Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Penktadienį ir šeštadienį šalies prekybos centruose vykusios „Maisto banko“ akcijos organizatoriai sako maloniai nustebę žmonių dosnumu. Geradariai skurstantiesiems paaukojo maisto už 302 tūkst. eurų – daugiau nei milijoną litų. Ypatingai dosnūs šį kartą buvo ir ukmergiškiai.

2015-ie­ji – Lie­tu­vos et­no­gra­fi­nių re­gio­nų me­tai. Mū­sų kraš­te jie pra­dė­ti aukš­tai­tiš­ko­mis spal­vo­mis pa­puoš­tu ren­gi­niu, vy­ku­siu kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus Užu­gi­rio sky­riu­je įkur­ta­me se­nų­jų ama­tų cen­tre. Lie­tu­vą su­da­ro pen­ki XIII am­žiu­je su­si­for­ma­vę et­no­gra­fi­niai re­gio­nai: Aukš­tai­ti­ja, Že­mai­ti­ja, Dzū­ki­ja (dar va­di­na­ma Dai­na­va)...

Rugsė­jo 9–20 die­no­mis Bel­gi­jo­je Ant­ver­pe­ne vy­ko Spe­cia­lio­sios Olim­pia­dos Eu­ro­pos va­sa­ros žai­dy­nės. Į Lie­tu­vos rink­ti­nės plau­ki­kų ko­man­dą pa­te­ko ir Uk­mer­gės ,,Ry­to“ spe­cia­lio­sios mo­kyk­los auk­lė­ti­nė Auk­sė Briau­ny­tė.

 

Aplinkos ministerija primena žūklės ant ledo taisykles ir ragina elgtis atsakingai. Naujose Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse nustatyta prievolė žvejams mėgėjams žvejojant ant ledo turėti smaigus.

Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se gy­ve­nan­ti uk­mer­giš­kė Vil­ma Za­les­kai­tė-Wal­ters sa­vo gy­ve­ni­mą da­li­ja tarp Port­lan­do, ku­ria­me įsi­kū­rė, ir Kad­rė­nų, kur gy­ve­na jos ma­ma. Ame­ri­ko­je jo­gos mo­kan­ti bei sa­vo pro­gra­mas ku­rian­ti pro­fe­sio­na­li jo­gos mo­ky­to­ja...

Antradienį minime Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną. Jos prasmę mums primena išlikę nuotraukų, laidų, filmų kadrai, skambančios laisvės dainos. Ką apie 1991 metų sausio įvykius prisimena patys ginti laisvės ėję žmonės? Nemažai juose dalyvavusių ukmergiškių šiandien susivieniję į tos dienos vardu pavadintą draugiją.

Uk­mer­gė­je, VšĮ Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tre, ati­da­ry­tas Jau­ni­mo in­for­ma­ci­nis taš­kas – Eu­ro­desk Lie­tu­va at­sto­vy­bė. Tai – Eu­ro­pos jau­ni­mo in­for­ma­ci­jos tin­klas, vei­kian­tis 33 Eu­ro­pos ša­ly­se ir tei­kian­tis in­for­ma­ci­ją, skir­tą jau­ni­mui ir dir­ban­tiems su jau­ni­mu.

 

„Šilo“ pagrindinė mokykla turi gražią tradiciją kasmet diplomais „Tikslas ir prasmė“ apdovanoti du išskirtinius, ryškų pėdsaką mokyklos gyvenime palikusius mokinius.

Mies­to til­tams ver­kiant bū­ti­nas re­mon­tas, pa­na­šu, taps re­a­lus. Juos iš sa­vi­val­dy­bės pe­rė­mus vals­ty­bės įmo­nei, jau ren­gia­mi bū­ti­ni do­ku­men­tai. Ei­lė­je – pa­grin­di­nis Šven­to­sios til­tas, o pra­dė­ti ke­ti­na­ma nuo ap­gai­lė­ti­nos būk­lės til­to per Vil­kmer­gė­lę Ge­di­mi­no gat­vė­je.     

Želvos mokyklos moksleiviai jau daugelį metų prieš Kalėdas aplanko vienišus senelius, gyvenančius Želvos parapijos katalikiškuose senelių namuose. Mokinių komiteto nariai su mokytojomis Jolita Gineikiene ir Lina Monkevičiene ir šiemet aplankė senelius. Dovanojo naminių uogienių, arbatžolių...

Puslapis 600 iš 786

lzukt.lt

Krašto turtas
Praeities integracija

Kuponas Ukmergės žinios

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar ketinate skiepytis “AstraZeneca” vakcina?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų