Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Pa­kal­nės gat­vė­je gy­ve­nan­ti Vio­le­ta Šan­te­rio­va pa­sa­ko­jo, jog pra­ėju­sią sa­vai­tę ją pa­šiur­pi­no prie upės vyk­do­mi me­džių kir­ti­mo dar­bai. Ben­druo­me­nės ak­ty­vis­tai, va­do­vau­ja­mi Ju­liaus Ka­zė­no, pa­sak mo­ters, tvar­ko pau­pį ir de­kla­ruo­ja ker­tan­tys krū­mus.

Antrą kartą į Prezidento postą išrinkta Dalia Grybauskaitė prisiekė tautai. Inauguracijos iškilmėse šalia kitų savivaldybių plazdėjo ir Ukmergės vėliava.

Paskutiniame šiemet bendruomenės sveikatos tarybos posėdyje ieškota sveikesnės visuomenės kūrimo galimybių. Taip pat apdovanota pirmoji rajono bendruomenės sveikatos ambasadorė Nijolė Ona Kaselienė. Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos posėdis praeitą savaitę...

Vals­ty­bi­nė­se įmo­nė­se dar­buo­to­jai ir lan­ky­to­jai neap­si­ei­na ir be kon­flik­ti­nių si­tu­a­ci­jų. Skun­dų dėl Re­gist­rų cen­tro Uk­mer­gės ir Šir­vin­tų sky­riaus dar­bo ne­šykš­tė­jęs uk­mer­giš­kis Sta­sys Šle­pi­kas ap­gai­les­tau­ja, jog sa­vo tei­sy­bę kar­tais ga­li­ma pa­siek­ti tik pik­tuo­ju.

 

Ke­lio­li­ka na­mų tu­rin­čio­je Ma­ti­nin­kų gat­vė­je šią va­sa­rą su­mon­tuo­tas ap­švie­ti­mas. Šie­met tai pir­mo­ji ir vie­nin­te­lė taip pa­ma­lo­nin­ta gat­vė. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Al­gi­man­tas Šu­mins­kas pri­si­me­na, kad...

Rajono savivaldybėje jau baigiama įdarbinti vadovų komanda. Nuo praėjusios savaitės, balandžio 22 dienos, Ukmergės rajono mero pavaduotojos pareigas eina Klavdija Stepanova, o nuo 24 dienos – administracijos direktorius Stasys Jackūnas.Pirmasis iš šios kadencijos rajono vadovų komandos pareigas praėjo eiti...

Ukmergės rajono savivaldybėje daugiausiai balsų sekmadienį vykusiuose rinkimuose surinko Socialdemokratų ir Darbo partijos. Daugiausiai balsų tarp kandidatų į merus ukmergiškiai skyrė Darbo partijos Ukmergės skyriaus pirmininkui Rolandui Janickui bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovui Juozui Varžgaliui.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė nu­spren­dė skelb­ti kon­kur­są be­šei­mi­nin­kių gy­vū­nų gau­dy­mo ir prie­žiū­ros pa­slau­gai pirk­ti. Ti­ki­ma­si, kad vie­ša­ja­me kon­kur­se šią pa­slau­gą pa­vyks nu­si­pirk­ti kuo pi­giau.

Artėjant savivaldos rinkimams praėjusią savaitę vyko paskutinis šią kadenciją rajono vadovų bei tarybos narių susitikimas su bendruomene. Ukmergiškiai turėjo nemažai klausimų, o rajono meras pasidalino šviežiausiomis naujienomis. Rajono meras Vydas Paknys su ukmergiškiais pasidalino gana optimistiškomis naujienomis.

Per­nai įsi­ga­lio­ju­sios Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo pa­tai­sos kli­bi­na Uk­mer­gės li­go­ni­nės ir Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro va­do­vų kė­des. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ke­ti­na­ma skelb­ti kon­kur­są šioms pa­rei­goms už­im­ti. Tuo tar­pu da­bar­ti­niai mi­nė­tų įstai­gų va­do­vai ma­no, kad iki va­sa­ros įsta­ty­mas dar bus pa­keis­tas.

Puslapis 613 iš 844

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų