Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ūkio ban­ko klien­tus pe­rė­męs Šiau­lių ban­kas kraus­ty­sis į Kęs­tu­čio aikš­tė­je esan­čias žlu­gu­sio ban­ko pa­tal­pas.

Ža­da­ma, kad klien­tai čia bus pra­dė­ti ap­tar­nau­ti jau šią sa­vai­tę.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas įsi­gi­jo tris spe­cia­li­ą­sias prie­mo­nes – elek­tros im­pul­si­nius prie­tai­sus. Jais bus draus­mi­na­mi ag­re­sy­vūs pa­žei­dė­jai.

 

Vai­do­tės Griš­ke­vi­čiū­tės nuotr. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ai­das Dut­kus pa­pa­sa­ko­jo, kaip vei­kia va­di­na­ma­sis „elek­tros šo­kas“.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau skel­bė­me, kad at­lie­kų tvar­ky­mo kon­kur­są lai­mė­jo UAB „Dzūt­ra“, da­ly­va­vu­si kar­tu su UAB „Izo­ba­ra“. Ta­čiau šią sa­vai­tę pa­aiš­kė­jo, kad šis du­e­tas uk­mer­giš­kių at­lie­kų ne­tvar­kys. Sa­vo po­zi­ci­jas jis per­lei­do ant­rai kon­kur­so ei­lė­je ben­dro­vei „Uk­mer­gės pa­slau­ga“.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Li­na SUKACKIENĖ

 

Pir­mąkart per 36 me­tus, ku­riuos gy­ve­nu Uk­mer­gė­je, sau­sį pas mus ne­bus sve­čių. Kas­met sau­sį švęs­tas Ro­mo gim­ta­die­nis jau pra­ei­ty­je.

O kai Ro­mas gi­mė, pa­sak jo ma­mos, bu­vo, kaip ir da­bar, la­bai šal­ta. Vil­niu­je, me­di­nia­me na­me esan­čiuo­se gim­dy­mo na­muo­se, ma­ma per lan­gą ro­dė tė­vu­kui sa­vo pir­ma­gi­mį. Esa­me bu­vę su Ro­mu to­je vie­to­je, prie to lan­ge­lio...

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Vy­res­ni uk­mer­giš­kiai pri­si­me­na tuos lai­kus, kai mies­to cen­tre esan­ti uni­ver­sa­li­nė par­duo­tu­vė bu­vo vie­na iš ne­dau­ge­lio ap­si­pir­ki­mo vie­tų mies­te, o pir­kė­jai šur­mu­liuo­da­vo jo­je nuo ry­to iki pat už­si­ve­riant du­rims dar­bo die­nos pa­bai­go­je. Da­bar šia­me pa­sta­te esan­čios par­duo­tu­vės la­biau pri­me­na mu­zie­jaus sa­les nei pre­ky­vie­tę – ne­gau­sūs lan­ky­to­jai, o ir tie dau­giau pa­žiū­rė­ti, o ne pirk­ti ap­si­lan­ko.

 

Vaidotės Šantarienės nuotr. Du iš tri­jų universalinės parduotuvės aukš­tų bu­vo nuo­mo­ja­mi.

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

Ne­tvar­ka, iš­mė­ty­ti daik­tai, skur­dūs bal­de­liai, ap­au­gę pur­vais, me­tų me­tus ne­va­ly­ti lan­gai, pro pa­juo­du­sias užuo­lai­das ne­drą­siai įslen­kan­tis sau­lės spin­du­lys, kren­tan­tis ant su­dė­vė­tos  pa­pil­kė­ju­sios pa­ta­ly­nės, su­jauk­tos ir su­vel­tos į gniu­tu­lą, – tai yra itin daž­nas vaiz­das, ku­rį iš­vys­ta pa­rei­gū­nai, be­si­lan­kan­tys so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se. To­kio­je ap­lin­ko­je au­ga ma­ža­me­čiai vai­kai. Tai jų kas­die­ny­bė, vis­kas jiems čia sa­va, ge­rai pa­žįs­ta­ma, ir daž­nam, ma­tyt, at­ro­do, kad ki­toks gy­ve­ni­mas nė ne­ga­li bū­ti. Tik tė­vų gir­ta­vi­mas ga­li bū­ti ki­toks...

 

Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je III Ant­akal­nio kai­me skam­bė­jo Lon­do­no olim­pia­dos ai­dai. Tik la­bai ne­tra­di­ci­niai – čia bu­vo su­reng­tas ra­jo­ni­nis ne­tra­di­ci­nio spor­to čem­pio­na­tas.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ne­tra­di­ci­nio spor­to čem­pio­na­to da­ly­viams iš­tver­mės ne­trū­ko.

Lė­šų sty­gius stab­do mies­to gat­vių re­konst­ruk­ci­jos dar­bus. Iš­ar­dy­tų ir ne­baig­tų tvar­ky­ti gat­vių gy­ven­to­jai pri­vers­ti kęs­ti dul­kes, o duo­bės įsi­py­ko vai­ruo­to­jams. Žmo­nių rū­pes­čius turėsiančių iš­sprę­sti dar­bų ža­da­ma im­tis dar šie­met.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Nebaigtos tvarkyti gatvės kelia nepatogumų.

Policijos pareigūnams tenka padėti žmonėms, patekusiems į netikėtas situacijas. Dažnai tai būna nelaimėlių išsigelbėjimas, šansas išvengti pragaišties.

Šiąnakt tokia pagalba  buvo suteikta vienam jaunuoliui, kuriam grėsė ne tik pavojus tapti eismo įvykio auka, bet ir sušalti. Pirmieji jaunuolį pėsčiomis ėjusį autostrada Vilnius - Panevėžys pastebėjo Vilniaus miesto patruliai. Vaikinas buvo tik su kojinėmis, o vietoje batų ant kojų užsidėjęs maišelius. Išsiaiškinę, kad jaunuolis yra iš Ukmergės rajono ir keliauja namo, pareigūnai jį nuvežė į Širvintas.

Ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re Uk­mer­gė­je da­ly­va­vę kan­di­da­tai Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ir Ju­lius Ve­sel­ka su­lau­kė apy­ly­gio uk­mer­giš­kių pa­lai­ky­mo. Vis dėl­to ke­lių pro­cen­tų bal­sų per­sva­ra tarp šių vien­man­da­ti­nin­kų per­ga­lę šven­čia J. Ve­sel­ka. Arū­nas Du­dė­nas ir Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė į Sei­mą pa­te­ko pa­gal par­ti­jų sąr­ašus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Seimo nariais tapo ukmergiškiai Arūnas Dudėnas, Loreta Graužinienė ir Julius Veselka.

Puslapis 616 iš 655

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kiek, manote, truks ekstremali situacija Lietuvoje ir pasaulyje?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų