Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Rugpjūčio 15-ąją, per Žolinę, visi galės žvejoti nemokamai visuose neišnuomotuose ir išnuomotuose valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną ne­tra­di­ciš­kai pa­mi­nė­jo vi­diš­kie­čiai. Va­sa­rio 16-ąją čia bu­vo su­reng­tos žve­jų var­žy­bos. Var­žy­bas nu­tar­ta reng­ti Vi­diš­kių tven­ki­ny­je, ku­ris ne­se­niai bu­vo su­tvar­ky­tas įgy­ven­di­nant VVG pro­gra­mą pa­gal Vi­diš­kių ben­druo­me­nės įgy­ven­din­tą pro­jek­tą.

Į tūks­tan­ti­nę Dai­nų šven­tės da­ly­vių mi­nią įsi­lie­ję mū­sų ra­jo­no ko­lek­ty­vai su­da­rė vie­ną gau­siau­sių de­le­ga­ci­jų. Jų va­do­vai, su­grį­žus iš įspū­din­gos vieš­na­gės sos­ti­nė­je, pa­gerb­ti jiems skir­ta­me ap­do­va­no­ji­mų ren­gi­ny­je.

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro dai­lės ga­le­ri­jo­je sau­sio 16 d. 16 val. bus ati­da­ry­ta kraš­tie­čio, žy­maus dai­li­nin­ko, nu­si­pel­niu­sio me­no vei­kė­jo Ana­to­li­jaus Stiš­ko dar­bų pa­ro­da. Dau­ge­lis jo pa­veiks­lų bu­vo eks­po­nuo­ja­mi Gos­lar, Braunš­veig (Vo­kie­ti­ja), Mask­vo­je, Mins­ke, Vil­niu­je...

Ukmergės kultūros centro dailės galerijoje sausio 16-ąją atidaryta kraštiečio dailininko, nusipelniusio meno veikėjo Anatolijaus Stiško darbų paroda. Atidarymo metu dailininkas išpildė vienos talentingos mergaitės svajonę – padovanojo jai molbertą.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vie­šė­jo Ki­ni­jos Liau­dies Res­pub­li­kos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­voje Liu Zeng­wen. Jis ati­da­rė iš am­ba­sa­dos į bib­lio­te­ką at­ke­lia­vu­sią fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dą „Ki­ni­jos spal­vos: ant kul­tū­ros spar­nų“.

Sa­vait­ga­lį ša­lia Ku­rė­nų už­ei­gos ka­ra­lia­vo iš­puo­se­lė­ti įvai­rių veis­lių ir dy­džių šu­ne­liai. Į čia vy­ku­sią ser­ti­fi­ka­ti­nę vi­sų veis­lių šu­nų pa­ro­dą at­vy­ko daugiau kaip 500 ke­tur­ko­jų.

Policijos pareigūnų profesinė šventė – Angelų sargų diena – iškilmingai pažymėta Ukmergės rajono policijos komisariate. Išsakyti sveikinimai, įteikti apdovanojimai ir padėkos raštai. Policininkai pasidžiaugė gyventojų pagalba – paminėti pilietiškiausieji, padėjusieji atskleisti pažeidimus.

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę mū­sų tau­ta mi­nė­jo skau­džios pa­tir­ties, o kar­tu ir vie­nin­go tau­tos su­si­tel­ki­mo su­kak­tį. Rug­pjū­čio 23-io­ji Lie­tu­vo­je mi­ni­ma kaip Juo­do­jo kas­pi­no die­na.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pa­mi­nė­ta spa­lio 27-ąją mi­ni­ma Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos die­na. Ko­mi­sa­ria­to va­do­vas Ro­lan­das Kiš­kis pa­si­džiau­gė Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus re­zul­ta­tais bei pro­fe­sio­na­lu­mu.

Puslapis 608 iš 786

lzukt.lt

Krašto turtas
Praeities integracija

Kuponas Ukmergės žinios

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar ketinate skiepytis “AstraZeneca” vakcina?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų