Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Na­cio­na­li­nė Lie­tu­vos bib­lio­te­kų sa­vai­tė pa­mi­nė­ta ne tik įvai­riais ren­gi­niais, bet ir pa­ger­biant ge­riau­sius ša­lies bib­lio­te­ki­nin­kus. No­mi­na­ci­jos už ino­va­ty­vią, kū­ry­bin­gą veik­lą skir­tos ir Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­joms, o ge­riau­sio 2010 me­tų bib­lio­te­ki­nin­ko var­das su­teik­tas Tau­jė­nų fi­lia­le dir­ban­čiai Gra­ži­nai Žu­kaus­kie­nei.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Au­to­rės nuotr. Iš kai­rės: J. Ma­čiu­lie­nė, G. Žu­kaus­kie­nė, O. Venc­lo­vie­nė ir M. Kur­nic­kie­nė.

Ra­jo­no pe­da­go­gams šven­tę Tarp­tau­ti­nės mo­ky­to­jo die­nos pro­ga pra­ėju­sį penk­ta­die­nį su­ren­gė sa­vi­val­dy­bė bei moks­lei­viai. Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro sa­lė­je skam­bė­jo svei­ki­ni­mo kal­bos, mu­zi­ka, pa­gerb­ti ge­riau­si ra­jo­no mo­ky­to­jai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ge­riau­si ra­jo­no mo­ky­to­jai (iš kai­rės): R. Ver­bic­kas, M. Baš­kie­nė, R. Ka­ma­raus­kas.

Uk­mer­gės spor­to cen­tras kas­met ren­ka ge­riau­sių spor­ti­nin­kų de­šim­tu­ką. Tai jau­nie­ji spor­ti­nin­kai, per me­tus pel­nę dau­giau­siai per­ga­lių, gar­si­nan­tys Uk­mer­gę ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je.

Šie­met vi­si jie tra­di­ciš­kai bu­vo pa­gerb­ti ir ap­do­va­no­ti svei­ka­tin­gu­mo cen­tre „Si­ner­gi­ja“ su­reng­to­se iš­kil­mė­se. Jų me­tu pa­skelb­ta ir ge­riau­sia 2012-ųjų me­tų spor­ti­nin­kė.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Penk­tus me­tus iš ei­lės prieš šven­tas Ka­lė­das ap­do­va­no­ja­mi ga­biau­si Uk­mer­gės moks­lei­viai, pa­si­žy­mė­ję moks­lo, me­no, spor­to sri­ty­se.

 

Au­to­rės nuotr. Tarp ap­do­va­no­tų­jų dau­giau­siai – An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nių.

Bai­gian­tis me­tams ta­po gra­žia tra­di­ci­ja ap­do­va­no­ti ga­biau­sius ra­jo­no moks­lei­vius. Ant­ra­die­nį sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lė­je jiems bu­vo įtei­kia­mi ap­do­va­no­ji­mai iš Ga­bių vai­kų ir jau­ni­mo rė­mi­mo fon­do.

Dvi­de­šimt de­vy­niems ra­jo­no moks­lei­viams įteik­ti di­plo­mai ir pi­ni­gi­nės pre­mi­jos. Juos svei­ki­no fon­do glo­bė­jas ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas, fon­do pir­mi­nin­kas Juo­zas Varž­ga­lys, sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė.

Gedimino Nemunaičio nuotr. „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los pir­mo­kė Lu­ka Kuz­mai­tė pui­kiai pa­si­ro­dė „Švie­so­fo­ro“ re­gio­ni­nė­se var­žy­bo­se.

Jau ta­po tra­di­ci­ja bai­gian­tis moks­lo me­tams bei prieš di­dži­ą­sias šven­tes pa­gerb­ti ga­biau­sius ra­jo­no moks­lei­vius, Uk­mer­gę gar­si­nan­čius jau­nuo­lius. Sa­vi­val­dy­bės Ga­bių vai­kų ir jau­ni­mo rė­mi­mo fon­do fi­nan­si­nė pa­ra­ma prieš Ka­lė­das skir­ta 65 mo­ki­niams.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Au­to­rės nuotr. Vie­na ap­do­va­no­tų­jų – Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos gim­na­zis­tė Greta Slapšytė, res­pub­li­ki­nio mo­ki­nių kū­ry­bos kon­kur­so lau­re­a­tė.

Įspū­din­ga ei­se­na Uk­mer­gė­je bu­vo pa­žy­mė­ta ba­lan­džio 15-ąją mi­ni­ma Pa­sau­li­nė kul­tū­ros die­na. Ke­tu­riems ra­jo­no kul­tū­ros vei­kė­jams šven­tės pro­ga įteik­ti ap­do­va­no­ji­mai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Iš­kil­min­ga kul­tū­ros dar­buo­to­jų ei­se­na.

Tre­čia­die­nį uk­mer­giš­kė Ka­ro­li­na Bur­lė­gie­nė į Pre­zi­den­tū­rą vy­ko at­si­im­ti gar­bin­go ap­do­va­no­ji­mo. Mo­ti­nos die­nos pro­ga Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė įtei­kė vals­ty­bi­nius ap­do­va­no­ji­mus dau­gia­vai­kėms mo­ti­noms.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Džo­jos Gun­dos Ba­ry­sai­tės nuotr. De­vy­nis vai­kus iš­au­gi­nu­sią Ka­ro­li­ną Bur­lė­gie­nę svei­ki­no Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Tre­čia­die­nį Žel­vos se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai rin­ko­si į gra­žią šven­tę. Ant­ram gy­ve­ni­mui mies­te­lio kul­tū­ros na­mai pri­kel­ti, at­li­kus di­de­lį pa­sta­to iš­orės ir vi­daus re­mon­tą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Įkurtuvių šventėje.

Ve­ly­kos nuo se­no bu­vo sie­ja­mos su sta­lo kul­tu – val­giais, gė­ri­mais, tuo, kuo sta­las den­gia­mas ir puo­šia­mas. Gau­sių vai­šių prieš šven­tes gy­ven­to­jai plūs­ta į par­duo­tu­ves, kva­pai sklin­da iš šei­mi­nin­kių vir­tu­vių. Ta­čiau su­kio­tis prie puo­dų pa­tin­ka ne vi­siems: ga­ta­vų pa­tie­ka­lų dai­ro­ma­si ki­tur.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Per Velykas susėsime prie nekasdieniškai atrodančių stalų.

Puslapis 1482 iš 1487

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų