Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

 

Uk­mer­giš­kiai ne­sku­ba skie­py­tis nuo pan­de­mi­nio gri­po. Iš pra­plėš­tos de­šim­ties do­zių vak­ci­nos pa­kuo­tės vi­du­ti­niš­kai su­nau­do­ja­mos tik trys. Ka­dan­gi pra­plėš­ta pa­kuo­tė ga­lio­ja vie­ną pa­rą, ne­su­nau­do­ta vak­ci­na nu­kenks­mi­na­ma ir iš­pi­la­ma į ka­na­li­za­ci­ją.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Į ša­lį iš Ny­der­lan­dų at­ke­lia­vus 27 tūks­tan­čiams do­zių vak­ci­nos nuo pan­de­mi­nį gri­pą su­ke­lian­čio A(H1N1)v vi­ru­so, ma­ny­ta, kad prie skie­pų ka­bi­ne­tų nu­tįs no­rin­čių­jų skie­py­tis ei­lės. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pir­miau­sia nu­ta­rė skie­py­ti me­di­kus ir ri­zi­kos gru­pei pri­klau­san­čius as­me­nis. Šiems skie­pi­jan­tis van­giai, leis­ta vak­ci­nuo­ti vi­sus to no­rin­čiuo­sius.

 

 

Iš de­šim­ties vak­ci­nos do­zių pa­gal pa­skir­tį pa­nau­do­ja­mos tik trys.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Ra­jo­no ta­ry­bos na­riai be­veik mė­ne­sį svars­tė ir į vi­sas pu­ses tam­pė sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­klo­dę. Šią sa­vai­tę po­li­ti­kai tvir­ti­na šį iš­skir­ti­nį do­ku­men­tą. Dau­giau­siai pla­nuo­ja­mas iš­lai­das šie­met di­di­na ūg­te­lė­ju­si mi­ni­ma­li al­ga.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Vilmos Nemunaitienės nuotr. Savivaldybės biudžetas jau suskaičiuotas.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je svars­to­mas klau­si­mas, kaip su­tau­py­ti biu­dže­to lė­šų ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čiui iš­mo­kė­ti. Vie­nas iš bū­dų – ne­mo­ka­mos atos­to­gos.

Šią sa­vai­tę ke­ti­na­ma pri­im­ti spren­di­mą dėl vi­sų sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų ne­dar­bo tris lap­kri­čio mė­ne­sio penk­ta­die­nius – 2, 16 ir 23 die­no­mis.

Uk­mer­giš­kio Jo­no Šan­ta­ro bi­ti­nin­kys­tės ūkis įver­tin­tas kaip pa­žan­giau­sias vi­so­je res­pub­li­ko­je. Aukš­tą įver­ti­ni­mą jis pel­nė ne­se­niai vy­ku­sia­me gy­vu­li­nin­kys­tės ūkių kon­kur­se. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja ap­do­va­no­jo pen­kio­li­ka ūkių, ku­riuo­se tai­ko­mos moks­li­niais ty­ri­mais pa­grįs­tos tech­no­lo­gi­jos.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Algio Padoros nuotr. Ap­do­va­no­ji­mo mo­men­tas: (iš kai­rės) Lie­tu­vos zo­o­tech­ni­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Drū­lia, že­mės ūkio mi­nist­ras Ka­zys Star­ke­vi­čius, Ni­jo­lė Šan­ta­rie­nė ir Jo­nas Šan­ta­ras.

Uk­mer­gės bi­ti­nin­kų drau­gi­ja skai­čiuo­ja pen­kias­de­šim­tuo­sius gy­va­vi­mo me­tus. Mi­nint šią su­kak­tį, ket­vir­ta­die­nį į šven­ti­nį su­si­ti­ki­mą prie Uk­mer­gės li­go­ni­nės bu­vo pa­kvies­ti uk­mer­giš­kiai. Šios įstai­gos skve­re iš­ki­lo skulp­to­riaus Ri­man­to Zin­ke­vi­čiaus su­kur­ta bi­ti­nin­ko skulp­tū­ra.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Au­to­rės nuotr. Ku­ni­gas Ri­man­tas La­niaus­kas pa­šven­ti­no bi­čiu­lių ju­bi­lie­jaus pro­ga iš­ki­lu­sią bi­ti­nin­ko skulp­tū­rą.

„Į rinkimus atėjo penktadalis rinkėjų“
(„U. ž.“ informacija)
„Ilgėja prašančiųjų paramos sąrašas“
(Ligita Juodvalkienė)
„Vepriškiai atsisveikino su klebonu“
(Jolita Žurauskienė)
„Naktinių žygių „tylusis kardinolas“
(Ligita Juodvalkienė)
„Dešimtokams - ir pamokos ir egzaminai...
(Jolita Žurauskienė)
„Paminklų niokotojui – atpildas“
(Jolita Žurauskienė)
„Amnestijos nebus“
(Karolis Vaitkevičius, www.15min.lt)
„Ekspozicijoje – senieji Lietuvos žemėlapiai“
(„U. ž.“ informacija)
Rubrikoje „Pataria specialistai“ – kaip atgauti pinigus, paskolintus be sutarties, pataria teisės firmos „Amber Law“ teisininkė Henrieta Valatkevičiūtė
„Kasdienybės langas“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Gyvenimą praskaidrina amatai“
(Vilma Nemunaitienė)

„Nulipusi nuo scenos, gražuolė žvejoja ir žaidžia tinklinį“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Šventosios pakrantėje vingiuos dviračių takas“
(Ligita Juodvalkienė)
„Erdvūs butai – privalumas ar trūkumas?“
(Ligita Juodvalkienė)
„Vasaros taką papuošė žydintys perlai“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Pagerbtas savanorio atminimas“
(Jolita Žurauskienė)
„Vietoj pasakų knygų – istorijos enciklopedijos“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Laikinai liksime be baseino“
(Vilma Nemunaitienė)
„Profsąjungos sieks, kad žmonės turėtų darbo“
(Zita Bataitienė)
Puslapyje „Sveikata“ – „Sveiki vaikai šiandien – sveika visuomenė rytoj“
„Rinkimai rūpi ir moksleiviams“
(„U. ž.“ informacija)
„Europos čempionate – trečias“
(„U. ž.“ informacija)

„Žygio dalyviai važiavo ir Ukmergės keliais“
(„U. ž.“ informacija)
„Vepriuose – Joninių linksmybės“
(Vilma Nemunaitienė)
„Tęsiamas dialogas švietimo sistemoje“
(Jolita Žurauskienė)
„Bibliotekų fondai bus tuštesni“
(„U. ž.“ informacija)
„Parsivežtos taurės“
(„U. ž.“ informacija)
„Pergalės - bušido turnyre“
(„U. ž.“ informacija)
„Ukmergės žinioms“ – 10 metų“
„Ėmėsi naujos veiklos“
(„U. ž.“ informacija)
„Smagiai praleido laiką“
(„U. ž.“ informacija)
Rubrikoje „Pataria specialistai“ – apie žaibo poveikį žmogaus organizmui ir kaip elgtis perkūnijos metu

„Prie sodo namelio – žiauri egzekucija“
(Vilma Nemunaitienė)
„Kovai su nusikalstamumu – mobilieji telefonai“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Trichineliozė kerta iš peties“
(„U. ž.“ informacija)
Puslapyje „Laiko aidai“ – apie Konstantinovo valsčių
„Įtarimą sukėlė keistas radinys“
(Ligita Juodvalkienė)
„Ūkio bankas mini dvidešimtmečio sukaktį“
(Julija Leitaitė)
„Olimpinės dienos bėgimas“
(„U. ž.“ informacija)

Puslapis 807 iš 821

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų