Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Kasmet Taujėnų gimnazijos moksleiviai kartu su auklėtojais ir mokytoja Laima Kraujelyte dalyvauja renginiuose, kur įgyjama žinių apie profesijos ir studijų pasirinkimą. „Profesinės karjeros diena“ gimnazijoje vyko ir šiais metais. Pradinių klasių ir 5–8 klasių mokiniai vyko susipažinti su profesijomis į pasirinktus objektus...

Šią sa­vai­tę Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jo­je prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos pra­dė­tos vo­kų plė­ši­mo pro­ce­dū­ros kon­kur­se dėl dvie­jų Uk­mer­gei itin reikš­min­gų ke­lio re­mon­to ir re­konst­ruk­ci­jos dar­bų. Sei­mo na­rys Arū­nas Du­dė­nas tre­čia­die­nį in­for­ma­vo, kad tą­dien at­plėš­ti vo­kai su pa­siū­ly­mais dėl vals­ty­bi­nės reikš­mės kraš­to ke­lio...

Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je ne­se­niai vy­ko se­mi­na­ras „Šiuo­lai­ki­nės vai­kų, jau­ni­mo ir su­au­gu­sių­jų li­te­ra­tū­ros ap­žval­ga ir ten­den­ci­jos. Au­to­ri­nių tei­sių tai­ky­mo prak­ti­ka li­te­ra­tū­ros kū­ri­niams“. 

 

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje surengė seminarą regioninei žiniasklaidai, kuriame kalbėta ne tik spaudos atstovams, bet ir kiekvienam  aktualiomis temomis. Viena tokių – apie Europos Sąjungos fondų teikiamas galimybes regionams 2014–2020 m. Ją pristatė Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos...

Na­cio­na­li­nis eg­za­mi­nų cen­tras pa­skel­bė pas­ku­ti­nius pa­grin­di­nės ir pa­kar­to­ti­nės se­si­jų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų ape­lia­ci­jų re­zul­ta­tus. Iš sep­ty­nių ape­lia­ci­jų, pa­teik­tų mū­sų ra­jo­no abi­tu­rien­tų, pa­ten­kin­ta tik vie­na – įver­ti­ni­mas bu­vo pa­di­din­tas.

13-osios Na­cio­na­li­nės Lie­tu­vos bib­lio­te­kų sa­vai­tės me­tu su­reng­ta ra­jo­no bib­lio­te­ki­nin­kų su­ei­ga. Jo­je ap­do­va­no­ti di­džiau­sios pa­gar­bos, nuo­šir­daus skai­ty­to­jų įver­ti­ni­mo, ko­le­gų pri­pa­ži­ni­mo nu­si­pel­nę bib­lio­te­ki­nin­kai.

Pre­zi­den­tū­ro­je ant­ra­die­nį įvy­ko iš­kil­min­ga ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ja, ku­rios me­tu Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­no glo­bė­ja Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ir tei­sin­gu­mo mi­nist­ras Juo­zas Ber­na­to­nis pa­svei­ki­no 29 Lie­tu­vos pi­lie­čius...

Sausio 10 dieną šachmatininkai rinkosi į Ukmergės sveikatingumo centre ,,Sinergija“ vykusį greitųjų šachmatų turnyrą ir gabiausių 2014 metų šachmatininkų apdovanojimus.Už pergales Lietuvos čempionate, tarptautinėse ir respublikinėse varžybose piniginėmis premijomis apdovanoti...

Va­sa­rio 16-ąją Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to rū­muo­se ren­gia­ma vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­ja. Juos ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė įteiks ir nu­si­pel­niu­siems mū­sų kraš­tie­čiams. Tarp ap­do­va­no­ji­mams pa­teik­tų as­me­nų – uk­mer­giš­kiai tė­tis bei sū­nus Vla­das ir Alius Ra­si­ma­vi­čiai.

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija 75 metų sukaktį pasitinka pagražėjusi, suremontuota, renovuota. Simboliška, jog darbuodamiesi statybininkai viename iš kabinetų aptiko radinį – po tinku paslėptą kryžių, o priešais jį – mokyklos globėjo Antano Smetonos horeljefą.

Puslapis 601 iš 786

lzukt.lt

Krašto turtas
Praeities integracija

Kuponas Ukmergės žinios

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar ketinate skiepytis “AstraZeneca” vakcina?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų