri­ėju­si maž­daug 5–6 me­tų mer­gai­tė verkš­len­da­ma pra­šė pa­dė­ti su­ras­ti sa­vo na­mus.

Mo­te­rų die­na va­di­na­ma ko­vo 8-oji lai­ko­ma vie­na pel­nin­giau­sių die­nų gė­lių par­da­vė­jams. Sa­vo mo­te­ris ir ko­le­ges tą­dien sku­ban­tys svei­kin­ti vy­rai įsi­ti­ki­nę: dė­me­sio ir gra­žių žo­džių joms nie­ka­da ne­bū­na per daug.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Veik­lios mo­te­rys iš Tau­jė­nų ne­se­niai įkū­rė mo­te­rų klu­bą „Fe­ri­dė“. Jo įkū­rė­jos pra­ėju­sią sa­vai­tę bi­čiu­lius pa­kvie­tė į pir­mą­jį klu­bo ren­gi­nį.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ren­gi­nio me­tu bu­vo pri­sta­ty­ta Rū­tos Bu­ge­nie­nės ro­ži­nių suk­ne­lių ko­lek­ci­ja.

Ant­ra­die­nis bu­vo ypa­tin­gas – su Ko­vo 8-ąją sim­bo­li­zuo­jan­čio­mis tul­pė­mis ir Už­ga­vė­nių per­so­na­žais. Šios dvi šven­tės su­tam­pa ga­na re­tai. Ar jos tar­pu­sa­vy­je de­ra – keb­lus klau­si­mas, mat lieps­no­se de­gi­na­mos Mo­rės la­biau pri­me­na dai­lias mo­te­riš­kes...

 

 

As­tos Kro­ger­tie­nės nuotr. Tik kar­tą me­tuo­se vie­toj įspė­ji­mų ar bau­dų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai vai­ruo­to­joms do­va­no­ja gė­les.

Mo­liū­gas – dau­ge­lio dar­ži­nin­kų mėgs­ta­ma dar­žo­vė. Ta­čiau ne vi­siems pa­si­se­ka už­au­gin­ti to­kius mil­ži­nus, ko­kie už­de­rė­jo Vep­rių mies­te­ly­je gy­ve­nan­čio Sta­sio Va­lei­kos dar­že. Di­džiau­sią, 47 ki­log­ra­mus sve­rian­tį, iš lys­vės net ri­den­ti rei­kė­jo.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Autorės nuotr. Mil­ži­nais mo­liū­gais la­biau­siai džiau­gia­si S. Va­lei­kos anū­kė­lė Ga­bi­ja.

So­na­ta TE­RE­KIE­NĖ

Už­upio pagrindinės mo­kyk­los an­glų kal­bos mo­ky­to­ja

 

Už­upio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je ne­se­niai vy­ko prak­ti­nis se­mi­na­ras ra­jo­no pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­joms „Mo­lio plas­ti­nių sa­vy­bių pa­ži­ni­mas ir prak­ti­nis pa­nau­do­ji­mas pra­di­nių kla­sių tech­no­lo­gi­jų pa­mo­ko­se“.

 

Molio terapija – veiksminga...

Vy­riau­sy­bės pri­ta­ri­mas Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos spren­di­mui tau­py­ti ne­ri­mą pa­sė­jo tarp pen­si­nio am­žiaus pe­da­go­gų. Nu­ma­ty­tas šių­me­tis mo­kyk­lų fi­nan­sa­vi­mas esą pir­miau­sia sie­ti­nas su jų at­lei­di­mu iš dar­bo. Ta­čiau švie­ti­mo va­do­vai to­kį mo­ky­to­jų su­si­rū­pi­ni­mą va­di­na ne­pa­grįs­tu.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Gedimino Nemunaičio nuotr. Rugsėjo 1-ąją kasmet pasitinka vis mažiau mokinių.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pa­si­ren­gu­si keis­ti moks­lei­vių mai­ti­ni­mo­si įpro­čius. Rei­ka­lau­ja­ma mo­kyk­lų val­gyk­lo­se ne­siū­ly­ti traš­ku­čių, spur­gų ar be­lia­šų, pa­tie­ka­lams nau­do­ti kuo dau­giau eko­lo­giš­kų pro­duk­tų. Anot vai­kus mai­ti­nan­čių įmo­nių va­do­vų, ga­mi­nant iš eko­lo­giš­kų pro­duk­tų, kai­nos taps „res­to­ra­ni­nės“.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Apie kai ku­riuos pa­tie­ka­lus mo­kyk­lų val­gyk­lo­se bus ga­li­ma tik pa­sva­jo­ti...

Įsi­bė­gė­jus moks­lo me­tams, su­si­dė­lio­jo aiš­kes­nis vaiz­das apie si­tu­a­ci­ją ra­jo­no mo­kyk­lo­se. Ne vis­kas čia klo­ja­si pa­gal iš anks­to su­da­ry­tą sce­na­ri­jų. La­biau­siai pla­nus iš­de­ri­no pas­ku­ti­nę va­sa­ros die­ną Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­ta sto­ji­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las tvar­ka, dėl ku­rios ten­ka keis­ti tvar­ka­raš­čius.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pre­ven­ci­jos po­sky­rio pa­rei­gū­nai da­ly­vau­ja ko­vo 19–25 die­no­mis vyks­tan­čio­je ak­ci­jo­je „Sa­vai­tė be pa­ty­čių“.

 

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar esate patenkintas Seimo rezultatais?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų