Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Tarptautine savanorių diena paskelbta gruodžio 5-oji penktadienį paminėta ir mūsų mieste. Į savanorystę bandyta atkreipti praeivių ir vairuotojų dėmesį. „Savanorystės nepapasakosi. Savanorystę reikia patirti“ – su tokiu šūkiu penktadienį į gatves išėjo visos Lietuvos, taip pat ir Ukmergės, savanoriai. 

Neseniai į „Ukmergės žinių“ redakciją paskambinusi Deltuvos gatvės gyventoja išsakė susirūpinimą dėl šalia esančio pastato. Jos įsitikinimu, Deltuvos gatvės 10C  pastatas, tiksliau – šio pastato griuvėsiai – šalia gyvenančių žmonių galvos skausmas. Ukmergiškė sako, kad pastatas-vaiduoklis tapo vietinių vaikų traukos centru.

Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­kos Uk­mer­gės fi­lia­las ir vėl pa­kvie­tė kur­ti tak­ti­li­nius – ne­re­giams ir sil­pna­re­giams skir­tus pie­ši­nius. Į šį pro­jek­tą įsi­trau­kė Me­no mo­kyk­los Dai­lės sky­riaus mo­ki­niai. Pro­jek­tas „Kū­ry­bi­nė stu­di­ja „Jaus­ti – va­di­na­si, ma­ty­ti“ vy­ko ak­lų­jų bib­lio­te­ko­je Vil­niu­je bei Klai­pė­dos, Pa­ne­vė­žio ir Uk­mer­gės fi­lia­luo­se.

Kovo 11-oji Antano Smetonos gimnazijoje pasitikta gražiausiomis dainomis apie Tėvynę. Čia vyko respublikinė mokyklinių chorų šventė, skirta mūsų šalies Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui ir vasarą Klaipėdoje vyksiančiai moksleivių dainų šventei.

Gavome skaitytojo laišką, kuriame rašoma, jog šeimos gydytojas ligonei paskyrė TSH tyrimą ir nusiuntė konsultacijai pas endokrinologą.

 

Stai­ga at­ši­lus orams, lau­kuo­se, miš­kuo­se tirps­tan­tis snie­gas šniokš­da­mas grio­viais ir upe­liais pa­si­lei­do į di­dži­ą­sias upes. Iš kran­tų iš­ėjus Šven­ta­jai, dau­ge­lis su­abe­jo­jo, ar pir­mą­jį po­tvy­nį at­lai­kys nau­ja­sis pės­čių­jų-dvi­ra­čių ta­kas.

 

An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je vy­ko ren­gi­nys, skir­tas Lie­tu­vos įsto­ji­mo į NATO 10-me­čiui. Ren­gi­nį „NATO die­na ma­no mo­kyk­lo­je“, pa­de­da­mi is­to­ri­jos mo­ky­to­jos Dai­vos Sin­ke­vi­čie­nės, suor­ga­ni­za­vo tre­čio­kai Do­vy­das Ba­ra­vy­kas, Vik­to­ri­ja Na­zi­mo­vai­tė ir pir­mo­kas Ti­tas Mor­kū­nas.

Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus dar­buo­to­jus sle­gia iš­si­kraus­ty­mo rū­pes­čiai. Pa­sta­tas, ku­ria­me įsi­kū­ru­si mu­zie­jaus ad­mi­nist­ra­ci­ja, ne­tru­kus bus nu­griau­tas, tad mu­zie­ji­nin­kai ke­lia­si į se­ną­sias sa­vo pa­tal­pas.

Par­duo­tu­vė­se mui­lo ga­li­ma ras­ti kuo įvai­riau­sio – kve­pian­čio le­van­do­mis, pa­kal­nu­tė­mis, obuo­liais ar ki­tais kva­pais. Ne­pai­sant di­džiu­lės pa­siū­los, ser­ti­fi­kuo­tų tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tų tra­di­ci­nė ama­ti­nin­kė Vir­gi­ni­ja Zvo­lins­kai­tė puo­se­lė­ja se­ną­jį mui­lo ga­mi­ni­mo ama­tą.

Vla­do Šlai­to vie­šo­ji bib­lio­te­ka penktadienį ukmergiškius pakvietė į tradicinę Gertrūdos mugę. Pavasarinę Kaziuko mugę primenančios šeimininkių ir darbštuolių sueituvės bibliotekoje rengiamos trečius metus.

Puslapis 812 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų