Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

 

Ket­vir­ta­die­nį ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te įvy­ko kas­me­ti­nis pa­rei­gū­nų ir ben­dra­dar­biau­jan­čių įstai­gų va­do­vų pa­si­ta­ri­mas. Jo me­tu ap­žvelg­ta nu­si­kals­ta­mu­mo Uk­mer­gės ra­jo­ne pa­dė­tis ir ap­tar­ta tei­sė­sau­gi­nin­kų veik­la.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Pra­ėję me­tai Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ko­lek­ty­vui bu­vo gau­sūs po­ky­čių ir nau­jos pa­tir­ties. 2008-ųjų ru­de­nį ša­ly­je pra­dė­jus įgy­ven­din­ti po­li­ci­jos re­for­mą, įstai­ga ta­po pa­val­di Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui. Pas­ta­ra­sis ėmė­si spręs­ti dau­gu­mą su ap­skri­čiai pri­klau­san­čių ko­mi­sa­ria­tų dar­bu su­si­ju­sių klau­si­mų.

 

Apie policijos darbą kalbėjosi Ukmergės komisariato vadovas Rolandas Kiškis (kairėje) ir VA VPK viršininko pavaduotojas Sigitas Mecelica.
Autorės nuotr.

Bui­ti­nės at­lie­kos – šiuo me­tu gal­vos skaus­mas ir gy­ven­to­jams, ir jų ve­žė­jams, ir sa­vi­val­dy­bės tarnautojams. Gy­ven­to­jai pyks­ta, kad į kon­tei­ne­rius drau­džia­ma dė­ti ža­li­ą­sias at­lie­kas, valdininkai su­ka gal­vą, kaip iš­spręs­ti pro­ble­mą, o bui­ti­nių at­lie­kų ve­žė­jas pa­reiš­kė šios veik­los no­rin­tis at­si­sa­ky­ti.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. At­lie­kų ve­ži­mas Uk­mer­gė­je ta­po nuos­to­lin­gas.

„Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras „vals­tie­tis“ Al­gir­das Ko­pūs­tas už vai­ra­vi­mą ne­blai­viam pa­grįs­tai nu­baus­tas 1 tūkst. li­tų pi­ni­gi­ne bau­da bei tei­sės vai­ruo­ti at­ėmi­mu vie­niems me­tams. Tai tre­čia­die­nį kon­sta­ta­vo nu­baus­to me­ro skun­dą iš­nag­ri­nė­jęs Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas“, – skel­bia BNS nau­jie­nų agen­tū­ra.

Pra­ne­ši­me pa­žy­mi­ma, kad Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo ver­dik­tas yra ga­lu­ti­nis ir ne­skun­džia­mas – me­ras prie vai­ro sės­ti ne­ga­lės me­tus.

Ka­lė­dų šven­tės tra­giš­kai bai­gė­si vie­nam Pa­bais­ko se­niū­ni­jos, Ant­akal­nio kai­mo gy­ven­to­jui. Jis mir­ti­nai ap­si­nuo­di­jo smal­kė­mis. Sek­ma­die­nio nak­tį žmo­gų ap­ti­ko na­mo, ku­ria­me įvy­ko ne­lai­mė, sa­vi­nin­kas.

Pen­kias­de­šimt­me­tis M. L. pas kai­my­ną Vik­to­rą K. glau­dė­si nuo žie­mos pra­džios. Sa­vo mi­ru­sios su­gy­ven­ti­nės na­me iš­ar­dęs kros­nį ir iki žie­mos ne­spė­jęs jos su­re­mon­tuo­ti, pa­si­pra­šė per­žiem pa­gy­ven­ti pas ne­to­lie­se gy­ve­nan­tį vie­ni­šą vy­riš­kį.

Vik­to­ras K. ne­lai­mės nak­tį mie­go­jo ant­ra­me na­mo aukš­te. Pir­mą­jį bu­vo už­lei­dęs drau­gui. Jis pa­sa­ko­jo nak­tį pa­ju­tęs dū­mų kva­pą ir nu­si­lei­dęs že­myn pa­tik­rin­ti, kas nu­ti­ko. Du­ris į kam­ba­rį, ku­ria­me nak­vo­jo M. L., pa­vy­ko ati­da­ry­ti ne iš kar­to. Su­pra­tęs, kad jas už­rė­mė prie jų su­smu­kęs drau­gas, į vi­dų pa­te­ko iš­dau­žęs du­rų stik­lą.

Pi­gaus alaus mė­gė­jams – lai­ki­ni ne­pa­to­gu­mai: nuo gais­ro nu­ken­tė­jo Vy­tau­to gat­vė­je įsi­kū­ru­si kar­čia­ma „Pas Alek­san­drą“.

Gais­ras Vy­tau­to g. 44 esan­čia­me me­di­nia­me na­me, ku­ria­me yra ir A. P. pri­klau­san­tis gy­ve­na­mas būs­tas, įsi­plies­kė penk­ta­die­nį apie 13 va­lan­dą. Ži­di­nys kaip tik ir bu­vo bu­te.

Į įvy­kio vie­tą at­sku­bė­jo še­šios gais­ri­nės ma­ši­nos. Kad ga­lė­tų ope­ra­ty­viau at­lik­ti dar­bus, ug­nia­ge­siams te­ko pjau­ti me­di­nio na­mo skar­di­nį sto­gą.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Alu­dę „Pas Alek­san­drą“ gel­bė­jo ug­nia­ge­siai.

Ša­lia Bu­ge­nė­lių kai­mo esan­čia­me miš­ke ket­vir­ta­die­nį 13 va­lan­dą ki­lo gais­ras. Lai­mei, į jį at­sku­bė­ję miš­ki­nin­kai ir ug­nia­ge­siai ge­si­ni­mą tik imi­ta­vo. Gais­ras bu­vo ne­tik­ras, o tik su­reng­tos kon­tro­li­nės – tak­ti­nės pra­ty­bos ir pa­tik­rin­ta, kaip vei­kia ant­že­mi­nė au­to­ma­ti­nė miš­ko gais­rų ste­bė­ji­mo sis­te­ma.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pratybos vyko miške.

Le­on­po­ly­je esan­ti UAB „Zu­jų paukš­ty­nas“ viš­tų fer­ma skan­di­na apy­lin­kes smar­vė­je. Pa­lei jas va­žia­vu­sius žmo­nes sek­ma­die­nį pri­bloš­kė ne tik sklindan­tis dvo­kas, bet ir vaiz­das – ša­lia paukš­ty­no esan­tys kon­tei­ne­riai bu­vo pri­vers­ti nu­gai­šu­sių viš­tų.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Tokiu vaiz­du sa­vait­ga­lį „gro­žė­jo­si“ link Le­on­po­lio tven­ki­nio va­žia­vę po­il­siau­to­jai.

Uk­mer­gės spor­to cen­tras in­for­ma­vo apie Jo­na­vo­je vy­ku­sias Res­pub­li­kos se­niū­ni­jų spor­to žai­dy­nių fut­bo­lo var­žy­bas, ku­rio­se per­ga­lę šven­tė uk­mer­giš­kiai.

 

Me­ni­nin­kas Jo­nas Vait­kus, ku­rio so­dy­bo­je bu­vo su­reng­tas fes­ti­va­lis „Ra­ga­nos ri­tu­a­las“, ne­si­ti­kė­jo, kad šis ren­gi­nys aukš­tyn ko­jo­mis ap­vers jo gy­ve­ni­mą. Dėl sodyboje ras­tų nar­ko­ti­kų vil­nie­čio at­žvil­giu pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, o is­to­ri­ją pa­vie­ši­nus, jam te­ko iš­ei­ti iš dar­bo vals­ty­bės tar­ny­bo­je.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Jono Vaitkaus nuotr. Fes­ti­va­ly­je „Ra­ga­nų ri­tu­a­las“: bal­tų gru­pės „Kūlgrinda“ va­do­vė Ini­ja Trin­kū­nie­nė.

 

Šiais me­tais pa­di­dė­ju­si bu­tų nuo­mos mo­kes­čių naš­ta per ki­še­nes smo­gė Uk­mer­gės ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jams. Pra­si­dė­jus šil­dy­mo se­zo­nui ne­įga­lie­ji su­lau­kė dar vie­nos "do­va­nė­lės" – pa­pil­do­mų mo­kes­čių už ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­pas. Men­kas pa­ja­mas gau­nan­tys gy­ven­to­jai, ieš­ko­da­mi tei­sin­gu­mo, raš­tu krei­pė­si į ra­jo­no val­džią.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

Ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­čio ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­pų plo­tas mil­ži­niš­kas – per ke­tu­ri šim­tai kvad­ra­ti­nių met­rų. Už di­džiu­lį ap­šil­do­mą rū­sį, ho­lus, bib­lio­te­ką, kom­piu­te­rių kla­sę, sve­čių, bu­dė­to­jų kam­ba­rius iki šiol mo­kė­da­vo Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras.

 

 

Ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jai sa­vo nuos­kau­das iš­lie­ja Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rei Si­gi­tai Ba­ka­naus­kie­nei (kai­rė­je).

 

Ben­dra­bu­ty­je daug ne­nau­do­ja­mų, san­dė­liais pa­vers­tų pa­tal­pų, už ku­rių šil­dy­mą tu­ri su­mo­kė­ti gy­ven­to­jai.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Puslapis 1454 iš 1482

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų