Spausdinti šį puslapį

Naujųjų pasekmė – nudraskytos eglės

Gedimino Nemunaičio nuotr. Užkliuvo net ir eglė... Gedimino Nemunaičio nuotr. Užkliuvo net ir eglė...

Per šven­tes ge­ro­kai kliu­vo mū­sų mies­to cen­trą puo­šian­čioms iš­da­bin­toms ža­lias­ka­rėms. Jas „nu­reng­ti“ ban­dę chu­li­ga­nai pa­si­sa­vi­no ir kai ku­riuos žais­lus.

Pa­sak Uk­mer­gės mies­to se­niū­nės Zi­tos Pe­čiu­lie­nės, ne­be to­kia šven­tiš­ka eg­lė kul­tū­ros cen­tro aikš­tė­je pa­ste­bė­ta po nau­ja­me­ti­nio sa­vait­ga­lio. „Ji nu­dras­ky­ta: pa­si­ges­ta kai ku­rių snai­gių, gir­lian­dų ne­ma­žai nu­trauk­ta. Už­tat po iš­ei­gi­nių, pir­ma­die­nį, eg­lė ne­švie­tė“, – ap­gai­les­ta­vo ji.

Ma­ža to, dar ir gir­lian­dų lai­dai nu­pjau­ti. Dėl to vie­ni iš žais­lų – mė­ly­nos snai­gės ant eg­lės iš­vis ne­be­už­si­degs.

Se­niū­nė ma­no, jog nuo to­kių in­ci­den­tų ap­sau­go­tų vaiz­do ka­me­ros. Jas, sa­ko, bū­tų ga­li­ma įreng­ti, pla­nuo­jant jau ki­tą žie­mi­nę puo­šy­bą.

Kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Ra­sa Grau­ži­nie­nė pa­na­šių at­ve­jų ne­pa­me­na. „Kad ši­taip pa­si­elg­tų su eg­le, anks­tes­niais me­tais nė­ra bu­vę. Tik dėl elek­tros kas­met vis kas nors nu­tin­ka: tai su lai­dais ne­ge­rai, ne­jun­gia kur, vie­noj, ki­toj vie­toj gir­lian­dos ne­už­si­de­ga... Ir nuo oro są­ly­gų pri­klau­so. Mies­tą puo­šian­čiai įmo­nei į Vil­nių skam­bi­nom – pro­ble­ma va­di­na pa­se­nu­sius pa­puo­ši­mus, sa­ko, kad rei­kia at­nau­jin­ti“, – pa­sa­ko­jo ji.        

Po šven­ti­nio sa­vait­ga­lio ras­ta ap­dras­ky­ta ir ša­lia kul­tū­ros cen­tro ža­liuo­jan­ti eg­lė, ku­ri per šias šven­tes taip pat bu­vo pa­puoš­ta. O per­nai, pri­si­me­na se­niū­nė Z. Pe­čiu­lie­nė, bu­vo nu­nio­ko­ta ža­lias­ka­rė prie Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios. Jos gir­lian­das šį kar­tą chu­li­ga­nai ap­len­kė. 

Dėl šven­ti­nių mies­to gro­žy­bių, anot se­niū­nės, teks ir dau­giau nuos­to­lių: „Ko­kių, bus aiš­kiau, kai nu­puo­šim eg­lę. Ma­ty­sim, ko­kia si­tu­a­ci­ja ir dėl su­ge­du­sių ki­tų ka­lė­di­nių de­ko­ra­ci­jų. Pa­vyz­džiui, še­ši se­nes­ni ant stul­pų su­mon­tuo­ti pa­puo­ši­mai jau ne­be­de­ga.“

Tuo me­tu uk­mer­giš­kiai džiau­gia­si, kad nuo švy­tin­čių de­ko­ra­ci­jų mies­te dar ir sau­giau, mat tai pri­si­de­da prie ge­res­nio ap­švie­ti­mo. Be­je, šven­ti­niu lai­ko­tar­piu mies­to gat­vė­se švie­sa de­ga per vi­są nak­tį. „Ap­švies­tas lai­kom tra­di­ciš­kai iki Tri­jų ka­ra­lių, ta­čiau šie­met svars­ty­ta pa­lai­ky­ti iki sau­sio 15 die­nos, kai ir mies­to eg­lė bus nu­puoš­ta“, – sa­kė Z. Pe­čiu­lie­nė.

O už Uk­mer­gę per šias šven­tes džiu­gi­nu­sią eg­lę, at­ke­lia­vu­sią iš Del­tu­vos, dė­ko­ja­ma ją do­va­no­ju­siai Ire­nai Pe­ri­okie­nei. Pas ją tre­čia­die­nį pa­dė­ko­ti nu­vy­ku­si se­niū­nė pri­si­mi­ni­mui įtei­kė gir­lian­do­mis spin­din­čios ža­lias­ka­rės nuo­trau­ką.

Nu­puoš­ta gra­žuo­lė ne­bus iš­mes­ta. Su­smul­kin­ta ji bus nu­vež­ta į ne­įga­lių­jų drau­gi­ją Klai­pė­dos gat­vė­je ir me­die­na pa­nau­do­ta kaip ku­ras.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)