Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Lai­ma JANČIAUSKAITĖ, Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Tau­jė­nų fi­lia­lo ve­dė­ja

 

Tau­jė­nų vi­du­ri­nės mo­kyk­los pa­ren­gia­mo­sios kla­sės mo­ki­niai ir mo­ky­to­ja Ge­nė Ba­ro­nie­nė pra­smin­gai ben­dra­dar­biau­ja su Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos Tau­jė­nų fi­lia­lo bib­lio­te­ki­nin­ke Gra­ži­na Žu­kaus­kie­ne. Mi­nint Na­cio­na­li­nę bib­lio­te­kų sa­vai­tę, ku­rios te­ma šie­met – „Bib­lio­te­ka yra Ta­vo“, mo­ki­nu­kai pir­mą­kart pra­vė­rė bib­lio­te­kos du­ris.

Gra­ži­nos Žu­kaus­kie­nės nuotr. Nau­jie­ji bib­lio­te­kos lan­ky­to­jai at­si­svei­ki­no, ke­tin­da­mi dar ne kar­tą čia su­grįž­ti.

Avelės riestainiai

Nori avinas pyrago,
Ir avelė krosnį kuria.
Liepsnos šoka, malkos spraga,
Keldamos ugnies kepurę.

Krosnį burė iškūreno,
Kepti kepinius pašovė
Ir skylėm ant rago seno
Karštus riestainius sumovė.

Avinas papurto ragą:
– Noriu, tau sakau, pyrago!..

Lu­kas ČIŽIŪNAS, Ka­ro­lis VARNAS, Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los ket­vir­to­kai

Pa­sau­li­nė Že­mės die­na mums pri­me­na, kaip svar­bu sau­go­ti že­mės pla­ne­tą. Jei­gu ji bus šva­ri, tai žmo­nės ir gy­vū­nai bus svei­kes­ni, links­mes­ni. Tą die­ną vyks­ta gam­tai nau­din­gos ak­ci­jos: šva­ri­na­mos upių, eže­rų pa­kran­tės, ke­lia­mi paukš­čiams in­ki­lai, tvar­ko­mi par­kai, miš­kai. Va­sa­rą bus ma­lo­niau vaikš­čio­ti, mau­dy­tis ir vai­kams žais­ti.

Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los Lai­čių pra­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je vy­ko ren­gi­nys Že­mės die­nai. Į jį pa­si­kvie­tė­me ir tė­ve­lius. Dai­na­vo­me, mi­nė­me mįs­les, spė­lio­jo­me paukš­čių gar­sus. La­bai pa­ti­ko dai­nuo­ti dai­ną „Že­mėj Lie­tu­vos“. Nie­kas ne­pa­ži­no ka­ra­liš­ko­jo paukš­čio ku­ku­čio gies­mės, o vie­ver­sio, ge­nio, ba­lan­džio bal­sus kai­me ge­rai pa­žįs­ta.

Pa­bai­go­je sa­kė­me pa­si­ža­dė­ji­mus gam­tai. Auš­ri­nė įspė­jo, kad ne­terš­tu­me van­dens – nu­nuo­dy­si­me žu­vis. Ai­va­ras pra­šė ne­skriaus­ti vabz­džių, paukš­čių bei žvė­re­lių. Ka­mi­lė pri­mi­nė ne­mė­ty­ti bet kur šiukš­lių, o Lu­kas pa­ta­rė jas pa­va­sa­rį ap­si­rink­ti.

No­ri­me, kad žmo­nės tau­py­tų van­de­nį, elek­tros ener­gi­ją, ne­terš­tų ap­lin­kos ir prie na­mų so­din­tų gė­les.

Projektą remia:

Vai­kų pa­mėg­tus kal­ne­lius prie pa­miš­kės pa­slė­pė snie­gas. Taip už­ver­tė, kad jų ne­be­si­ma­to. O pra­kiu­ru­si žie­mos plunks­nų pa­gal­vė ne­si­bai­gia: ir to­liau že­ria jas ant kal­niu­kų. Iš kur tiek tel­pa to­je pa­gal­vė­je? Kaip ga­li ši­taip il­gai ne­pri­stig­ti bal­tų pū­kų, ku­te­nan­čių gat­ves, ša­li­gat­vius ir na­mų kie­mus, miš­kus ir stab­te­lė­ju­sius eže­rus?

Projektą remia:

Šian­dien „Pup­sio paš­to“ dė­žu­tė­je – dvie­jų bi­čiu­lių Lau­ry­nos Mor­kū­nai­tės ir Rū­tos Si­ma­niukš­ty­tės laiš­kas. Lai­čių mo­kyk­lo­je šeš­to­je kla­sė­je be­si­mo­kan­čios mer­gai­tės pa­pa­sa­ko­jo, kaip pra­lei­do va­sa­rą, apie sa­vo po­mė­gius.

 

 

Lau­ry­na nuo ma­žens mėgs­ta reng­ti lė­ly­tes pa­čios kur­tais dra­bu­žė­liais. Nuo­trau­ko­je – prie sa­vo siu­vi­nių, ku­rių pa­ro­dė­lė su­reng­ta Lai­čių bib­lio­te­ko­je.
Rū­tos Si­ma­niukš­ty­tės nuotr.

 

Tul­pia­kie­mio pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je ir šie­met šur­mu­lia­vo Ka­zi­mie­ri­nės. Šven­tę ap­ra­šė vyr. mo­ky­to­ja Vai­da Pu­pe­lie­nė.

Dau­gy­bės sve­čių su­lau­kė Ka­ziu­ko mu­gė, ku­rio­je – ver­bos, paukš­te­liai, mo­li­nu­kai, gė­lės... Uk­mer­gės Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ky­to­ja Dei­man­tė Ma­se­vi­čie­nė pri­sta­tė dar­bus iš vel­ti­nio, au­to­ri­nius pa­puo­ša­lus, dir­žus. Ji at­vy­ko su sa­vo mo­ki­niais – ket­vir­to­kais, ku­rie taip pat pa­ruo­šė gra­žių dar­be­lių.

 

Šven­tu­sie­ji Ka­zi­mie­ri­nes links­mai ir įdo­miai pra­lei­do lai­ką.


Projektą remia:

 

Uk­mer­gė­je jau an­trą kar­tą vyks Aukš­tai­ti­jos vai­kų ir jau­ni­mo lė­lių te­at­rų fes­ti­va­lis „Gur­gu­tis“, ku­ria­me da­ly­vaus daug šau­nių ir įdo­mių te­at­ro ko­lek­ty­vų iš įvai­rių mies­tų. Tra­di­ci­niu tam­pan­tis fes­ti­va­lis, ku­ria­me bus ga­li­ma su­si­pa­žin­ti ne tik su šios me­no rū­šies spe­ci­fi­ka bei tra­di­ci­jo­mis, bet ir pa­ma­ty­ti ne­įpras­čiau­sių lė­lių, te­at­ro mė­gė­jus kvie­čia šį šeš­ta­die­nį at­ei­ti į Uk­mer­gės „Ši­lo“ vi­du­ri­nę mo­kyk­lą (Miš­kų g. 45).

 

“Trepsių” ir “Trepsiukų” gyvenimo akimirkos.

Spar­čiai to­bu­lė­jant šiuo­lai­ki­nėms tech­no­lo­gi­joms ir pa­ste­bint vis ža­lin­ges­nį kai ku­rių iš jų po­vei­kį žmo­gaus or­ga­niz­mui ir psi­chi­nei svei­ka­tai, moks­li­nin­kai bei psi­cho­lo­gai įspė­ja tė­vus ne­pirk­ti iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams mo­bi­laus ry­šio te­le­fo­nų. Tei­gia­ma, kad jų ža­la ma­žie­siems yra kur kas di­des­nė nei su­au­gu­sie­siems. Vie­nas Mel­bur­no uni­ver­si­te­to Aust­ra­li­jo­je pro­fe­so­rius net­gi pa­va­di­no pa­mi­šu­siais tė­vus, lei­džian­čius sa­vo vai­kams nau­do­tis mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais. Tai esą pa­vo­jin­ga jų psi­chi­kai ir pa­di­di­na nu­tu­ki­mo bei dia­be­to ri­zi­ką.

 

Si­gi­ta ASTIKIENĖ

Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vi­diš­kių fi­lia­lo vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė

Ru­de­nį ir žie­mą, kai vis­ką ap­gau­bia dar­ga­nos ir tam­sa, kai la­bai trūks­ta sau­lės spin­du­lių, no­ri­si nors trum­pam pa­bū­ti ten, kur ga­li­ma pa­si­džiaug­ti kū­ry­bos švie­sa ir ši­lu­ma. O kas ga­li la­biau su­šil­dy­ti, jei ne vai­kų kū­ry­ba – at­vi­ra, nuo­šir­di, spal­vin­ga, sa­vo fan­ta­zi­jo­mis at­sklei­džian­ti kiek­vie­no ma­žo­jo au­to­riaus vi­di­nį pa­sau­lį...

 

 

Iš su­lanks­ty­tų ir su­kli­juo­tų laik­raš­čių ga­li­ma su­kur­ti ne­įpras­tų pa­veiks­lų.

 

Jau­nų­jų kū­rė­jų pa­ro­do­je ap­si­lan­kė Vi­diš­kių mo­ki­nu­kai.
Au­to­rės nuotr.

Šį sek­ma­die­nį LNK te­le­vi­zi­ja ro­dys Mo­ti­nos die­nai skir­tą kon­cer­tą, ku­ria­me da­ly­vau­ja ži­no­mi dai­ni­nin­kai ir su jais dai­nuo­sian­tys dar­že­li­nu­kai. Tarp de­šim­ties ša­lies dar­že­lių gru­pių šven­ti­nė­je pro­gra­mo­je iš­vy­si­me Uk­mer­gės mo­kyk­los-dar­že­lio „Var­pe­lis“ auk­lė­ti­nes.

Tei­sę pa­tek­ti į kon­cer­tą ga­vo ge­riau­siai šiai pro­gai skir­ta­me kon­kur­se pa­si­ro­dę ko­lek­ty­vai. Prieš ke­le­tą mė­ne­sių vie­nos Vil­niaus re­kla­mos agen­tū­ros pa­skelb­ta­me kon­kur­se bu­vo kvie­čia­mi da­ly­vau­ti Lie­tu­vos dar­že­liai. Or­ga­ni­za­to­riai kvie­tė siųs­ti nu­fil­muo­tus svei­ki­ni­mus ma­mai.

Kon­cer­to or­ga­ni­za­to­rių nuotr. Ta­ja ir vie­nas fi­na­li­nio kon­cer­to „Tau, ma­ma“ ve­dė­jų Jur­gis Brūz­ga su „Var­pe­lio“ dai­ni­nin­kė­mis re­pe­ti­ci­jos dar­že­ly­je me­tu.

Puslapis 7 iš 1423

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų