Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

„Greitosios“ pagalbos medikai apskundė savo vadovybę dėl darbo organizavimo, prastų darbo sąlygų bei menkų atlyginimų. Ukmergės PSPC Greitosios medicinos pagalbos skyriaus problemos aptartos praeitą savaitę vykusiame Ukmergės rajono trišalės tarybos posėdyje.

Kai­muo­se dir­ban­tys ug­nia­ge­siai tu­ri ten­kin­tis itin skur­džio­mis dar­bo są­ly­go­mis. Ti­ki­ma­si, kad pa­nai­ki­nus ke­lias ug­nia­ge­sių ko­man­das, su­tau­py­tas lė­šas bus ga­li­ma skir­ti li­ku­sių­jų re­konst­ruk­ci­jai.

Mies­to se­niū­ni­jo­je nuo lie­pos mė­ne­sio su­ma­žė­jo vie­nu dar­buo­to­ju. Iš dar­bo at­leis­tas lai­ki­nai šias pa­rei­gas ėjęs spe­cia­lis­tas vie­šų­jų dar­bų or­ga­ni­za­vi­mo klau­si­mais Da­lius Mer­klio­pas.

 

Šį pavasarį šienavimo darbai Ukmergėje vėluoja. Pernai tokiu metu žolė buvo nušienauta bent jau miesto centre, palei pagrindines gatves. Tokia situacija – ne iš gero, o trūkstant lėšų šiems darbams.

Pa­ga­liau vie­na le­gen­da lyg ir pil­do­si, kad Uk­mer­gę vi­sais lai­kais gar­si­no mo­te­rys. Ne­mi­nė­siu vi­sų, ži­no­mų iki šiol. Šian­dien svar­biau­sia ži­nia ta, kad Uk­mer­gė – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo pir­mi­nin­kės mies­tas.

Sei­mo na­riui so­cial­de­mok­ra­tui Arū­nui Du­dė­nui pas­ta­rie­ji me­tai ypač dos­nūs. Pra­ėju­sį ru­de­nį ly­dė­jo sėk­mė rin­ki­muo­se. Ta­čiau di­džiau­sio der­liaus su žmo­na Ai­ra lau­kia va­sa­rą, kuo­met pa­sau­lį iš­vys jų pir­ma­gi­mis.Bū­si­ma­sis tė­ve­lis sa­ko, jog jau iš­si­klau­si­nė­jo dak­ta­rų, ką at­neš gan­dras – žmo­na lau­kia­si sū­ne­lio.

Tre­čia­die­nį į Uk­mer­gę su­gu­žė­ję Sei­mo na­riai do­mė­jo­si gyv­si­dab­riu ap­nuo­dy­to Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo si­tu­a­ci­ja.

Ves­tu­vi­nės nuo­tai­kos ne­slūgs­ta ra­jo­no po­li­ti­kos pa­dan­gė­je. Ves­tu­vėms ren­gia­si dar vie­nas uk­mer­giš­kių į ta­ry­bą iš­rink­tas at­sto­vas. Šis šeš­ta­die­nis – iš­skir­ti­nė die­na sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui kon­ser­va­to­riui An­driui Ka­les­ni­kui.

Sa­vait­raš­tis „Vei­das“ aš­tun­tą kar­tą su­da­rė Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių rei­tin­gą. 60-ies sa­vi­val­dy­bių są­ra­še Uk­mer­gė – 33-io­ji. Nuo per­nai ji pa­ki­lo aukš­tyn per vie­nuo­li­ka vie­tų. Rei­tin­go su­da­ry­to­jai ge­riau­sia vie­ta gy­ven­ti Lie­tu­vo­je pri­pa­ži­no Klai­pė­dos ra­jo­ną.Jis pa­ki­lo iš penk­to­sios vie­tos ir iš pir­mos po­zi­ci­jos iš­stū­mė Vil­nių.

Įpusėjus vasarai pratuštėjo savivaldybės kabinetai – šiuo metu atostogauja net trečdalis specialistų. Planuoja pirmąsias savo atostogas ir naujoji valdžia. Nors Darbo kodekse nurodyta, jog pirmasis poilsis paprastai suteikiamas po pusmečio darbo, susitarimai darbovietėse dėl ankstesnių atostogų neuždrausti.

Puslapis 605 iš 847

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų