Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro pro­ver­žis Vi­diš­kių se­niū­ni­jo­je ket­vir­ta­die­nį pri­ver­tė čia sku­bė­ti įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų spe­cia­lis­tus. Ta­čiau tai – ne tik­ras pa­vo­jus, o su­reng­tos ci­vi­li­nės sau­gos kom­plek­si­nės pra­ty­bos.

Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba ke­lis mė­ne­sius aiš­ki­no­si, kokį ir ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis Uk­mer­gės li­go­ni­nės tur­tą UAB „Izo­ba­ra“ įkei­tė ban­ko li­zin­gui. Įver­ti­nus si­tu­a­ci­ją nu­sta­ty­ti pa­žei­di­mai, tad nu­tar­ta me­džia­gą per­duo­ti tir­ti pro­ku­ra­tū­rai.

Ukmergės rajono policijos komisariatas sulauks naujo vadovo. Jo kėdė tapo laisva, įstaigos viršininką Rolandą Kiškį išrinkus Lietuvos kriminalinės policijos biuro vadovu.

 

Ga­li­my­bė pa­tiems pil­dy­ti eis­mo įvy­kių de­kla­ra­ci­jas ir ne­be­kvies­ti po­li­ci­jos pa­lan­kes­nė vai­ruo­to­jams bei pa­leng­vi­no pa­rei­gū­nų dar­bą. Ta­čiau be jų net ir ne­su­dė­tin­gais at­ve­jais eis­mo da­ly­viai iš­si­ver­čian­tys ne vi­sa­da.

Ba­lan­džio 13-osios va­ka­rą Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai ga­vo pra­ne­ši­mą apie gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo kie­me.

 

Lie­pos pra­džio­je Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Del­tu­vos se­niū­ni­jos apy­lin­kės ins­pek­to­rių pa­sie­kė Pa­lie­pės kai­mo gy­ven­to­jo nu­si­skun­di­mai, kad pa­pjau­tos dvi ož­kos. Gy­vu­liai bu­vo pa­lik­ti nak­čiai lau­ke. Pra­bė­gus sa­vai­tei gy­ven­to­jas vėl ne­te­ko avies ir ėriu­ko, o dar po sa­vai­tės pa­pjau­ta  avis.

Ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te šią sa­vai­tę pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl gra­si­nan­čio tu­ri­nio laiš­ko. Jį iš vie­no nu­teis­to­jo ga­vo tei­sė­ja.

Ukmergės rajono policijos komisariate neseniai aptarti policijai ir medikams aktualūs klausimai.

 

Gruo­džio 1 d. Anykš­čių ra­jo­ne ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams įkliu­vo bra­ko­nie­ria­vęs žve­jys iš Uk­mer­gės. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Ute­nos re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Anykš­čių ra­jo­no agen­tū­ros pa­rei­gū­nai rei­do me­tu Anykš­čių ra­jo­ne ant La­viš­kio eže­ro le­do pa­tik­ri­no 5 žve­jus mė­gė­jus.

Tre­čia­die­nį Uk­mer­gė­je ru­tu­lio­jo­si įkai­tų lais­vi­ni­mo dra­ma. Įkai­tų va­duo­ti iš sos­ti­nės bu­vo at­vy­kę „Aro“ pa­rei­gū­nai. Lai­mei, gin­klų pa­nau­do­ti ne­pri­rei­kė – de­ry­bi­nin­kų įkal­bė­tas vy­riš­kis pa­si­da­vė ir bu­vo iš­ga­ben­tas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų.

Puslapis 602 iš 823

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų