Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Lietuvoje jau nustatyti  20 šernų ir 6 kiaulių afrikinio kiaulių maro židiniai. Todėl griežtėja reikalavimai kiaulių augintojams. Spalio 31 d. įsigaliojo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių“ pakeitimo.

Vis daugiau šeimų kartu su vaikais naudojasi šia transporto priemone. Vis dėlto specialistai pastebi, kad toli gražu ne kiekvieni tėvai deramai pasirūpina savo mažųjų dviratukininkų saugumu.

Šv. Florijono diena, minima gegužės 4 dieną, – ugniagesių ir gelbėtojų šventė. Ta proga Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai pasidžiaugė nuveiktais darbais, apdovanojo pirmūnus.

Uk­mer­gės van­dens spor­to ša­kų aso­cia­ci­jos en­tu­zias­tai ben­dra­žy­gius pa­kvie­tė į Pa­bais­ke su­reng­tą re­ga­tą. Už­da­rę va­sa­ros se­zo­ną, bu­ria­vi­mo aist­ruo­liai jau lau­kia vė­jo ir le­do, kad ga­lė­tų mė­gau­tis žie­mos pra­mo­go­mis.

Ukmergės rajono policijos komisariate gyvuoja graži tradicija. Artėjant Kalėdoms pareigūnai aukoja savo santaupų ir ruošia dovanėles nepritekliuje gyvenantiems rajono vaikams. Prie šios iniciatyvos kasmet prisijungia vis daugiau rajono įstaigų, įmonių ar pavienių asmenų, policijos rėmėjų.

Tau­jė­nų gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių mo­ki­niai ir jų mo­ky­to­jos G. Ba­ro­nie­nė, R. Pu­šins­kie­nė, L. Krikš­ta­po­nie­nė, R. Žu­die­nė bu­vo iš­vy­kę į Uk­mer­gę ir su­si­pa­ži­no su tri­mis pro­fe­si­jo­mis. Prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je mo­ki­niai ap­žiū­rė­jo įstai­gos pa­tal­pas, su­ži­no­jo, kad ug­nia­ge­siai-gel­bė­to­jai ne tik ge­si­na gais­rus, bet ir mo­ko­si, spor­tuo­ja.

Bir­že­lio 6-osios sa­vait­ga­liui Uk­mer­gės mies­to ben­druo­me­nė „Kai­my­nai“ ruo­šė­si vi­są pa­va­sa­rį. Ne­se­niai su­si­kū­ru­si ben­druo­me­nė ren­gė­si įgy­ven­din­ti gra­žų su­ma­ny­mą – at­gai­vin­ti aukš­tai­tiš­kų ge­gu­ži­nių tra­di­ci­jas. Tam tei­kė pa­raiš­ką Uk­mer­gės ra­jo­no ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų pro­jek­tų at­ran­kos kon­kur­se.

Tamsusis metų laikotarpis kelia susirūpinimą dėl pėsčiųjų saugumo. Vairuotojams vis sunkiau pastebėti žmones, nedėvinčius šviesą atspindinčių priemonių. Todėl labai svarbu, kad pėstieji keliuose būtų matomi ir elgtųsi atsargiai bei atsakingai.

 

Pas­ku­ti­nį spa­lio sek­ma­die­nį, spa­lio 26-ąją, per­ei­si­me į žie­mos lai­ką ir per­suk­si­me laik­ro­džius vie­na va­lan­da at­gal. Laik­ro­džius su­ksi­me sek­ma­die­nį 4 val. ry­to ir pa­gal žie­mos lai­ką gy­ven­si­me iki pas­ku­ti­nio ko­vo sek­ma­die­nio. Pa­grin­di­nis laik­ro­džių su­kio­ji­mo mo­ty­vas...   

Pas­ku­ti­nį spa­lio sek­ma­die­nį, spa­lio 27-ąją, per­ei­si­me į žie­mos lai­ką ir per­suk­si­me laik­ro­džius vie­na va­lan­da at­gal. Laik­ro­džius su­ksi­me sek­ma­die­nį 4 val. ry­to ir pa­gal žie­mos lai­ką gy­ven­si­me iki pas­ku­ti­nio ko­vo sek­ma­die­nio, kai 3 val. laik­ro­džio ro­dyk­lės pa­su­ka­mos va­lan­da į prie­kį.

Puslapis 606 iš 823

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų