Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ra­jo­no gy­ven­to­jai su ne­ri­mu lau­kia nau­jo­jo šil­dy­mo se­zo­no – ši­lu­mos kai­na ko­pia į dar ne­re­gė­tas aukš­tu­mas. UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ jau pa­tei­kė ba­zi­nių kai­nų pro­jek­tą Vals­ty­bi­nei kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jai. Lau­kia­ma ko­mi­si­jos su­de­rin­to va­rian­to, ku­rį dar tvir­tins ra­jo­no ta­ry­ba.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Nuo spa­lio 11 die­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu Uk­mer­gė­je pra­si­dė­jo šil­dy­mo se­zo­nas. Ofi­cia­li šil­dy­mo se­zo­no pra­džia skel­bia­ma, kai vi­du­ti­nė oro tem­pe­ra­tū­ra tris pa­ras iš ei­lės yra že­mes­nė nei 10 laips­nių.

Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad ši­lu­ma šio­mis die­no­mis tu­rė­tų pa­siek­ti vi­sus dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jus. Pa­čią pir­mą šil­dy­mo se­zo­no die­ną pra­dė­ti šil­dy­ti vai­kų lop­še­liai-dar­že­liai. Per ar­ti­miau­sias die­nas ši­lu­ma pa­sieks mo­kyk­las, li­go­ni­nę.

Nors šil­dy­mo se­zo­nas Uk­mer­gė­je sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu pra­dė­tas pra­ei­tą sa­vai­tę, dar ne vi­si dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai no­ri šil­dy­tis. Kai ku­rie pa­si­ry­žę iš­ken­tė­ti iki lap­kri­čio mė­ne­sio.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos kai­nos už sau­sio mė­ne­sį Uk­mer­gė­je ma­žė­ja. Taip nu­ta­rė šią sa­vai­tę po­sė­džia­vę Uk­mer­gės ra­jo­no eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos na­riai. UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ var­to­to­jams, gau­nan­tiems ši­lu­mą iš mies­to ka­ti­li­nių, kai­na už pa­slau­gą ma­ži­na­ma 5 pro­cen­tais.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Šildymas Ukmergėje pinga, bet „Miesto energijai“ jis gali būti atjungtas už skolas.

„Ko­vo 11-oji  – svar­bus is­to­ri­nis įvy­kis, ta­čiau kai tu esi tie­sio­gi­nis jo da­ly­vis, tas įvy­kis kas­dien įgau­na vis di­des­nę pras­mę“, – sa­ko Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras Kęs­tu­tis Gri­nius. Prieš 21-erius me­tus sa­vo pa­ra­šu jis pa­tvir­ti­no, kad Lie­tu­va skel­bia­ma ne­pri­klau­so­ma vals­ty­be.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kęstutį Grinių domina visos Ukmergės aktualijos.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ ra­šė­me apie ge­gu­žės pa­bai­go­je ra­jo­ne iš­pli­tu­sį si­fi­lį. Tuo­met li­ga diag­no­zuo­ta 7 uk­mer­giš­kiams. Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus duo­me­ni­mis, šia ve­ne­ri­ne li­ga jau už­si­krė­tė 14 as­me­nų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Įsi­bė­gė­jus va­sa­rai, pra­si­de­da šie­nap­jū­tės dar­bai. Nors šie dar­bai la­biau aso­ci­juo­ja­si su kai­mo gy­ve­ni­mu, Uk­mer­gė­je yra net 86 hek­ta­rai šie­nau­ja­mų plo­tų. De­ja, šie­met ben­dras vaiz­das ne­džiu­gi­na – dau­ge­lis gat­vių dar ne­šie­nau­ta nė kar­to.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Dau­ge­lio ša­lies re­gio­nų so­di­nin­kai skun­džia­si itin pras­tu der­liu­mi. Į obe­lis liūd­nai žval­go­si ir mū­sų ra­jo­no so­dų sa­vi­nin­kai. Kai ku­rie iš jų obuo­lių der­liaus nu­ė­mi­mo dar­bų šie­met net ne­pla­nuo­ja – de­šim­tys hek­ta­rų vais­me­džių sto­vi ne­vai­sin­gi. Pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką ne­par­da­vę vai­sių ūki­nin­kai ne­gaus ir iš­mo­kų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Vaidotės Griškevičiūtės nuotr. Lie­tu­vos so­duo­se obuo­lių šie­met gau­siai ne­už­de­rė­jo.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja ini­ci­juos nau­jo­jo Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pa­sta­to sta­ty­bos in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tą. Spren­di­mas pri­im­tas įver­ti­nus si­tu­a­ci­ją dėl da­bar­ti­nia­me pa­sta­te ras­to di­de­lio kie­kio gyv­si­dab­rio.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šiame sklype ateityje turėtų stovėti teismo pastatas.

Skaitytojus pasiekė nauja rašytojos, menininkės, Ukmergės literatų draugijos narės Zitos Bataitienės kūrybos knygelė „Duoburis“. Leidinyje – eilėmis bei atvirlaiškiais virtę autorės išgyvenimai, prisiminimai, mintys apie tuos, kuriuos sutinkame gyvenimo kelyje.

 

Puslapis 820 iš 978

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų