Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­giš­kė Ona pa­si­da­li­no min­ti­mis apie pa­lei Šven­tą­ją be­si­drie­kian­tį pės­čių­jų-dvi­ra­čių ta­ką. Mo­te­ris sa­kė Uk­mer­gė­je gy­ve­nan­ti sep­ty­ne­rius me­tus, ta­čiau vi­sai ne­se­niai pir­mą kar­tu su anū­ku nu­ta­rė su­reng­ti ma­žą eks­kur­si­ją mies­to gat­vė­mis nuo pės­čių­jų til­to.

La­bai lai­min­gai pa­si­skrai­dy­mas au­to­mo­bi­liais tre­čia­die­nio va­ka­rą bai­gė­si Gruo­džio 17-osios gat­vė­je. Ne­to­li mies­to sta­dio­no įvy­kus eis­mo įvy­kiui du au­to­mo­bi­liai bu­vo su­mai­to­ti. Vie­nas iš jų per­skrie­jo upe­lį ir at­si­tren­kė į me­dį. Lai­mei, ap­siei­ta be žmo­nių au­kų ir su­ža­lo­ji­mų.

Uk­mer­gė­je pir­mą kar­tą vyk­do­mas teis­mo spren­di­mas nu­griau­ti ne­le­ga­lų sta­ti­nį. Kęs­tu­čio aikš­tės pa­sta­tas-vai­duok­lis ne tik ga­di­no vaiz­dą, bet kė­lė abe­jo­nių dėl sau­gu­mo. Pra­dė­jus jį griau­ti ran­go­vai pri­si­pa­ži­no pa­krau­pę – sta­ti­nys ga­lė­jo bet ku­riuo mo­men­tu su­griū­ti pats.

Praktika rodo, kad gaisrų ne atvirose vietovėse padaugėja kūrenimo sezono metu. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas perspėja gyventojus apie būtinybę laikytis Bendrosios gaisrinės saugos taisyklių. Primenama: pastatuose, kuriuose yra įrengtos krosnys, prieš intensyvų kūrenimą būtina jas gerai sutvarkyti bei išvalyti dūmtraukius.

Policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl mieste neteisėtai iškirstų daugiau nei dviejų šimtų medžių. Skaičiuojama, jog aplinkai padaryta žala siekia kelis šimtus tūkstančių litų.

 

Balandžio 26 d. Vilniaus apskrities VPK Ukmergės rajono policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl policijos pareigūnų papirkimo.

Pirmą 2014-tųjų metų dieną Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnams darbo nestigo. Per parą buvo užregistruoti 38 pranešimai. Pradėti penki ikiteisminiai tyrimai, iš kurių du - dėl sveikatos sutrikdymo, du - dėl smurto artimoje aplinkoje bei vienas dėl grasinimo.

Gais­ro me­tu Del­tu­vos se­niū­ni­jo­je, Va­sy­liš­kių kai­me nu­ken­tė­jo vy­riš­kis. Ap­si­nuo­di­jęs dū­mais ir ap­de­gęs žmo­gus iš­vež­tas į li­go­ni­nę grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu. Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai pra­ne­ši­mą apie gais­rą ga­vo spa­lio 29 die­ną apie 22 va­lan­dą.

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tai kas­met ver­ti­na, kaip ša­lies mo­kyk­lo­se mai­ti­na­mi moks­lei­viai. Ne­se­niai vy­ku­sio pa­tik­ri­ni­mo me­tu nu­sta­ty­ta pa­žei­di­mų.

 

Miš­ki­nin­kai liūd­nai juo­kau­ja ta­pę dar ir šiukš­li­nin­kais. La­biau­siai šiukš­lė­mis miš­kai „puo­šia­mi“ va­sa­rą, kai juo­se daug po­il­siau­to­jų. Pa­lik­ta ne­tvar­ka urė­di­jai – pa­pil­do­mos iš­lai­dos.

Puslapis 600 iš 823

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų