Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ant­akal­nio tven­ki­ny­je ne­se­niai pra­dė­tas ma­žin­ti van­dens ly­gis. Tai da­ro­ma dėl to, kad va­sa­rą bus re­konst­ruo­ja­ma ava­ri­nės būk­lės tven­ki­nio už­tvan­ka. Ta­čiau leng­vo lai­mi­kio be­si­ti­kin­tiems žve­jams teks nu­si­vil­ti – tiek, kad „pa­si­sem­tų“ žu­vies, van­duo tik­rai ne­nu­kris.               

Va­sa­ra – pui­kus me­tas už­si­dirb­ti pa­pil­do­mą li­tą. Šią ga­li­my­bę iš­nau­do­ja tur­gaus pre­kei­viai, siū­lan­tys uk­mer­giš­kiams miš­ko, so­do ir dar­žo gė­ry­bių.

Uk­mer­gės se­na­mies­tį ne­se­niai pa­puo­šė dar vie­nas gra­žus ak­cen­tas. Vie­nuo­ly­no gat­vė­je ant Me­no mo­kyk­los Mu­zi­kos sky­riaus sto­ge­lio ant­ra­die­nį pri­tvir­tin­tas me­ta­li­nis An­driaus Ja­nu­lio kū­ri­nys „Mer­gai­tė“. Ji pa­ga­min­ta įgy­ven­di­nant ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Dai­lės-di­zai­no-ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros kū­ri­nių įsi­gi­ji­mo mies­to vie­šo­sioms erd­vėms pro­gra­mą.

An­ge­las – Ka­lė­dų sim­bo­lis, o žel­viš­kis me­ni­nin­kas Vai­das Ra­moš­ka va­di­na­mas an­ge­lų skulp­to­riu­mi. Iš jo dirb­tu­vių iš­skri­do ir skir­tin­go­se pa­sau­lio vie­to­se nu­tū­pė dau­giau kaip šim­tas bal­tų­jų an­ge­lų. Bal­ti uk­mer­giš­kio an­ge­lai yra įsi­kū­rę įvai­rio­se Vil­niaus vie­to­se.

Pirmadienį Ukmergės Šv. Petro ir Povilo bažnyčios šventoriuje palaidotas tris dešimtmečius šiuose maldos namuose tarnavęs kunigas monsinjoras Jurgis Užusienis.

„Mokslo metus“ pradėjo Ukmergės kultūros centre veiklą vykdantys meno saviraiškos kolektyvai. Dominančių pamokų – nuo teatro ligi keramikos – siūloma įvairiausio amžiaus ukmergiškiams.

Ebolos virusui patekus į Europą, ir Lietuva nenumaldomai priartėjo prie šios ligos židinio. Ukmergės rajono savivaldybėje praėjusią savaitę patvirtintas planas, kaip organizuoti asmens sveikatos įstaigų darbą akistatoje su šia mirtina liga. Kaip tokį iššūkį tektų priimti, svarsto ir rajono medikai.

Tre­čia­die­nį Vil­niu­je, Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jo­je, su­reng­tos iš­kil­mės, skir­tos žy­maus Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je kal­bi­nin­ko, aka­de­mi­ko, mū­sų kraš­tie­čio Zig­mo Zin­ke­vi­čiaus 90 me­tų ju­bi­lie­jui. Erd­vi aka­de­mi­jos sa­lė vos tal­pi­no vi­sus, no­rin­čius pa­svei­kin­ti pro­fe­so­rių, ku­ris, ir su­lau­kęs gar­baus am­žiaus...

Mokyklas palieka dvyliktokai – išleistuvių valsas šiomis dienomis skamba dvaruose, miestelių kultūros, bendruomenių namuose. Šventę organizuojantys tėvai negaili tūkstančių, tačiau išleistuvių pokylio atsisako net ir kai kurie abiturientai. Rajono mokyklas šiemet baigia mažiau mokinių – brandos egzaminus laikė 420 abiturientų.

Ši savaitė ypatinga mokyklas paliekantiems abiturientams. Rajono mokyklose vyksta brandos atestatų įteikimo šventės, mokiniams skamba išleistuvių valsas. Su savo mokyklomis atsisveikina abiejų miesto gimnazijų...

Puslapis 602 iš 786

lzukt.lt

Krašto turtas
Praeities integracija

Kuponas Ukmergės žinios

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar ketinate skiepytis “AstraZeneca” vakcina?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų