Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Šeš­ta­die­nį šim­tai bai­ke­rių iš vi­sos Lie­tu­vos ir už­sie­nio at­vy­ko į Uk­mer­gę. Prie Ku­rė­nų už­ei­gos vy­ko tarp­tau­ti­nio bai­ke­rius vie­ni­jan­čio klu­bo „Free Hawks MC“ („Lais­vi Va­na­gai“) 12-asis gim­ta­die­nis.

 

Gim­ta­die­nis bu­vo pa­ly­dė­tas ir pa­tran­kos šū­viais.

Er­nes­ta VALUCKAITĖ

An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos

I kla­sės gim­na­zis­tė

 

Finalo dalyviai A. Pelakauskas ir G. Blusytė drauge su direktoriumi A. Girdžiūna.

Įgy­ven­di­nant  ES lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą „Spor­to aikš­ty­nų prie Uk­mer­gės ra­jo­no mo­kyk­lų įren­gi­mas”, šie­met re­no­vuo­ti ke­tu­rių ra­jo­no mo­kyk­lų spor­to aikš­ty­nai. Vie­na­me iš re­no­vuo­tų­jų – An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos spor­to aikš­ty­ne – pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ko dar­bų pa­baig­tu­vių ir aikš­ty­no ati­da­ry­mo iš­kil­mės.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Autorės nuotr. Sim­bo­li­nę sta­dio­no ati­da­ry­mo juos­te­lę per­kir­po R. Ba­ra­vy­kas ir A. Gir­džiū­na.

Uk­mer­gės li­go­ni­nės gim­dy­mo sky­riu­je va­sa­rą kū­di­kį pa­gim­džiu­si mo­te­ris li­ko ne­įga­li. Ta­čiau po įstai­go­je at­lik­to au­di­to pa­aiš­kė­jo, kad me­di­kų kal­tės dėl to ne­įžvel­gia­ma.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dan­guo­lė Li­zū­nie­nė sa­ko, kad ma­žo­ji Rus­nė au­ga daug grei­čiau, nei sveiks­ta pa­sau­lį po tru­pu­tį at­pa­žįs­tan­ti jos ma­ma.

 

Jau ke­le­tą me­tų Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mai ren­gia kon­kur­są „Ge­riau­sia me­tų įmo­nė“. Šie­met kon­kur­se da­ly­va­vo ir ge­riau­sios ma­žos įmo­nės var­dą pel­nė uk­mer­giš­kiai – UAB „Jo­land“.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ben­dros Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos už­da­ros ak­ci­nės ben­dro­vės „Jo­land“ di­rek­to­rius Jo­nas Vy­čas sa­ko, kad min­tis da­ly­vau­ti kon­kur­se ki­lo ne pir­mą kar­tą – įmo­nė yra da­ly­va­vu­si ir anks­čiau.

 

 

UAB „Jo­land“ di­rek­to­rius Jo­nas Vy­čas sa­ko, kad vi­suo­met ma­lo­nu bū­ti ge­rai įver­tin­tam.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Kon­kur­sas „Ge­riau­sia mel­žė­ja 2012“ mū­sų ra­jo­ne vy­ko pra­ei­tą sa­vai­tę. Šios mel­žė­jų var­žy­tu­vės jau ta­po tra­di­ci­ja ir res­pub­li­ko­je, ir ra­jo­ne. Jų da­ly­viai tvir­ti­na, kad svar­biau­sias to­kių ren­gi­nių pri­va­lu­mas – ga­li­my­bė dau­giau su­ži­no­ti apie mel­ži­mo rei­ka­la­vi­mus, gy­vu­lių prie­žiū­rą.

 

Kon­kur­so da­ly­viai ne tik run­gė­si, bet ir mo­kė­si.

Iš­rink­tas ge­riau­sias Vil­niaus ap­skri­ty­je apy­lin­kės ins­pek­to­rius ir pa­tru­lių ko­man­da. Ge­riau­sio ap­skri­ties apy­lin­kės ins­pek­to­riaus var­dą pel­nė Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pre­ven­ci­jos po­sky­rio ty­rė­jas Ge­di­mi­nas Ka­les­ny­kas.

Pa­sak po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vės spau­dai As­tos Kro­ger­tie­nės, toks kon­kur­sas or­ga­ni­zuo­ja­mas dau­giau nei de­šim­tį me­tų. Šie­met ja­me var­žė­si 5 pa­tru­lių eki­pa­žai ir 10 apy­lin­kės ins­pek­to­rių.

 

G. Kalesnykas „uždirbo“ Ukmergei naują tarnybinį automobilį.

Penk­ta­die­nį mi­nė­jo­me Pa­sau­li­nę li­go­nių die­ną. Ta pro­ga Rau­do­no­jo Kry­žiaus dar­buo­to­jai drau­ge su ra­jo­no me­di­kais ap­lan­kė Del­tu­vos se­ne­lių  na­mų glo­bo­ti­nius.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Del­tu­vos se­ne­lių na­mų gy­ven­to­jus ap­žiū­rė­jo li­go­ni­nės spe­cia­lis­tai.

Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cen­tro ini­cia­ty­va ša­ly­je kas­met ren­gia­ma kon­kur­si­nė liau­dies me­no pa­ro­da „Auk­so vai­ni­kas“. Sek­ma­die­nį Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre pa­skelb­ti ir ap­do­va­no­ti ge­riau­si tau­to­dai­li­nin­kai iš vi­sos Lie­tu­vos.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. „Auk­so vai­ni­ko“ ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­ja.

 

Uk­mer­gės spor­to cen­tras, kaip ir kas­met, ren­ka ge­riau­sių spor­ti­nin­kų de­šim­tu­kus jau­nių ir jau­nu­čių gru­pė­se.

Štai jie – ge­riau­sie­ji, dau­giausia ap­do­va­no­ji­mų per me­tus pel­nę jau­nie­ji Uk­mer­gės spor­ti­nin­kai.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.

JAUNIŲ GRUPĖ

Puslapis 1456 iš 1487

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų