Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Šią sa­vai­tę pa­aiš­kė­jo rin­ki­mų nu­me­riai, ku­riais par­ti­jos ir vi­suo­me­ni­niai ko­mi­te­tai bus įra­šy­ti rin­ki­mų biu­le­te­niuo­se. Taip pat pa­aiš­kė­jo, kad dau­giau nei 100 gy­ve­na­mą­ją vie­tą ne­tin­ka­mai de­kla­ra­vu­sių kan­di­da­tų iš są­ra­šų ten­ka iš­brauk­ti. Tarp to­kių – ir trys uk­mer­giš­kiai, su­trum­pi­nę dvie­jų par­ti­jų są­ra­šus.

Šias metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pirmą kartą inicijavo Geriausio socialinio darbuotojo rinkimus. Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras atviro balsavimo būdu išrinko ir konkursui pristatė Miglę Kačinskienę, vyr. socialinę darbuotoją, vadovaujančią centro Pagalbos į namus skyriui.

Ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tų vi­suo­ti­nia­me su­si­rin­ki­me, vy­ku­sia­me pra­ėju­sią sa­vai­tę, sky­riaus va­do­vu iš­rink­tas Sei­mo na­rys Arū­nas Du­dė­nas. Jis pa­kei­tė lig šiol sky­riui va­do­va­vu­sį Ka­zį Gry­baus­ką.

Išrinktas naujas Ukmergės rajono policijos komisariato viršininkas. Juo tapo vienu iš vadovų Lietuvos kriminalinės policijos biure dirbantis Mindaugas Petrauskas. Atranka į Vilniaus aps. VPK Ukmergės r. policijos komisariato viršininko pareigas...

Rug­pjū­čio pa­bai­go­je li­te­ra­tai rin­ko­si dar­bi­nio po­kal­bio į Lai­mos Dzi­gai­tės so­dy­bą, ku­rio­je įsi­kū­ru­si Lai­mos ga­le­ri­ja „Žo­ly­nų kam­pas“. Vi­si ap­žiū­rė­jo įspū­din­gus dai­li­nin­kės žo­ly­nų gra­fi­kos pa­veiks­lus, gro­žė­jo­si sub­ti­liai pa­nau­do­to­mis gam­ti­nė­mis me­džia­go­mis.

Aplinkos ministerija imasi griežtos kovos su nelegaliomis tvoromis, trukdančiomis visuomenei naudotis savo teise lankytis prie vandens telkinių. Tokių užtvėrimų nepašalinę žmonės raginami tai padaryti kuo skubiau ir išvengti baudų.

Pa­kal­nės gat­vė­je gy­ve­nan­ti Vio­le­ta Šan­te­rio­va pa­sa­ko­jo, jog pra­ėju­sią sa­vai­tę ją pa­šiur­pi­no prie upės vyk­do­mi me­džių kir­ti­mo dar­bai. Ben­druo­me­nės ak­ty­vis­tai, va­do­vau­ja­mi Ju­liaus Ka­zė­no, pa­sak mo­ters, tvar­ko pau­pį ir de­kla­ruo­ja ker­tan­tys krū­mus.

Antrą kartą į Prezidento postą išrinkta Dalia Grybauskaitė prisiekė tautai. Inauguracijos iškilmėse šalia kitų savivaldybių plazdėjo ir Ukmergės vėliava.

Paskutiniame šiemet bendruomenės sveikatos tarybos posėdyje ieškota sveikesnės visuomenės kūrimo galimybių. Taip pat apdovanota pirmoji rajono bendruomenės sveikatos ambasadorė Nijolė Ona Kaselienė. Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos posėdis praeitą savaitę...

Vals­ty­bi­nė­se įmo­nė­se dar­buo­to­jai ir lan­ky­to­jai neap­si­ei­na ir be kon­flik­ti­nių si­tu­a­ci­jų. Skun­dų dėl Re­gist­rų cen­tro Uk­mer­gės ir Šir­vin­tų sky­riaus dar­bo ne­šykš­tė­jęs uk­mer­giš­kis Sta­sys Šle­pi­kas ap­gai­les­tau­ja, jog sa­vo tei­sy­bę kar­tais ga­li­ma pa­siek­ti tik pik­tuo­ju.

 

Puslapis 614 iš 846

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų