Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

 

Ge­gu­žės pra­džio­je Sei­mas pil­dė ir kei­tė šių me­tų Vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mą. Pa­da­ry­tos pa­tai­sos įsta­ty­me ge­ro­kai ap­kar­pė ir vals­ty­bės, ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tus.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ko­vo mė­ne­sį ra­jo­no ta­ry­ba jau bu­vo pa­tvir­ti­nu­si vi­sas nu­ma­to­mas sa­vi­val­dy­bės iš­lai­das ir įplau­kas. Jau tuo­met bu­vo kal­ba­ma, jog pi­ni­gų šie­met bus tik pa­tiems bū­ti­niau­siems ra­jo­no rei­ka­lams. Ra­jo­no va­do­vai ir ta­ry­ba re­ko­men­da­vo at­si­sa­ky­ti iš­lai­dų, be ku­rių dar ga­li­ma ken­tė­ti.

 

 

Uk­mer­gės pa­dan­gė niau­kia­si.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Pra­si­dė­jus vi­suo­ti­niam bul­via­ka­siui, gau­siu der­liu­mi šie­met džiau­gia­si tik au­gi­nan­tie­ji bul­ves sa­vo reik­mėms. Ta­čiau ge­ras der­lius nė kiek ne­džiu­gi­na stam­bių ūki­nin­kų. Daug bul­vių jiems reiš­kia už­pil­dy­tą rin­ką ir ma­žas kai­nas. „Čia kaip su tais ka­čiu­kais – at­si­ve­dė ka­tė, bet nie­kam jų ne­rei­kia“, - taip vaiz­din­gai aiš­ki­na liūd­ną si­tu­a­ci­ją.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Už ki­log­ra­mą bul­vių šį ru­de­nį jų au­gin­to­jai pra­šo nuo 45 iki 60 cen­tų – kai­nos pa­ly­gin­ti su per­nykš­tė­mis kri­to apie dvi­de­šimt pro­cen­tų. Ta­čiau ūki­nin­kai spė­ja, kad ir pi­giai par­duo­ti jas ne­bus leng­va.

Sa­vait­ga­lį bul­vių lau­kuo­se vi­rė dar­bas.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Tre­čia­die­nį nuo anks­ty­vo ry­to mies­to cen­tre burz­gė pjūk­lai – ant ša­li­gat­vio vie­na po ki­tos gu­lė čia au­gu­sios lie­pos. Taip pra­dė­ti Vie­nuo­ly­no gat­vės ir Kęs­tu­čio aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos dar­bai.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Pra­dė­tas vyk­dy­ti Su­si­sie­ki­mo in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mo pro­jek­tas, ku­rį pa­tvir­ti­no Vil­niaus re­gio­no plėt­ros ta­ry­ba. Ne­se­niai bu­vo pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis tarp už­sa­ko­vo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir ge­ne­ra­li­nio ran­go­vo AB „Uk­mer­gės ke­liai“. Pa­gal šį pro­jek­tą nu­ma­ty­ta Vie­nuo­ly­no, Mai­ro­nio gat­vių bei Kęs­tu­čio aikš­tės ša­li­gat­vių re­konst­ruk­ci­ja.

 

 

Uk­mer­gės cen­tras per vie­ną die­ną ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­si­kei­tė.

 

Vie­nuo­ly­no gat­vės lie­pos jau ta­po me­die­na.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Užgriuvęs pirmasis snie-gas visuomet sukelia rū­pes­čių ke­li­nin­kams. Šie­met, ma­tyt, jų bus dar dau­giau, nes ne tik žie­ma, bet ir ša­lį apė­męs sun­kme­tis dik­tuos sa­vo są­ly­gas.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Kas­met prieš žie­mos se­zo­ną sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys pa­si­ra­šo įsa­ky­mą pra­dė­ti ke­lius pri­žiū­rin­čių įmo­nių bu­dė­ji­mą ke­liuo­se. Šie­met šio įsa­ky­mo iš­leis­ti ne­sku­bėta ir ke­li­nin­kų bu­dė­ji­mas ke­liuo­se, kol lei­do oro są­ly­gos, buvo vis ati­de­da­mas. Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ūkio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vy­gin­tas Du­baus­kas sa­ko, kad tau­po­mas kiek­vie­nas li­tas, skir­tas ke­lių prie­žiū­rai: „Se­ka­me si­nop­ti­kų prog­no­zes ir bu­dė­ji­mo dar ne­skel­bia­me, nes už tai rei­kia ir su­si­mo­kė­ti.“ Iki nau­jų me­tų ke­lius pri­žiū­rės tos pa­čios įmo­nės kaip ir per­nai, nes su­tar­tys ga­lio­ja iki sau­sio 1 die­nos. Pa­si­bai­gus su­tar­čių ter­mi­nams, bus skel­bia­mas kon­kur­sas ir ren­ka­mi nau­ji ope­ra­to­riai. Kol kas mies­to gat­ves bei ra­jo­no ke­lius pri­žiū­rės dvi įmo­nės – UAB „Uk­mer­gės ver­smė“ bei VĮ „Vil­niaus re­gio­no ke­liai“ Uk­mer­gės ke­lių tar­ny­ba.

 

 

 

Dar va­kar grė­bę la­pus, ket­vir­ta­die­nį kiem­sar­giai jau ka­sė snie­gą.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Uk­mer­gė­je be­veik ne­be­li­ko gat­vių, ku­rio­se po žie­mos ne­žio­jė­tų klas­tin­gi spąs­tai au­to­mo­bi­liams. Val­di­nin­kai pa­si­ren­gę lo­py­ti duo­bes, ta­čiau pri­pa­žįs­ta, kad to­kie „vais­tai“ sens­tan­čiai dan­gai ma­žai be­pa­dės.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Daž­nas au­to­mo­bi­lis po to­kio pa­si­va­ži­nė­ji­mo „gy­dy­tis“ ke­liau­ja į au­to­mo­bi­lių ser­vi­są.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ne­se­niai į re­dak­ci­ją už­su­ku­si Krekš­liuo­se gy­ve­nan­ti „Uk­mer­gės ži­nių“ skai­ty­to­ja pa­sa­ko­jo apie šio ra­jo­no gy­ven­to­jų var­gus. Anot jos, Ąžuo­lų, To­po­lių, Tu­jų, ki­tos nuo­ša­les­nės gat­vės daž­nai sken­dė­ja tam­so­je net ir to­mis ne­il­go­mis va­lan­do­mis, kai ki­to­se mies­to vie­to­se švies­tu­vai de­ga.

Ra­jo­no ta­ry­ba ap­si­spren­dė, kam su­teik­ti Uk­mer­gės ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio var­dą. Juo ta­po Lie­tu­vos pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­tas Al­fon­sas Ber­no­tas.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Al­fon­sas Ber­no­tas ta­po pir­muo­ju ofi­cia­liai pa­tvir­tin­tu Uk­mer­gės ra­jo­no gar­bės pi­lie­čiu.

Šių me­tų Uk­mer­gės gar­bės pi­lie­čiu iš­rink­tas Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je gar­sus kal­bi­nin­kas Zig­mas Zin­ke­vi­čius. Jis bu­vo ap­do­va­no­tas šeš­ta­die­nį vy­ku­sia­me iš­kil­min­ga­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gės gar­bės pi­lie­tį Zig­mą Zin­ke­vi­čių mies­te­lė­nų aki­vaiz­do­je ap­do­va­no­jo ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas.

Sei­mo na­rio Ju­liaus Ve­sel­kos ūky­je ant­ra­die­nį bu­vo nu­šau­ta kar­vė.

Ne­gy­vą juod­mar­gę ga­nyk­lo­je ap­ti­ko Sie­si­kų se­niū­ni­jo­je Užu­lau­kio kai­me ūkį pri­žiū­rin­tis Sei­mo na­rio sū­nus Ge­di­mi­nas Ve­sel­ka. Vy­ras pa­sa­ko­jo, kad gy­vu­lys bu­vo re­gist­ruo­tas jo var­du.

Ga­nyk­la yra maž­daug už dvie­jų ki­lo­met­rų nuo so­dy­bos, Be­ne­dik­ta­vos kai­me.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

AB „Uk­mer­gės gelž­be­to­nis“ ir VšĮ Lie­tu­vos ver­slo pa­ra­mos agen­tū­ra pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­si­ra­šė pro­jek­to eks­por­to plėt­rai tiks­li­nė­se rin­ko­se ad­mi­nist­ra­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tį.

Eu­ro­pi­nius stan­dar­tus ati­tin­kan­čią pro­duk­ci­ją Lie­tu­vos sta­ty­boms ga­mi­nan­čiai ben­dro­vei iš Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do skir­tas 56 518 Lt fi­nan­sa­vi­mas.

 

AB „Uk­mer­gės gelž­be­to­nis“ pro­duk­ci­ja par­duo­da­ma ir Lie­tu­vo­je, ir už­sie­ny­je.

Puslapis 1458 iš 1487

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų