Ukmergės eismo įvykių apžvalgos, avarijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro dai­lės ga­le­ri­jo­je eks­po­nuo­ja­ma kraš­tie­čio me­ni­nin­ko, Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­re­a­to, nu­si­pel­niu­sio me­no vei­kė­jo Le­o­no Strio­gos ju­bi­lie­ji­nė skulp­tū­rų pa­ro­da.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ber­ži­nių žmo­ge­liu­kų pa­ro­dą į Uk­mer­gę at­ga­be­nęs kraš­tie­tis pa­va­di­no „Ke­lio­ne“. Tai jau sep­tin­to­ji šio cik­lo pa­ro­da, ke­liau­jan­ti po Lie­tu­vos kul­tū­ros ga­le­ri­jas. Kū­rė­jas ir jo šei­ma ti­ki – ji tik­rai ne pas­ku­ti­nė.

 

Šeš­ta­die­nį Del­tu­vo­je vy­ko Uk­mer­gės ra­jo­no kai­mo ben­druo­me­nių są­skry­dis ir „Žo­li­nės“ spar­ta­kia­da. Šven­tės ati­da­ry­mo me­tu da­ly­viai ir sve­čiai bė­go kro­są – 790 met­rų. Ly­giai tiek me­tų pra­ėjo, kai Del­tu­vos var­das pir­mą kar­tą bu­vo pa­mi­nė­tas ra­šy­ti­niuo­se šal­ti­niuo­se.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Šven­tę or­ga­ni­za­vo Uk­mer­gės kraš­to kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­ga kar­tu su Del­tu­vos mies­te­lio ben­druo­me­ne bei se­niū­ni­ja. Jo­je da­ly­va­vo ke­tu­rio­li­ka ra­jo­no kai­mo ben­druo­me­nių. Uk­mer­gės kraš­to kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­ga pa­si­rin­ko sim­bo­li­nį šū­kį: „Ben­druo­me­nės ne tik „ve­ža“, bet ir va­žiuo­ja“.

 

 

Links­mo­sio­se es­ta­fe­tė­se nu­ga­lė­jo... ge­ra nuo­tai­ka ir drau­gys­tė.

 

Var­žy­boms pa­si­ruo­šu­si Tul­pia­kie­mio kai­mo ben­druo­me­nės „At­ža­ly­nas“ ko­man­da.
Au­to­rės nuotr.

Šią sa­vai­tę įsi­ga­lio­jo ap­lin­kos mi­nist­ro pa­tvir­tin­tas Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ar ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų ben­dri­jos na­rių bal­sa­vi­mo raš­tu dėl pri­ima­mų spren­di­mų tvar­kos ap­ra­šas. Tai – vie­nas iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­reng­tų ir pa­tvir­tin­tų nau­jų tei­sės ak­tų, pa­dė­sian­čių įgy­ven­din­ti nau­jos re­dak­ci­jos Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ar ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų sa­vi­nin­kų ben­dri­jos įsta­ty­mą.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Įgy­ven­din­amas nau­jas Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ar ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų sa­vi­nin­kų ben­dri­jos įsta­ty­mas.

Į Uk­mer­gę pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo su­si­rin­kę ke­lias­de­šimt Lie­tu­vos va­ba­lų klu­bo na­rių.  Mies­to gat­vė­mis rie­dan­ti spal­vo­tų au­to­mo­bi­liu­kų ko­lo­na da­li­no uk­mer­giš­kiams pui­kią nuo­tai­ką. Pa­tys klu­bie­čiai su­si­pa­ži­no su Uk­mer­gės dva­rais bei da­ly­va­vo so­cia­li­nė­je ak­ci­jo­je.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Prie be­glo­bių gy­vū­nų prie­glau­dos (iš kai­rės): šios prie­glau­dos ad­mi­nist­ra­to­rius Au­ri­mas Pa­liu­lis, val­dy­bos pir­mi­nin­kė Vai­da Ka­ti­nai­tė, šven­tės or­ga­ni­za­to­rė Rus­nė Za­vadz­kė, Lie­tu­vos va­ba­lų klu­bo pre­zi­den­tas Li­nas Barš­če­vi­čius ir šven­tės šei­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ko­va­len­ka.

 

Jau­nie­siems ra­jo­no mu­zi­kams su­teik­ta pro­ga ben­dra­dar­biau­ti su žy­miais kla­si­ki­nės mu­zi­kos at­li­kė­jais. To­kią ga­li­my­bę Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los mu­zi­kos sky­riaus auk­lė­ti­niams pa­siū­lė pa­sau­li­nio gar­so smui­ki­nin­kas Vil­hel­mas Če­pins­kis.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Autorės nuotr. Me­no mo­kyk­lo­je kon­cer­ta­vo smui­ki­nin­kas Vil­hel­mas Če­pins­kis ir gi­ta­ris­tas Ser­ge­jus Kri­ni­ci­nas.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė nu­ta­rė pa­si­ra­šy­ti ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Kau­no vals­ty­bi­ne fil­har­mo­ni­ja. Ti­ki­ma­si to­kiu būdu Uk­mer­gė­je skleis­ti pro­fe­sio­na­lios mu­zi­kos kul­tū­rą ir pa­si­kvies­ti čia kon­cer­tuo­ti pro­fe­sio­na­lius at­li­kė­jus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

An­driaus Vyš­niaus­ko nuotr.

Sa­vi­val­dy­bė ne­se­niai nu­trau­kė su­tar­tį dėl be­glo­bių gy­vū­nų prie­žiū­ros su Me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ja. Uk­mer­gė­je iš­ki­lo bū­ti­ny­bė kuo sku­biau spręs­ti gy­vū­nų glo­bos na­mų stei­gi­mo klau­si­mą. Pa­tvir­ti­nus nau­ją­jį gy­vū­nų ap­sau­gos įsta­ty­mą, teks keis­ti sa­vi­val­dy­bė­je ga­lio­jan­čias tai­syk­les, to­le­ruo­jan­čias gy­vū­nų nai­ki­ni­mą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ei­tu­me į glo­bos na­mus...

Be­glo­bių gy­vū­nų pro­ble­ma Uk­mer­gė­je, re­gis, pa­ga­liau iš­spręs­ta. Grei­tai šei­mi­nin­kų lauk me­ta­miems gy­vū­nams bus at­ver­tos prie­glau­dos du­rys. Šios nau­jos veik­los ėmė­si UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkis. Su sa­vi­val­dy­be jau pa­si­ra­šy­ta veik­lą reg­la­men­tuo­jan­ti su­tar­tis.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ne­ati­duok ma­nęs...

Be­na­mių gy­vū­nų pro­ble­ma mū­sų ra­jo­ne grei­tai bus iš­spręs­ta. Sa­vi­val­dy­bė ap­si­spren­dė, kad be­glo­biai bus pri­glau­džia­mi Krikš­tė­nuo­se esan­čia­me „Šu­nų vieš­bu­ty­je“. Su sa­vi­nin­kais jau su­si­tar­ta dėl pa­tal­pų nuo­mos.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pagaliau bus pasirūpinta šeimininkų neturinčiais gyvūnais.

Juo­do­jo kas­pi­no die­na pa­žy­mė­ta tra­di­ci­niu XXI tarp­tau­ti­niu is­to­ri­niu, po­li­ti­niu, dva­si­niu, pa­trio­ti­niu, auk­lė­ja­mo­sios pa­gar­bos bė­gi­mu „Bal­ti­jos ke­lias“. Ja­me da­ly­va­vo Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos bė­gi­kai. Prie jų pri­si­jun­gė ir 15 uk­mer­giš­kių.

 

Li­gi­tos Juod­val­kie­nės nuotr. Il­ga­me­čiam Bal­ti­jos ke­lio bė­gi­kui Juo­zui Son­gai­lai su­ve­ny­rus įtei­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas.

Puslapis 948 iš 960

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų