Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Rugsėjo 21 d., apie 8 val. 55 min. Ukmergėje, Antakalnio ir Draugystės gatvių sankryžoje, pėsčiųjų perėjoje automobilis „Citroen ZX“ partrenkė ir sužalojo pėsčiąsias. Automobilį vairavo Ukmergės miesto gyventojas A.R. (g. 1930 m.). Vyriškis prieš perėją nepristabdė automobilio ir partrenkė ja ėjusias J.G. (g. 1982 m.) ir trijų metų mergaitę.

 

Šie­met va­sa­rą gū­di trem­tis lau­kia kai­mo gy­ven­to­jų. Dau­giau kaip pu­sė prie­mies­ti­nių au­to­bu­sų “atos­to­gaus” iki rug­sė­jo pir­mo­sios. Ant­ra­die­niais ir ket­vir­ta­die­niais iš ga­ra­žo ne­iš­va­žiuos nė vie­nas autobusas. Kad eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja ša­ly­je pa­to­gu­mų ne­ža­da, pa­ju­si­me ne tik sa­vo kai­liu, bet ir ko­jo­mis.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Į UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko tau­py­mo pro­gra­mą jau nuo pa­va­sa­rio yra įtrauk­tas punk­tas apie prie­mies­čio ir mies­to au­to­bu­sų marš­ru­tų ma­ži­ni­mą. Įmo­nė­je at­lik­ti ty­ri­mai by­lo­ja apie tai, kad yra to­kių marš­ru­tų, ku­rias au­to­bu­sai va­žiuo­ja apy­tuš­čiai ar net vi­sai tuš­ti.

 

 

Mies­tan va­žiuo­jam, kaip kas iš­ma­nom...
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys be­dar­biai nuo šiol ga­lės pa­si­nau­do­ti tik jiems skir­ta kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo pro­gra­ma. Ta­čiau žmo­nės abe­jo­ja, ar įgy­ta kva­li­fi­ka­ci­ja at­ei­ty­je pa­dės jiems su­si­ras­ti iš­si­la­vi­ni­mą ati­tin­kan­tį dar­bą.

Iki ki­tų me­tų pa­bai­gos at­nau­jin­ti ži­nias ir įgy­ti pa­pil­do­mų kom­pe­ten­ci­jų uni­ver­si­te­tuo­se ir ko­le­gi­jo­se ga­lės per tūks­tan­tį dar­bo ne­te­ku­sių di­plo­muo­tų spe­cia­lis­tų.

Lie­tu­vos dar­bo bir­ža, ben­dra­dar­biau­da­ma su Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, pa­si­ra­šė mo­ky­mų fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis su še­šio­li­ka aukš­tų­jų mo­kyk­lų.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dar­bo bir­žo­je bus įgy­ven­di­na­ma nau­ja pro­gra­ma.

Pra­ei­tą sa­vai­tę į po­sė­dį su­si­rin­ku­si sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja aiš­ki­no­si, ar pa­žei­dė eti­ką li­be­ral­cen­tris­tas Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis. Ta­ry­bos na­rys pa­vie­ši­no gan­dus apie ne­va so­cial­de­mok­ra­tų pa­ža­dė­tus tris mi­li­jo­nus už bu­vu­sios val­džios nu­ver­ti­mą.

Lie­pos pra­džio­je vy­ku­sio ta­ry­bos po­sė­džio me­tu, svars­tant sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­tiks­li­ni­mus, klau­si­mų iš­ki­lo opo­zi­ci­jos na­riui S. Ma­siu­lio­niui. Jis tei­gė, jog prieš pus­an­tro mė­ne­sio sklan­dė gan­dai, kad sa­vi­val­dy­bė gaus tris mi­li­jo­nus. „Rei­kia tik pa­keis­ti esa­mą val­džią, pa­keis­ti Ko­pūs­tą, ir so­cial­de­mok­ra­tai pa­ža­dė­jo per­ves­ti tris mi­li­jo­nus“, – gan­dus pa­vie­ši­no ta­ry­bos na­rys.

 

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

TV3 „Iš­si­pil­dy­mo ak­ci­ja“ pa­skel­bė at­vi­rų du­rų die­nas ša­lies vai­kų glo­bos na­muo­se. Prie ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai ra­gi­na­ pri­si­dė­ti ne tik au­ko­mis, bet ir mo­ra­li­ne pa­gal­ba, šir­dies ši­lu­ma. Į „Iš­si­pil­dy­mo ak­ci­jos“ at­vi­rų du­rų die­nas lan­ky­to­jus pa­kvie­tė ir Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mų bei Spe­cia­lio­sios mo­kyk­los auk­lė­ti­niai.

 

 

Uk­mer­gės vaikų glo­bos na­muo­se – šven­ti­nė nuo­tai­ka.
Au­to­rės nuotr.

 

Di­džiu­liai ran­dai ant vei­do ir kū­no, pa­žeis­ti kvė­pa­vi­mo ta­kai, skaus­mas kei­čian­tis orui... To­kias pa­sek­mes de­vyn­me­tės Lau­ros gy­ve­ni­me pa­li­ko prieš pus­me­tį jos na­muo­se ki­lęs gais­ras, ir da­bar mer­gai­tei rei­ka­lin­gi ne tik di­džiu­liai bran­gių vais­tų kie­kiai. Daug kas pri­klau­so nuo to, kaip su šiais pa­da­ri­niais ko­vo­ja jos pa­čios or­ga­niz­mas.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Po tra­ge­di­ja vir­tu­sios nak­ties, kai sau­sį su­pleš­kė­jo Klai­pė­dos gat­vė­je gy­ve­nu­sių Na­ta­li­jos Koz­lo­vos bei Ri­čar­do But­kaus būs­tas su vi­su jų tur­tu ir žu­vo vy­res­nio­ji Lau­ros se­suo, li­ku­sios gy­vos ma­ža­me­tės na­mais il­gam ta­po li­go­ni­nė, vė­liau – sa­na­to­ri­ja. Dau­giau nei pu­sę kū­ne­lio ap­de­gu­si Lau­ra, ku­rios odą ir or­ga­nus pa­žei­dė ug­nis, tu­rė­jo bū­ti nuo­lat pri­žiū­ri­ma spe­cia­lis­tų. Mer­gai­tės ma­ma Na­ta­li­ja šian­dien pa­sa­ko­ja, jog Lau­ros iš­gy­ve­ni­mo po to­kios di­de­lės ne­lai­mės at­ve­jį gy­dy­to­jai va­di­na ste­buk­lu.

 

 

Per ste­buk­lą gy­vai iš­li­ku­siai duk­rai Na­ta­li­ja – ir ma­ma, ir gy­dy­to­ja, ir slau­gy­to­ja...
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Prieš di­dži­ą­sias šven­tes at­si­grę­žė­me ne tik į sa­vo ar­ti­muo­sius, bet ir į ap­lin­ki­nius, li­ki­mo nu­skriaus­tus žmo­nes. Or­ga­ni­za­to­riai sa­ko, kad šiais me­tais vi­sos reng­tos lab­da­ros ak­ci­jos bu­vo sėk­min­gos.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

Mal­tos or­di­no am­ba­sa­dos ko­mu­ni­ka­ci­jos di­rek­to­rė Dai­no­ra Mo­ze­rie­nė pa­mi­nė­jo, jog šiais me­tais pa­gau­sė­jo ge­ra­da­rių gre­tos, pi­ni­gų su­rink­ta dau­giau nei per­nai. „Vyk­dė­me pla­tes­nę ak­ci­ją, Mal­tos or­di­no veik­la bu­vo pri­sta­to­ma te­le­vi­zi­jo­je, ro­dy­ta dau­giau re­por­ta­žų. Į lab­da­rin­gą veik­lą drau­ge su Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja ra­gi­no­me įsi­lie­ti ir Lie­tu­vos mo­kyk­lų auk­lė­ti­nius“, – sa­kė ji.

 

 

„Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­niams spe­cia­lų Lab­da­ros Žvaigž­dės pri­zą įtei­kė Mal­tos or­di­no am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je gra­fas Doug­las von Saur­ma-Jeltsch.
Au­to­rės nuotr.

Į skolas įklimpusi ir savo įsipareigojimų nebepajėgianti vykdyti UAB „Izobara“ slapstosi ne tik nuo buvusių darbuotojų. Nesėkme baigėsi vieno televizijos žurnalisto viešnagė įmonėje. Išsiaiškinti, kada grąžins pinigus gatvių valytojoms, jis netgi bandė parklupęs...

 

Vaidotė ŠANTARIENĖ

 

Miesto gatves tvarkančios buvusios „Izobaros“ darbuotojos lieja nuoskaudas dėl keletą mėnesių joms nemokėtų atlyginimų.

Edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no Bu­sas“, ska­ti­nan­tis ki­nu do­mė­tis vai­kus ir jau­ni­mą, tę­sia sa­vo mi­si­ją. Kaip ir kas­met ke­liau­jan­tis ki­no au­to­bu­siu­kas ruo­šia­si ap­lan­ky­ti 30 mies­tų ir mies­te­lių, ku­riuo­se ne­mo­ka­mai ro­dys fil­mus ir pa­sa­kos apie ki­no me­ną.

Vai­kai ga­lės iš­vys­ti lie­tu­viš­ką vai­dy­bi­nį fil­mą “Bal­ko­nas”, ku­ris yra pel­nęs dau­gy­bę ap­do­va­no­ji­mų tarp­tau­ti­niuo­se ki­no fes­ti­va­liuo­se Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je. Fil­mas pa­sa­ko­ja dvie­jų vai­kų, gy­ve­nan­čių ne­di­de­lia­me mies­te­ly­je, is­to­ri­ją. Vie­nuo­li­ka­me­tės Emi­li­jos kai­my­nys­tė­je po tė­vų sky­ry­bų ap­si­gy­ve­na jos ben­dra­am­žis Ro­la­nas su tė­čiu. Tarp vai­kų mez­ga­si ry­šys. Ta­čiau iš dro­vu­mo ar bai­mės at­si­ver­ti jie ben­drau­ja tik per sie­ną, sė­dė­da­mi kiek­vie­nas sa­vo bal­ko­ne ar­ba per elek­tros jun­gik­lį.

Du ra­jo­no ta­ry­bos na­riai ne­se­niai at­si­sa­kė jiems pri­klau­san­čio at­ly­gi­ni­mo už dar­bą ra­jo­no ta­ry­bo­je. Šią ga­li­my­bę su­tei­kė Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai. Ne vi­si ta­ry­bos na­riai sku­ba pa­si­im­ti ir jiems pri­klau­san­čias va­di­na­mąsias kan­ce­lia­ri­jos iš­mo­kas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Du tarybos nariai algos atsisakė. Ar jie sulauks pasekėjų?

Puslapis 486 iš 495

Veterinarijos klinika

Skelbimai

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ar vyksite į susitikimą su Popiežiumi?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Laidojimo ir kremavimo paslaugos Ukmergėje

Autoservisas Ukmergėje

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Medical Devices Global Directory

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų