Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Mū­sų ra­jo­ne bus ne­be dvi, o trys gim­na­zi­jos. Šis sta­tu­sas su­tei­kia­mas Sie­si­kų vi­du­ri­nei mo­kyk­lai, to­kio įvy­kio sie­ku­siai net de­vy­ne­rius me­tus.

Is­to­ri­kai tei­gia, kad Uk­mer­gė yra la­bai glau­džiai su­si­sie­ju­si su Lie­tu­vos ku­ni­gaikš­čių Ge­di­mi­nai­čių di­nas­ti­ja. Da­bar at­si­ra­do ga­li­my­bė šiuos is­to­ri­nius fak­tus įkin­ky­ti į mū­sų kraš­to gar­si­ni­mo ve­ži­mą – Uk­mer­gė sie­kia įsi­lie­ti į tarp­tau­ti­nį pro­jek­tą „Ge­di­mi­nai­čių ke­lias“.

Praėjusio penktadienio, Helovino, vakarą TV3 televizija pristatė Ukmergės rajone nufilmuotą siaubo realybės šou „Pasiutę šunys“. Žemaitkiemio seniūnijoje Radiškio miške filmuotas projektas – pagal tarptautinį „Sony“ ir „Googlebox“ formatą sukurtas realybės šou.

Žo­li­nė į ne­di­du­ką Pa­bais­ko se­niū­ni­jos Pa­dva­rių kai­mą kas­met su­bu­rian­ti po Lie­tu­vą iš­si­bars­čiu­sius kraš­tie­čius. Šven­tėn su­si­rin­kę bu­vę ir esa­mi kai­mo gy­ven­to­jai pa­mi­nė­jo dar vie­ną pro­gą – Pa­dva­rių ben­druo­me­nės de­šimt­me­tį.

Del­tu­vos Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios se­ne­lių na­mai mi­ni 20 me­tų įkū­ri­mo su­kak­tį. Ji bu­vo pa­žy­mė­ta ypa­tin­gai. Ne­di­de­lė­je se­ne­lių na­mų val­gyk­lo­je šv. Mi­šias au­ko­jo net ke­tu­ri dva­si­nin­kai, se­ne­liai bu­vo vai­ši­na­mi di­džiu­liu tor­tu, o dar­buo­to­jai da­ly­va­vo iš­kil­min­go­je ju­bi­lie­jaus šven­tė­je.

Rugsėjo pabaigoje vienas psichiatras Seime pasakė: „Nuo spalio 1 dienos per ateinančius 12 mėnesių Lietuvoje nusižudys dar 1000 žmonių“. Ilgai bandžiau sau atsakyti, kodėl. Tada į galvą atėjo mintis, kad čia ne šiaip sau pavienių žmonių sprendimas negyventi. Visa atmosfera tiesiog pritvinkusi „suicidinių bangų“.

Už­upio pa­grin­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nė Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės 25-me­čio šven­tės nuo­tai­ka gy­ve­na nuo Va­sa­rio 16-osios. Bū­riai mū­sų mo­ki­nių, pri­si­dė­da­mi prie ak­ci­jos „Lie­tu­vai ir man“, py­nė­me tri­spal­ves juos­te­les. Pus­šim­tis mo­ki­nių, mo­ky­to­jų ir tė­ve­lių vė­liau iš­ke­lia­vo­me į Na­cio­na­li­nę dai­lės ga­le­ri­ją...

Naują istorinį tarpsnį pradėjęs euras žymi net ir pirmųjų šių metų kūdikių gimtadienius. Tokiems dovanų žada Lietuvos bankas.

Ukmergės policijos komisariato darbuotojai puoselėja tradiciją bent kartą per mėnesį penktadienio rytinei kavai pasikviesti į svečius žinomą žmogų. Rytinę kavą komisariato darbuotojai prieš kurį laiką gėrė su garsiausiu Lietuvos krepšinio sirgaliumi, verslininku Tomu Balaišiu-Sėkla.

Ona Re­nė Ra­ma­naus­kie­nė iš­sa­kė nuo­šir­džią pa­dė­ką Uk­mer­gės li­go­ni­nės me­di­kams. 70-me­tė mo­te­ris pa­sa­ko­jo, jog me­di­kų glo­bo­je at­si­dū­rė lie­pos 25-osios nak­tį – la­bai skau­dė­jo pil­vą, py­ki­no.

Puslapis 609 iš 823

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų