Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ne­se­niai dar­bą ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je pra­dė­jo ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­ja Klav­di­ja Ste­pa­no­va. 51 me­tų po­li­ti­kę į šias pa­rei­gas de­le­ga­vo so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja, o kan­di­da­tū­rai pri­ta­rė ra­jo­no ta­ry­ba. K. Ste­pa­no­va mie­lai su­ti­ko at­sa­ky­ti į „Uk­mer­gės ži­nių“ klau­si­mus.

 

Pia­nis­tės iš Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los Ur­tė Ry­do­ly­tė (mo­kyt. Dai­na Kriau­čiū­nie­nė) ir Ak­vi­lė Šal­čiū­nai­tė (mo­kyt. Aud­ra Ber­na­di­šie­nė) da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me jau­nų­jų pia­nis­tų kon­kur­se „Kon­so­nan­sas-Di­so­nan­sas 2015“ Ma­ri­jam­po­lė­je. Da­ly­viai iš Len­ki­jos, Ru­si­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos var­žė­si tri­jo­se am­žiaus ka­te­go­ri­jo­se.

Jau­ni­mas Uk­mer­gė­je sa­ko pa­si­gen­dan­tis veik­los, ta­čiau per ma­žai ak­ty­viai įsi­trau­kia, kai ta veik­la pa­siū­lo­ma. To­kios pro­ble­mos iš­kel­tos jau­ni­mo fo­ru­me „Iš­drįsk pa­keis­ti Uk­mer­gę“. Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos su­reng­tas fo­ru­mas penk­ta­die­nį vy­ko svei­ka­tin­gu­mo cen­tre. 

Mo­to­cik­li­nin­kams kar­tais ten­ka su­si­dur­ti su ne­įpras­tais gal­vo­sū­kiais, pa­vyz­džiui – kas pri­glaus­tų jų trans­por­to prie­mo­nes. Še­šio­lik­me­čiam Vid­man­tui Ne­fe­do­vui dėl to suk­ti gal­vos ne­rei­kia.

Kiek­vie­no žmo­gaus gy­ve­ni­me kar­tais nu­tin­ka keis­ti su­ta­pi­mai. Uk­mer­giš­kė Ja­ni­na Ige­lie­nė sa­vo gy­ve­ni­mo svar­biau­sias da­tas dė­lio­ja bir­že­lį. Taip jau nu­ti­ko, kad bū­tent bir­že­lį mo­te­ris den­gia ne vie­no gim­ta­die­nio ir ju­bi­lie­jaus sta­lą.

Šie­met iš­si­pil­dė At­ko­čių gy­ven­to­jų il­gai puo­se­lė­ta sva­jo­nė. Re­no­va­vus bu­vu­sios mo­kyk­los pa­tal­pas ben­druo­me­nė įgi­jo jau­kius na­mus. 

Pilna Taujėnų kultūros namų salė susirinko pasiklausyti taujėniškės 17-metės Viktorijos Pranaitytės akustinio koncerto. Pernai mūsų bibliotekoje buvo surengtos  Viktorijos ir jos mamos Gražinos parodos. Dukra pristatė savo menines nuotraukas, o mama – rankomis pieštus šilko šalikėlius.

Šią sa­vai­tę su sa­vo mo­kyk­lo­mis at­si­svei­ki­na ra­jo­no abi­tu­rien­tai. Iš­leis­tu­vių šven­tės ne­at­sie­ja­mos nuo puo­tos ir ki­tų tra­di­ci­jų, o la­biau­siai pa­gei­dau­ja­mo­mis vie­to­mis links­my­bėms iš­lie­ka ra­jo­no dva­rai.

Ar­tė­jant Sme­to­ni­nėms, UAB „Te­le­mar­ke­ting“ iš­lei­do pir­ma­jam Lie­tu­vos pre­zi­den­tui An­ta­nui Sme­to­nai pa­gerb­ti skir­tą me­da­lį, ku­rį su­kū­rė ži­no­mas skulp­to­rius Al­gir­das Bo­sas.

Ar kiek­vie­nas uk­mer­giš­kis ži­no, kuo sie­ja­si Uk­mer­gė, Lie­tu­vos val­do­vas Vy­tau­tas bei švie­ži agur­kai su me­du­mi? Kur yra siau­riau­sias Lie­tu­vo­je ša­li­gat­vis? Ką sle­pia Vep­rių apy­lin­kė­se riog­san­tys be­to­ni­niai ku­bai?

Puslapis 820 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų