Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jus su­lau­kė itin ver­tin­gos do­va­nos. Skulp­to­rius uk­mer­giš­kis 82 me­tų My­ko­las Strio­ga pra­ėju­sią sa­vai­tę Mies­to šven­tės pro­ga pa­do­va­no­jo mu­zie­jui sa­vo skulp­tū­rų ko­lek­ci­ją.

Ukmergės rajone pernai buvo įregistruotos 257 santuokos. Deja, liūdna statistika byloja: pažadą „kol mirtis mus išskirs“ per gyvenimą sulaužo beveik pusė porų.

 

Pa­grin­di­nės bran­dos eg­za­mi­nų se­si­jos da­ly­viai tre­čia­die­nį su­ži­no­jo dar vie­nus re­zul­ta­tus. Pa­aiš­kė­jo, kaip se­kė­si lai­ky­ti vals­ty­bi­nius lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros bei ge­og­ra­fi­jos eg­za­mi­nus.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė dvie­jų eta­pų kon­kur­so bū­du nu­ma­to at­rink­ti ge­riau­sius pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus, ku­riais va­do­vau­jan­tis bū­tų ren­gia­mas Kęs­tu­čio aikš­tės, Drau­gys­tės skve­ro ir Pi­lies par­ko su pri­ei­go­mis tech­ni­nis pro­jek­tas. Bir­že­lio 19 d. vy­ko su­si­ti­ki­mas su ga­li­mais vie­šo­jo pir­ki­mo tie­kė­jais – pro­jek­to kon­kur­so da­ly­viais.

Jau aš­tun­tus me­tus Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu ren­ka­me ge­riau­sią me­tų mo­ky­to­ją. Pa­gal pa­tvir­tin­tus nuo­sta­tus kas­met šis var­das su­tei­kia­mas trims ra­jo­no pe­da­go­gams.

 

Kaunietis gidas Chaim Bargman skatina, kad Lietuvos miestuos, prie jų savivaldybių būtų pastatyti stendai su tų miestų partnerių užsienio šalyse herbais. Net septyni miestai tokius stendus jau turi. Kaunietis tikisi, kad jų pavyzdžiu paseks ir Ukmergė.

Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to kas­met skel­bia­mas ša­lies sa­vi­val­dy­bių in­dek­sas pa­ro­dė, kad iš 53-ijų sa­vi­val­dy­bių Uk­mer­gė už­ima 44 vie­tą.

Vac­lo­vas Bos­ka Vi­sų šven­tų­jų die­ną žva­ke­les de­ga ne tik ka­pi­nė­se, bet ir ant sa­vo gim­ta­die­nio tor­to. Ta­čiau jau se­niai jos ten sun­kiai su­tel­pa – šie­met lap­kri­čio 1-ąją uk­mer­giš­kis at­šven­tė gar­bin­gą šim­to me­tų ju­bi­lie­jų. Šim­ta­me­tis su­lau­kė gau­saus bū­rio svei­kin­to­jų. V. Bos­ka su 87 me­tų žmo­na Van­da gy­ve­na Uk­mer­gė­je, Ly­gio­jo­je gat­vė­je.

Želvos seniūnijoje Bastūnų kaime gyvenanti Stefanija Taraškevičienė sulaukė 100 metų jubiliejaus. Kaip didžiausios dovanos jubiliatė laukianti pavasario – ruošiasi sodinti gėles. Tokia proga atvyksiančių svečių šimtametė sako laukusi nuo pat ryto.

Šiltas ruduo daugeliui ukmergiškių padėjo sutaupyti apvalią pinigų sumą. Kadangi šių metų šildymo sezono pradžia – rekordiškai vėlyva, daugiabučių gyventojų kišenėse liko po šimtą ar net daugiau litų.

Puslapis 608 iš 823

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų