Ką prieš šimt­me­čius va­din­da­vo žais­lais

 

At­si­me­nat, kaip vai­kys­tė­je kie­me su drau­gais links­min­da­vo­tės tam­py­da­mi ne­įpras­tą dvi­gu­bą ap­skri­ti­mą, va­di­na­mą „Yo-yo“? O vil­ke­lį suk­da­vot? Ma­not, to­kie žais­lai – tik šian­die­ni­nių kū­rė­jų pra­ma­nas? Anaip­tol.

 

 
***

Iš pir­mo žvilgs­nio pa­pras­tus, bet iš tik­rų­jų pa­si­žy­min­čius su­dė­tin­gu vei­ki­mo me­cha­niz­mu žais­lus nuo se­no mėgs­ta To­li­mų­jų Ry­tų tau­tos – ki­nai, ja­po­nai, ko­rė­jie­čiai. Ki­nai iš­ra­do ne tik po­pie­rių, pa­ra­ką bei kom­pa­są, bet ir ait­va­rą. Anot le­gen­dų, jis bu­vo ži­no­mas Ki­ni­jo­je net 3000 me­tų prieš Kris­tų. Vė­liau ait­va­rai pa­pli­to Ja­po­ni­jo­je bei tarp ki­tų ap­lin­ki­nių tau­tų. Ki­nų ait­va­ras daž­niau­siai tu­rė­da­vo spar­nuo­tos gy­va­tės – dra­ko­no, ku­ris šio­je ša­ly­je bu­vo val­džios ir ge­ro­vės sim­bo­lis, pa­vi­da­lą. Ki­nų ka­riai pa­nau­do­da­vo ait­va­rą prie­šams bau­gin­ti ir net žval­gy­bai – jų met­raš­čiuo­se mi­ni­mi di­džiu­liai ait­va­rai, ku­rie pa­kel­da­vo žmo­gų-žval­gą į ke­lias­de­šim­ties met­rų aukš­tį.

Dar To­li­mų­jų Ry­tų ša­ly­se bu­vo la­bai po­pu­lia­rūs su­ku­čiai ar­ba va­di­na­mie­ji vil­ke­liai. O kas iš­ra­do links­mą­jį „Yo-yo“, sun­ku nu­sta­ty­ti, nes dar ge­ro­kai prieš Kris­tų šis žais­liu­kas bu­vo ži­no­mas tiek Ki­ni­jo­je ir In­di­jo­je, tiek se­no­vės Grai­ki­jo­je. Yra iš­li­ku­si V am­žiu­je prieš Kris­tų Grai­ki­jo­je pa­ga­min­ta va­za, ant ku­rios pa­vaiz­duo­tas ber­niu­kas, žai­džian­tis su „Yo-yo“.

***

Vie­nas pir­mų­jų grai­kų fi­lo­so­fų Ta­lis (VI a. pr. Kr.), ke­liau­da­mas kaip pir­klys po įvai­rias ša­lis, do­mė­jo­si ne­įpras­tais gam­tos reiš­ki­niais. Sa­vo gim­to­jo mies­to Mi­le­to gy­ven­to­jams jis de­monst­ra­vo keis­tą mi­ne­ra­lą mag­ne­ti­tą, trau­kian­tį ge­le­žį, ir jū­ros ak­me­nį gin­ta­rą, ku­ris pa­trin­tas trau­kia plunks­ne­les bei pū­ke­lius. Ki­tas fi­lo­so­fas Ar­chi­tas ban­dė iš me­džio ga­min­ti dirb­ti­nius ba­lan­džius. Tie­sa, už to­kius „ne­rim­tus“ už­si­ė­mi­mus su­si­lau­kė žy­mio­jo mąs­ty­to­jo, fi­lo­so­fo Pla­to­no prie­kaiš­tų, nes tuo me­tu bu­vo ma­no­ma, kad fi­lo­so­fas tu­ri at­si­dė­ti ap­mąs­ty­mams apie gy­ve­ni­mo ir pa­sau­lio pri­gim­tį, o ban­dy­mus at­li­ki­nė­ti de­ra ne­bent ama­ti­nin­kui.

***

III am­žiu­je prieš Kris­tų Alek­san­dri­jo­je, mies­te, ku­rį Alek­san­dras Ma­ke­do­nie­tis įkū­rė kaip pa­sau­lio sos­ti­nę, at­si­ra­do uni­ka­lus moks­lo cen­tras. Ja­me bū­rė­si žy­miau­si įvai­rių ša­lių moks­li­nin­kai, ku­rie spe­cia­liai jiems pa­sta­ty­to­je bib­lio­te­ko­je at­li­ki­nė­jo vi­so­kius ty­ri­mus. Gre­ta ast­ro­no­mų, ma­te­ma­ti­kų ir me­di­kų Alek­san­dri­jo­je taip pat dir­bo ir gar­sūs me­cha­ni­kai Kte­si­bi­jus, Fi­lo­nas ir He­ro­nas, ku­rie, anot iš­li­ku­sių šal­ti­nių, sa­vo ir dva­riš­kių ma­lo­nu­mui kū­rė įvai­rius žais­lus.

Kte­si­bi­jus bu­vo pa­pras­to kir­pė­jo sū­nus, bet, gam­tos ap­do­va­no­tas ne­pa­pras­tais ga­bu­mais, ta­po ka­ra­liaus iš­lai­ko­mu moks­li­nin­ku. Jis ty­ri­nė­jo su­slėg­to oro, ga­rų ir skys­čių sa­vy­bes ir jas pri­tai­kė kur­da­mas žais­lus, ku­rių vei­ki­mo me­cha­niz­mai bu­vo su­dė­tin­gi. De­ja, jo vei­ka­lai ne­iš­li­ko, ta­čiau ki­ti to me­to au­to­riai mi­ni Kte­si­bi­jaus pa­ga­min­tus gie­dan­čius paukš­čius, ju­dan­čias ir dai­nuo­jan­čias fi­gū­rė­les, ak­ro­ba­tus.

Už­tat ki­to me­cha­ni­ko, gal­būt – Kte­si­bi­jaus mo­ki­nio, Fi­lo­no iš­li­ko da­lis di­de­lės en­cik­lo­pe­di­jos „Me­cha­ni­ka“. Jo­je gre­ta te­at­ro ir ka­ro ma­ši­nų ap­ra­šo­mi fon­ta­nai su ge­rian­čiais ir ju­dan­čiais paukš­čiais, si­fo­nai, krei­vi veid­ro­džiai, in­das su ke­tu­riais skir­tin­gais skys­čiais, ku­riuos ga­li­ma iš­pil­ti at­ski­rai po vie­ną. Ir vi­si to­kie daik­tai tuo­met bu­vo va­di­na­mi žais­lais!!! Tie­sa, vė­liau vis­kas iš­si­ru­tu­lio­jo į su­dė­tin­gus bui­ty­je ar pra­mo­nė­je šian­dien nau­do­ja­mus įren­gi­nius.

***

Ka­rai ir gais­rai su­nai­ki­no gar­si­ą­ją Alek­san­dri­jos bib­lio­te­ką, nau­ji val­do­vai ne­be­rė­mė moks­li­nin­kų, o krikš­čio­nys ėmė per­se­kio­ti juos kaip pa­go­niš­kos kul­tū­ros sklei­dė­jus. Vė­liau vi­du­ram­žių Eu­ro­po­je bu­vo ri­zi­kin­ga de­monst­ruo­ti keis­tus ban­dy­mus ar žais­lus – baž­ny­čios va­do­vai ga­lė­jo įtar­ti ben­drau­jant su vel­niu.

Kiek vė­liau Ita­li­jo­je bei ki­to­se ša­ly­se pra­si­dė­jo me­no ir moks­lo at­gi­mi­mas. Vie­nas iš jo pra­di­nin­kų bu­vo Le­o­nar­das da Vin­čis, ku­rį ty­ri­nė­to­jai api­bū­di­na taip pat kaip vie­ną iš ban­dy­to­jų su­kur­ti žais­lais va­di­na­mus ga­mi­nius. Da Vin­čis at­kak­liai, bet ne­sėk­min­gai ga­mi­no­si dirb­ti­nius spar­nus, ku­rie žmo­gų pa­kel­tų į orą. Jis sten­gė­si įmin­ti be­si­su­kan­čio vil­ke­lio mįs­lę ir, kaip spė­ja­ma, ste­bė­da­mas šį žais­lą su­ma­nė sraig­tas­par­nio idė­ją.

 
Šal­ti­nis – Moks­lasp­lius.lt
 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų