Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ona Re­nė Ra­ma­naus­kie­nė iš­sa­kė nuo­šir­džią pa­dė­ką Uk­mer­gės li­go­ni­nės me­di­kams. 70-me­tė mo­te­ris pa­sa­ko­jo, jog me­di­kų glo­bo­je at­si­dū­rė lie­pos 25-osios nak­tį – la­bai skau­dė­jo pil­vą, py­ki­no.

Lau­kiant į ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gas su­grįž­tan­čių mo­ki­nių, sku­ba­ma jo­se už­baig­ti re­no­va­ci­jos dar­bus. Moks­lo me­tus kai ku­rios mo­kyk­los pa­si­tin­ka ne tik at­si­nau­ji­nu­sios: nau­jo­vių ža­da­ma ir ug­dy­mo pro­ce­se.

Pasibaigus vasaros atostogoms, pirmadienį mokyklos prisipildė mokinių. Šiemet jų vėl sulaukta mažiau. Tačiau, skirtingai nei praėjusiais mokslo metais, atėjo daugiau pirmokų. Tuo metu pedagogai ne tik ugdys, bet ir mokysis patys.

 

Pra­si­dė­jus rug­sė­jui au­to­mo­bi­lių spūs­tys ta­po pro­ble­ma ne tik sos­ti­nė­je. Pir­ma­die­nį prieš aš­tun­tą ry­to il­giau­sia ma­ši­nų ei­lė nu­si­drie­kė ir Uk­mer­gės mies­to cen­tro link.

 

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro šo­kių sa­lė­je šį sa­vait­ga­lį vyks ru­de­ni­nės alaus at­ri­bu­ti­kos ko­lek­ci­nin­kų bir­ža. Ji pra­si­dės šeš­ta­die­nį 9 val. ry­to. Tai jau ket­vir­tus me­tus mū­sų mies­te vyks­tan­tis ren­gi­nys, ku­ria­me pla­nuo­ja da­ly­vau­ti dau­giau kaip 100 ko­lek­ci­nin­kų...

Nors Prancūzijoje jau antrą kartą teko stebėti vietinės savivaldos rinkimus, šį kartą su šiuo įvykiu susidūriau iš arti. Tai suteikė galimybę pasigilinti į šalies rinkimų sistemą ir pastebėti, kad Prancūzijoje ji gerokai skiriasi nuo rinkimų Lietuvoje.

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si Del­tu­vos se­niū­ni­jos gy­ven­to­ja iš­sa­kė prie­kaiš­tus, su­si­ju­sius su ga­li­my­be bal­suo­ti. Esą ne vi­si žmo­nės ga­lė­jo ati­duo­ti bal­sus sek­ma­die­nio rin­ki­muo­se, nes ne­ži­no­jo, kad ga­li bū­ti pa­vė­žė­ti iki rin­ki­mų apy­lin­kės. „Ne vi­si rin­kė­jai bu­vo ve­ža­mi – kai ku­rie Kan­čiš­kių, At­ko­čių, Ja­ku­tiš­kių kai­mų gy­ven­to­jai apie tai ne­ži­no­jo. 

Ukmergės rajono taryba šiemet pasipildė pirmą kartą šiuos postus užėmusiais politikais. Viena iš jų – socialdemokratų partijos atstovė, Seimo nario Arūno Dudėno žmona Aira Dudėnienė. 31 metų A. Dudėnienė turi teisinį magistro išsilavinimą. Dirbo Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo padėjėja. 

Jau pradedami dėlioti gegužę vyksiančios Miesto šventės akcentai. Šiemet ji ukmergiškius kvies ne tik pramogauti, bet ir draugauti. Su šventės programa susiję klausimai aptariami ją organizuojančioje darbo grupėje. Neseniai savivaldybėje įvyko pirmasis darbo grupės posėdis.

Ar­tė­jant moks­lo me­tams tė­vams ten­ka di­de­lis už­da­vi­nys nu­pirk­ti sa­vo at­ža­loms bū­ti­niau­sias mo­kyk­li­nes pre­kes. La­biau­siai dėl to ne­ri­mau­ja sun­kiai be­si­ver­čian­čios ir dau­gia­vai­kės šei­mos, ku­rios į mo­kyk­lą iš­lei­džia ne vie­ną ir ne du vai­kus.

Puslapis 611 iš 824

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų