Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­gės mo­te­rų cen­tras „Ga­ja“ uk­mer­giš­kius pa­kvie­tė į su­si­ti­ki­mą su ra­šy­to­ja kraš­tie­te, kny­gos „Lai­min­gi va­lan­dų ne­skai­čiuo­ja“ au­to­re Onu­te De­lo­nie­ne.

Tu­rė­ti į Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų są­ra­šą įtrauk­tą pa­sta­tą – di­de­lė at­sa­ko­my­bė. Nors to­kie ob­jek­tai sau­go­ti­ni, jų prie­žiū­ra ir iš­li­ki­mu pri­va­lo rū­pin­tis pa­tys sa­vi­nin­kai – ap­si­lei­dė­liams yra nu­ma­ty­tos tūks­tan­ti­nės bau­dos.

Vilniuje esantį Kryžių kalnelį, skirtą Sausio 13-osios aukoms, papuošė žinomų šalies skulptorių medžio darbai. Šis kalnelis atgimė ir ukmergiškio tautodailininko Rimanto Zinkevičiaus dėka. Po 1991 metų sausio 13-osios įvykių prie televizijos bokšto pastatyti kryžiai buvo skirti žuvusiems bokšto gynėjams.

Šią sa­vai­tę su­lau­kė­me Slo­vė­ni­jos krep­ši­nio var­žy­bas ste­bin­čio sir­ga­lio elek­tro­ni­nio laiš­ko. Ta­čiau pa­lan­giš­kis Ka­zys Au­gu­tis pa­sa­ko­jo ne tik apie krep­ši­nį.

Prieš Ka­lė­das pi­ni­gi­niais pri­zais tra­di­ciš­kai ap­do­va­no­ti moks­lei­viai, pa­sie­kę ne­ei­li­nių re­zul­ta­tų aka­de­mi­nė­je, spor­ti­nė­je, me­ni­nė­je veik­lo­je. Ga­li­my­bę ši­taip jiems pa­dė­ko­ti su­tei­kia ne pir­mus me­tus gy­vuo­jan­tis ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ga­bių vai­kų ir jau­ni­mo rė­mi­mo fon­das.

Apie šie­met Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos bei ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro įgy­ven­din­tus pro­jek­tus bu­vo kal­bė­ta pra­ei­tą sa­vai­tę kul­tū­ros cen­tre vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je „Svei­ka­ta vi­siems 2013“.

Į „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pas­ta­ruo­ju me­tu skam­bi­no ne­ma­žai uk­mer­giš­kių, gy­ve­nan­čių in­di­vi­du­a­liuo­se na­muo­se. Žmo­nės kaip su­si­ta­rę skun­džia­si iš kon­tei­ne­rių virs­tan­čio­mis šiukš­lė­mis. Jie sa­ko, kad ke­le­tą sa­vai­čių iš ei­lės at­lie­kos ne­bu­vo iš­ve­ža­mos.

Ge­gu­žės 16–18 die­no­mis ra­jo­ne vie­šė­jo 10 žmo­nių de­le­ga­ci­ja iš Bal­ta­ru­si­jos Svis­loč mies­to sa­vi­val­dy­bės, va­do­vau­ja­ma Či­ži­ko­vos An­nos Mi­chai­lo­vuos, Svis­loč vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jos.

Tokius nieko nestebinančius rezultatus pateikė 6 – 7 klasių mokinių mitybos įpročių ir fizinio aktyvumo įgūdžių tyrimas, kurį inicijavo projektas „Sveikatiada“, atliko Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

Uk­mer­gės ra­jo­no Gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo ko­mi­si­ja ant­ra­die­nį rin­ko žmo­gų, ku­riam šie­met bus su­teik­tas šis var­das. Nu­tar­ta, kad to­kios pa­gar­bos ver­ta An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos mu­zi­kos mo­ky­to­ja eks­per­tė Jū­ra­tė Mar­tin­ku­tė.

Puslapis 821 iš 1019

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų