Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Nuo spa­lio 1-osios pra­si­dė­jo sa­vi­val­dos rin­ki­mų po­li­ti­nė kam­pa­ni­ja. Pa­tys rin­ki­mai vyks ko­vo 1-ąją, ta­čiau jų ka­ti­las pa­ma­žu pra­de­da vir­ti. Prog­no­zuo­ja­ma, kad aist­ras kai­tins pir­mie­ji tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai.

Neveltui savivaldos rinkimai vadinami įžanga į Seimo rinkimus. Vos išsirinkome naują savivaldos valdžią, partijos jau dėlioja planus artėjančiuose savivaldos rinkimuose. Praėjusią savaitę vykusiame Lietuvos socialdemokratų partijos Ukmergės skyriaus ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime...

Sekmadienį Lietuvoje surengtas referendumas dėl draudimo parduoti žemę užsieniečiams žlugo. Jis neįvyko, tesusirinkus vos 15 procentų rinkėjų. Referendumas buvo organizuotas, norint keisti kai kuriuos LR Konstitucijos straipsnius.

Sa­vi­val­dy­bė daž­nai su­lau­kia iš gy­ven­to­jų prie­kaiš­tų, kad gat­vių re­mon­tas vyks­ta „ne iš to ga­lo“. Skun­džia­ma­si, kad pa­mirš­ta­mos pa­čios blo­giau­sios būk­lės gat­vės, o pra­de­da­ma nuo tų, ku­rios dar ga­lė­tų pa­lauk­ti. Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai ren­gia pro­gra­mą, pa­gal ku­rią bus vyk­do­mas šių ob­jek­tų re­mon­tas.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja krei­pė­si į Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rą, ra­gin­da­mi ra­jo­no va­do­vus ne­del­siant at­lik­ti ne­pri­klau­so­mą sa­vi­val­dy­bės tur­to ir lė­šų nau­do­ji­mo bei sa­vi­val­dy­bės veik­los au­di­tą.

Ukmergiškiai rajono vairą rinkimuose į rajono merus sekmadienį patikėjo Darbo partijos Ukmergės skyriaus kandidatui Rolandui Janickui. Jis sulaukė daugiau nei 60 proc. rinkėjų palaikymo ir išstūmė iš kovos ringo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovą Juozą Varžgalį.               

Šį pa­va­sa­rį su­for­muo­ta nau­ja ra­jo­no va­do­vų ko­man­da tę­sia duo­tą pa­ža­dą kar­tą per tris mė­ne­sius su­reng­ti spau­dos kon­fe­ren­ci­jas. 

Mūsų rajono tarybos nariai praėjusią savaitę baigė išvažiuojamųjų posėdžių seriją po savivaldybės seniūnijas. Norint aplankyti paskutiniąją, niekur iš miesto išvažiuoti nereikėjo, mat tai – Ukmergės miesto seniūnija.

Ba­lan­džio 14-ąją į pir­mą­jį ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dį rin­ko­si nau­jo­ji ra­jo­no ta­ry­ba. Vi­si 25 tau­tos iš­rink­tie­ji, pa­dė­ję ran­ką ant Kon­sti­tu­ci­jos, per­skai­tė pri­va­lo­mą prie­sai­ką. Ra­jo­no me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas ją skai­tė net du kar­tus... Pir­ma­ja­me iš­kil­min­ga­me nau­jos ka­den­ci­jos ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vo Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė...

Praėjusią savaitę vykęs rajono tarybos posėdis vos „neužlūžo“. Per valandą pagaliau patvirtinus pirmąjį iš daugiau nei dvidešimties klausimą opozicinių partijų nariai pareikalavo pertraukos. Po jos pareiškė toliau posėdyje nedalyvausiantys dėl esą netinkamo jo vedimo. Po rajono mero atsiprašymų ir įtikinėjimų prie darbotvarkės galiausiai buvo grįžta.

Puslapis 607 iš 847

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų