Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Tre­čia­die­nį Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas pra­dė­jo nag­ri­nė­ti nau­ja­gi­mių žu­di­kės – Ku­rė­jų kai­mo gy­ven­to­jos 30-me­tės Ra­sos Bur­nei­kie­nės bau­džia­mą­ją by­lą.

 

Dai­va ZIMBLIENĖ

Au­to­rės nuotr. Tei­sia­mą­ją gy­nė Uk­mer­gės ad­vo­ka­tė Re­gi­na Šal­ti­nie­nė.

 

 

Pa­va­sa­rį dar­bo ne­tu­rin­tys žmo­nės ban­do už­si­dirb­ti rink­da­mi srai­ges. Ta­čiau pra­ėju­sią sa­vai­tę jie to­kią ga­li­my­bę bent jau lai­ki­nai pra­ra­do. Pa­aiš­kė­jo, kad su­rink­tų srai­gių nie­kam ne­be­rei­kia – jų rin­ka šiuo metu per­pil­dy­ta.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Lie­tu­vių vir­tu­vė­je srai­gės – re­te­ny­bė.

 

Ant­ra­die­nį Pa­bais­ko se­niū­ni­jo­je, Burt­kai­mio kai­me, lieps­nos su­nai­ki­no me­di­nį na­mą ir vi­są ja­me esan­tį tur­tą. Gais­ro me­tu nu­ken­tė­jo žmo­nės – na­mo šei­mi­nin­kai ap­de­gė vei­dus, ran­kas, ki­tas kū­no vie­tas. Gais­ras ki­lo, už­si­de­gus du­jų ba­lio­nui.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Prieš ke­le­tą die­nų na­mo šei­mi­nin­kai, aš­tuo­nias­de­šimt vie­ne­rių me­tų Ani­ce­tas Z. ir dve­jais me­tais jau­nes­nė jo žmo­na Vla­dis­la­va Z., pa­kei­tė du­jų ba­lio­ną. Žmo­nės ti­ki­na, kad ba­lio­nas bu­vo pa­keis­tas lai­kan­tis vi­sų rei­ka­la­vi­mų ir ke­le­tą die­nų jį eks­plo­a­tuo­jant pro­ble­mų dėl du­jų nuo­tė­kio ne­ki­lo.

 

 

Ug­nis pra­ri­jo vi­są už­gy­ven­tą tur­tą.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­gu­žės 30-osios va­ka­re Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos bu­din­čiuo­sius pa­sie­kė ži­nia, kad Sie­si­kų se­niū­ni­jo­je ras­tas sprog­muo. Ge­rai, kad iš­veng­ta ne­lai­mės, nes svie­di­nį ra­dęs me­cha­ni­za­to­rius jį par­si­ga­be­no na­mo ir bandė pavalyti.

Be­veik šimt­me­tį mies­to cen­tre gy­vuo­jan­čio Uk­mer­gės kny­gy­no grei­tai ga­li ir ne­be­lik­ti. Kny­gy­no pa­tal­pas, pri­klau­san­čias sa­vi­val­dy­bei, ke­ti­na­ma pri­va­ti­zuo­ti. Kny­gy­no dar­buo­to­jos dėl to skau­džiai iš­gy­ve­na ir ti­ki, kad pri­va­ti­za­vus pa­tal­pas ši veik­la grei­čiau­siai iš­nyks.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kny­gy­ną ke­ti­na­ma pri­va­ti­zuo­ti.

Vep­rių po­il­sia­vie­tė­je šeš­ta­die­nį vy­ko Uk­mer­gės ra­jo­no pro­fe­si­nės są­jun­gos die­nos mi­nė­ji­mas.

Prof­są­jun­gie­čiams bu­vo su­reng­ta eks­kur­si­ja po Vep­rius. Se­niū­nė Da­lė Ur­bo­nie­nė pa­pa­sa­ko­jo apie mies­te­lio is­to­ri­ją ir šio kraš­to įžy­my­bes. Sve­čiai ap­žiū­rė­jo Jo­no Žen­te­lio įkur­tą šio kraš­to mu­zie­jų bei ne­se­niai re­no­vuo­tą Vep­rių po­il­sia­vie­tę. Jo­je vi­sus pa­si­ti­ko sto­vyk­los ve­dė­ja Al­do­na Ru­do­kie­nė.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Nu­ga­lė­to­jų tau­rė ati­te­ko vie­ny­bie­čiams.

Vie­nuo­ly­no gat­vė­je esan­čio Uk­mer­gės spor­to cen­tro pa­sta­to ne­tru­kus lau­kia re­konst­ruk­ci­ja. Is­to­riš­kai reikš­min­gas pa­sta­tas pa­ten­ka į se­na­mies­čio ap­sau­gos zo­ną, to­dėl at­nau­ji­ni­mo dar­bus ri­bo­ja te­ri­to­ri­jos for­ma­vi­mo rei­ka­la­vi­mai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Is­to­riš­kai reikš­min­go pa­sta­to at­nau­ji­ni­mo dar­bus ri­bo­ja ati­tin­ka­mi rei­ka­la­vi­mai.

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį į Uk­mer­gę bu­vo su­gu­žė­ję per 400 šo­kė­jų po­rų. Mū­sų mies­te vy­ko spor­ti­nių šo­kių rei­tin­go var­žy­bos „Uk­mer­gė 2012“.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Geriausi varžybų šokėjai.

Už kaš­to­nų so­di­nu­kus prieš po­rą me­tų ra­jo­no val­džia su­mo­kė­jo ke­lis šim­tus tūks­tan­čių li­tų, ta­čiau šią va­sa­rą bran­gie­ji me­de­liai sto­vi lyg vai­duok­liai – nuo va­sa­ros pra­džios jų la­pai vi­siš­kai nu­džiū­vę.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prieš po­rą me­tų so­din­ti kaš­to­nai ža­lia­vo ne­il­gai.

Ben­dro­vės „Lie­tu­vos ry­tas“ biu­ras – vie­na iš ne­dau­ge­lio mies­to cen­tre esan­čių įstai­gų, ku­rio­je gy­ve­ni­mas ver­da iš­ti­są pa­rą. Va­ka­re ir net gū­džią nak­tį, kai vi­sas mies­tas mie­ga, iš spaus­tu­vių čia at­ke­liau­ja uk­mer­giš­kių pre­nu­me­ruo­ja­mi lei­di­niai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pa­sak J. Ver­bic­kie­nės, eko­no­mi­niai, fi­nan­si­niai da­ly­kai ko­re­guo­ja ir skai­to­mų lei­di­nių kie­kį, ir skai­ty­to­jų bū­rį.

Krašto turtas
Praeities integracija

Kuponas Ukmergės žinios

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar jau planuojate keliones į užsienį?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų