Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­giš­kė Ona, gy­ve­nan­ti A. Vie­nuo­lio gat­vė­je, iš­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę apie Vie­nuo­ly­no ir Va­sa­rio 16-osios gat­vių kam­pe ant na­mo sie­nos iš­ka­bin­tą me­ni­nę ak­ci­ją. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad ei­da­ma į tur­gų, vi­sai ne­se­niai stab­te­lė­jo ties keis­tais ant na­mo iš­ka­bin­tais kū­ri­niais – me­ta­li­niais ap­rū­di­ju­siais rė­me­liais.

Prieš Vė­li­nes ka­pi­nė­se bū­na tik­ras su­ju­di­mas. Ka­pe­lių tvar­ky­ti su­gu­ža net tie, ku­rie čia ne­si­lan­kė vi­sus me­tus. Ta­čiau šio­je ra­my­bės oazė­je, kaip ir gy­vų­jų pa­sau­ly­je, ne­trūks­ta kon­flik­tų ir net nu­si­kal­ti­mų. Uk­mer­gės mies­to se­niū­ni­jos ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­jas Jo­nas Mo­tie­jū­nas pa­sa­ko­ja, kad ma­si­nei ka­pi­nių lan­ky­mo die­nai ruo­šia­ma­si prieš mė­ne­sį iki Vė­li­nių.

Ketvirtadienį mirė Alfonsas Svarinskas – Lietuvos katalikų dvasininkas, monsinjoras, disidentas, politinis veikėjas, karo kapelionas, atsargos pulkininkas.Monsinjoras šeštadienį bus pašarvotas šarvojimo salėje...

Rug­pjū­čio 23-iąją mi­nė­si­me Bal­ti­jos ke­lio ak­ci­jos 25-erių me­tų su­kak­tį. Ar­tė­jant ju­bi­lie­jui į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą bu­vo įtrauk­tos Bal­ti­jos ke­lią žy­min­čių žen­klų vie­tos. Vi­soms 37 vie­toms, tarp ku­rių net 11 – mū­sų ra­jo­ne, su­teik­tas na­cio­na­li­nio reikš­min­gu­mo lyg­muo.

 

Sekmadienį Paryžiuje vyko istorinis žygis, kurio dalyviai pagerbė 17 teroro išpuolių aukų ir pasisakė už europietiškas vertybes. 

Vė­luo­jan­tis pa­va­sa­ris su­vė­li­no ir mies­to tvar­ky­mo dar­bus. Anks­čiau jau ko­vą pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą dir­ban­tys as­me­nys gat­ves bū­da­vo ge­ro­kai ap­kuo­pę. Šie­met pa­grin­di­niai dar­bai už­vi­rė ba­lan­džio vi­du­ry.

 

Jau su­dė­lio­ti pa­grin­di­niai Mies­to šven­tės ak­cen­tai. Li­kus dviem mė­ne­siams iki ge­gu­žės 30-ąją vyk­sian­čios svar­biau­sios Uk­mer­gės šven­tės pa­reng­ta pre­li­mi­na­ri jos pro­gra­ma ir šū­kis – „Su­si­ei­ki­me, kai­my­nai“. Sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Lo­li­ta Ge­ruls­kie­nė pa­sa­ko­jo...

Miesto centre esantis dviaukštis „Vaivorykštės“ parduotuvės pastatas neseniai nušvito naujomis spalvomis. Kadangi statinys priklauso dviem savininkams, tokį draugišką sprendimą galima pavadinti vos ne istoriniu. Tiesa, kol iki to prieita, įdėta neįtikėtinai daug pastangų...         

Pa­va­sa­rį pra­si­de­da mies­to tvar­ky­mo dar­bai. „Gai­la, kad kai ku­rių vie­tų nie­kas ne­no­ri tvar­ky­ti nei pa­va­sa­rį, nei ru­de­nį“, – laiš­ke re­dak­ci­jai ra­šo uk­mer­giš­kis Aud­rius.

Ke­lias pas­ta­rą­sias sa­vai­tes Uk­mer­gės ka­pi­nė­se ūžia elek­tri­niai pjūk­lai: Pa­ši­lės ir Vaiž­gan­to ka­pi­nė­se pjau­na­mi se­ni pa­vo­jų ke­lian­tys me­džiai. Mies­to se­niū­ni­jos ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­jas Jo­nas Mo­tie­jū­nas pa­sa­ko­jo, kad per jo il­gą dar­bo pa­tir­tį šie me­tai – pir­mie­ji, kai pa­ga­liau iš es­mės im­ta­si se­niai pri­bren­du­sių dar­bų.

Puslapis 605 iš 807

lzukt.lt

Krašto turtas
Praeities integracija

Kuponas Ukmergės žinios

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar planuojate įsigyti daugiau laisvių suteikiantį galimybių pasą?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų