Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Va­sa­rio 6 die­ną di­de­lis gais­ras ki­lo Vy­tau­to gat­vė­je. Mal­ši­nant lieps­nas te­ko stab­dy­ti eis­mą šia gat­ve. Apie 9 va­lan­dą ry­to Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­siams nu­vy­kus į įvy­kio vie­tą, Vy­tau­to 68 nu­me­riu pa­žy­mė­tas na­mas jau de­gė at­vi­ra lieps­na.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bu­dė­to­jai ba­lan­džio 28 d. apie 3 val. ga­vo pra­ne­ši­mą, kad au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je prie pre­ky­bos cen­tro „Pi­vo­ni­ja“ mu­ša­si jau­nuo­liai.

Nu­vy­kus pa­aiš­kė­jo, kad gru­pė jau­nuo­lių iš chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų šo­ki­nė­da­mi, spar­dy­da­mi, mė­ty­da­mi daik­tus ap­ga­di­no Vi­diš­kių mies­te­lio gy­ven­to­jos I. R. (gim. 1993 m.) au­to­mo­bi­lį VW GOLF.

Šeš­ta­die­nio pa­va­ka­rę dau­ge­lio au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai su­ko į kel­kraš­tį ir stab­dė trans­por­to prie­mo­nes – va­žiuo­ti dėl stip­raus lie­taus ir vė­jo gū­sių ta­po be­veik ne­įma­no­ma ir ne­sau­gu. Per tris va­lan­das pri­li­jo dau­giau nei iš vi­so nuo mė­ne­sio pra­džios.

Šeštadienį, kuomet Ukmergėje vyko rytiniai Miesto šventės renginiai, viena ukmergiškių šeima gaisre patyrė didelių nuostolių. Kita vertus, ta pati šventė padėjo į nelaimės vietą ugniagesiams atvykti labai operatyviai.

Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja, kad liepos mėnesį policijos pareigūnai šalies keliuose vykdys šias prevencines priemones:

Laimės kūdikiu galima pavadinti į eismo įvykį ties Šventupe patekusį lengvojo automobilio vairuotoją. Įsirėžęs į traktoriaus tempiamą vandens cisterną, jis pastarąją apvertė, o paties automobilį nepataisomai sumaitojo, bet liko sveikutėlis. Nelaimė nutiko trečiadienį darbo dienai besibaigiant, kiek po 16 valandos.

Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Imu­ni­te­to sky­riaus vir­ši­nin­kas Ela­nas Jab­lons­kas ne­se­niai lan­kė­si Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te ir skai­tė pa­skai­tą „Ky­šis ar do­va­na?“.

 

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas iš­nag­ri­nė­jo bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je dvi uk­mer­giš­kės 26 me­tų S. G. ir 21 me­tų I. U. pri­pa­ži­no kal­to­mis dėl ne­tei­sė­tai įgy­tų sve­ti­mo nau­do­to­jo ta­pa­ty­bės pa­tvir­ti­ni­mo prie­mo­nių duo­me­nų...

AB LESTO ir Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pa­skel­bė ka­rą trans­for­ma­to­ri­nių pa­sto­čių plė­ši­kams. Nu­tar­ta kar­tu or­ga­ni­zuo­ti bu­dė­ji­mus ir rei­dus. AB LESTO pa­ti­ria di­de­lių nuos­to­lių dėl va­gys­čių iš trans­for­ma­to­ri­nių.

Daugiabučiuose namuose konflikto židiniu tarp kaimynų gali tapti bet kokie nesutarimai. Vienas tokių – beglobių gyvūnų priežiūra. Į redakciją paskambinusi Pivonijos mikrorajone daugiabutyje gyvenanti ponia Stefanija sakė jaučianti visų kaimynų pagiežą.

Puslapis 601 iš 823

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų