Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Nors uk­mer­giš­kiai pa­ga­liau tu­ri karš­tą van­de­nį, įtam­pa dėl ši­lu­mos ūkio si­tu­a­ci­jos ra­jo­ne ne­ma­žė­ja. Da­lis ra­jo­no ta­ry­bos na­rių penk­ta­die­nį pri­ėmė spren­di­mą ini­ci­juo­ti ne­ei­li­nį ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me bū­tų nag­ri­nė­ja­ma su­si­da­riu­si si­tu­a­ci­ja.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į „ki­to­kį“ su­si­ti­ki­mą uk­mer­giš­kius su­kvie­tė Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos Uk­mer­gės sky­riaus frak­ci­jos na­rys Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas ir Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras Kęs­tu­tis Gri­nius.

 

 

...Jei nesuspėjot išklausyti nuliūdusio bičiulio, pakvieskit jį puodelio arbatos. Jei pasakėt piktesnį žodį kolegai, ne per vėlu atsiprašyti. Jeigu neįvykdėt artimajam duoto pažado, ištaisykit šią klaidą. Apsidairykime – gal mūsų pagalbos reikia esantiesiems aplink... Būkime nuoširdesni, doresni, šypsokimės – juk Kalėdos...

Su šventėmis sveikina ir gerumo, pakantumo, laimės bei stiprios sveikatos visiems linki „Ukmergės žinių“ redakcija

Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos duo­me­ni­mis, že­mės ūkio sek­to­rius yra vie­nas ri­zi­kin­giau­sių eko­no­mi­nių sek­to­rių, ku­ria­me nu­sta­to­mas ne­le­ga­lus dar­bas. Ne­le­ga­laus dar­bo at­ve­jų 2011 m. že­mės ūkio sek­to­riu­je nu­sta­ty­ta 7,90 proc., miš­ki­nin­kys­tė­je – 6,86 proc. 2012 m.

 

Li­gi­tos Juod­val­kie­nės nuotr. Že­mės ūkio sek­to­riu­je nu­sta­to­ma dau­giau­sia ne­le­ga­laus dar­bo at­ve­jų.

Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­kos Uk­mer­gės fi­lia­lo skai­ty­to­jai su­lau­kė ne­įpras­to lei­di­nio. Bib­lio­te­ką puo­šia di­džiu­lė me­ni­nį al­bu­mą pri­me­nan­ti kny­ga apie au­ga­lus, skir­ta re­gė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tiems vai­kams. Tai – uk­mer­giš­kės Ger­dos Gir­ny­tės do­va­na, ku­rią ji ga­mi­no ke­le­tą mė­ne­sių.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Au­to­rės nuotr. Ger­dos Gir­ny­tės iš odos ir ki­tų me­džia­gų pa­ga­min­tu al­bu­mu ga­li nau­do­tis ne tik re­gė­ji­mo ne­ga­lių tu­rin­tys skai­ty­to­jai.

Šią va­sa­rą Vep­rių lais­va­lai­kio už­im­tu­mo ir tu­riz­mo fi­lia­las vėl su­lau­kė gau­sy­bės sto­vyk­lau­to­jų. Čia vyks­tan­ti tra­di­ci­nė sto­vyk­la „Šven­to­sios vin­gis“ jiems kas­dien pa­tei­kia staig­me­nų. Pir­mo­ji čia ap­si­lan­kė „Sėk­mės aka­de­mi­jos“ pa­mai­na.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotr. Vai­kai bu­vo mo­ko­mi šo­kių ir ak­ro­ba­ti­kos.

Ne­se­niai Kau­no gat­vė­je, prie pie­ni­nės esan­čio­je ga­li­nė­je au­to­bu­sų sto­te­lė­je, bu­vo pa­sta­ty­tas nau­jas pa­vil­jo­nas. Skir­tin­gai nei ki­ti au­to­bu­sų sto­te­lių pa­vil­jo­nai, šis bu­vo pa­ga­min­tas Uk­mer­gės įmo­nė­je ir kai­na­vo tri­skart pi­giau už ori­gi­na­lus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prie nau­jos sto­te­lės iš­klo­tas ir trin­ke­lių grin­di­nys.

Šią sa­vai­tę ša­ly­je siau­tu­si aud­ra pri­da­rė ne­ma­žai nuos­to­lių – ver­tė me­džius, plė­šė na­mų sto­gus. Be elek­tros Lie­tu­vo­je bu­vo li­kę be­veik 46 tūks­tan­čiai gy­ven­to­jų. Uk­mer­gės ra­jo­ne elek­tros tie­ki­mas bu­vo nu­trū­kęs 434 var­to­to­jams.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Per vėt­rą tur­ga­vie­tė­je pa­la­pi­nės „ap­si­kei­tė“ vie­to­mis.

Puslapis 828 iš 994

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų