Spausdinti šį puslapį

Rajone liepsnoja žolynai

Mū­sų ra­jo­ne, kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, šią sa­vai­tę jau lieps­no­ja žo­ly­nai. Nuo ko­vo 10 die­nos ug­nia­ge­siai mies­te ir se­niū­ni­jo­se to­kius gais­rus ge­si­no jau apie 15 kar­tų. Vis dėl­to ug­nia­ge­siai tvir­ti­na, kad si­tu­a­ci­ja kur kas ge­res­nė nei prieš de­šimt­me­tį, kai ke­lio­li­ka pa­na­šių iš­kvie­ti­mų bū­da­vo per vie­ną die­ną.

 

 

Ge­rė­jan­čios si­tu­a­ci­jos prie­žas­tis – su­ma­žė­ję žo­ly­nų gais­rai dir­ba­mo­se že­mė­se. Mat nu­sta­čius, kad to­kio­je te­ri­to­ri­jo­je bū­ta gais­ro, ūki­nin­kas už iš­de­gu­sį plo­tą ne­gau­na tie­sio­gi­nių iš­mo­kų.

„Šiuo me­tu ra­jo­ne dau­giau­sia gais­rų ky­la ap­leis­tuo­se plo­tuo­se, o kai­mo te­ri­to­ri­jo­se – pa­ke­lė­se“, – pa­sa­ko­jo Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vyr. ins­pek­to­rius Min­dau­gas Lu­nys.

Pa­sak jo, žo­ly­nų gais­rai mū­sų ra­jo­ne pra­dė­ti fik­suo­ti nuo ko­vo 10-osios. Mies­te gau­ti pra­ne­ši­mai apie de­gan­čią žo­lę hi­pod­ro­mo te­ri­to­ri­jo­je, ne­to­li ka­rei­vi­nių mies­te­lio.

Dėl šių gais­rų sku­bė­ta ir į kai­mus Tau­jė­nų, Že­mait­kie­mio, Sie­si­kų, Del­tu­vos se­niū­ni­jo­se, Žel­vos mies­te­ly­je.

Už sau­sos žo­lės, nen­drių, nu­kri­tu­sių me­džių la­pų, šiau­dų, dar­žo at­lie­kų de­gi­ni­mą pa­žei­džiant ap­lin­kos ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mus nu­ma­ty­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė ir gre­sia bau­dos nuo 28 iki 231 eu­ro.

Kiek di­des­nės, nuo 57 iki 289 eu­rų, bau­dos ga­li bū­ti ski­ria­mos už ra­žie­nų, ne­nu­pjau­tų ir ne­su­grėb­tų žo­lių, ja­vų ir ki­tų že­mės ūkio kul­tū­rų de­gi­ni­mą. Pa­rei­gū­nams šios bau­dos dar di­des­nės.

At­sa­ko­my­bė nu­ma­ty­ta ir že­mės sa­vi­nin­kams, nau­do­to­jams ir val­dy­to­jams, ku­rie, pa­ste­bė­ję sa­vo že­mė­je žo­lės gais­rą, ne­si­i­ma prie­mo­nių jam už­ge­sin­ti. Jiems ga­li­ma skir­ti bau­dą nuo 28 iki 173 eu­rų, taip pat su­ma­žin­ti tie­sio­gi­nes iš­mo­kas už že­mės ūkio naud­me­nų ir pa­sė­lių plo­tus, ku­riuo­se vy­ko gais­ras, bet tai dar ne vis­kas.

Žo­lės gais­rai pie­vo­se yra bai­si rykš­tė vie­ti­nei aug­me­ni­jai ir gy­vū­ni­jai. Jei lieps­na per­si­me­ta į miš­ką ar so­dy­bas, ža­la dar smar­kiau iš­au­ga.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)